Hur kommer ett anställningsavtal tillstånd?

Hej!

Jag fick ett jobberbjudande som säljare i en klädbutik och jag tackade ja till jobbet via telefon. Jag insjuknade kort därefter i körtelfeber och kunde inte komma in och skriva kontrakt.

Fick mitt arbetsschema och jag påbörjade utbildningarna som krävdes via min telefon och beställde hem kläder som jag skulle använda på jobbet.

För någon dag sen så fick jag beskedet från min arbetsgivare att de har anställt någon annan som ska ta min tjänst som jobbade mina pass medans jag varit borta och står nu utan jobb.

Har de rätt att göra så här?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Först och främst vill jag beklaga att du har hamnat i denna tråkiga situation. Jag ska givetvis hjälpa dig.

Det framgår inte av frågan om du är fackligt organiserad.

Jag tolkar frågan som att du vill veta om ni har ingått ett rättsligt bindande anställningsavtal och i så fall om arbetsgivaren har rätt att avsluta din anställning utan uppsägningstid. Jag kommer även att redogöra för din rätt till skadestånd samt tipsa om hur du kan ta detta vidare.

Frågan regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS) och vissa delar av frågan regleras i avtalslagen (AvtL). Det finns även relevanta bestämmelser i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA).

Hur kommer ett anställningsavtal tillstånd?

Utgångspunken är rent avtalsrättslig, det är alltså anbud och accept som gäller (1 §, 1 stycket, AvtL). Anställningsavtal kan ingås skriftligt, muntligt och genom konkludent handlande (att arbetstagaren faktiskt utför arbete för arbetsgivaren som om en anställning föreligger och arbetsgivaren inte indikerar att detta är fel, utan helt enkelt tillgodogör sig arbetsinsatsen). Ett anställningsavtal kan även uppkomma genom vårdslöst agerande från arbetsgivaren i en anställningssituation, t.ex. om arbetsgivaren under en intervju uppträder på ett sätt som gör att den arbetssökande får uppfattning att en anställning kommit till stånd.

Du skriver att du tackade ja till jobbet via telefonen. Det framgår inte om ni pratade på telefonen eller kommunicerade via sms. Men ni har antigen ingått ett skriftligt eller ett muntligt avtal. Det är lättast att bevisa skriftliga avtal men muntliga avtal är rättsligt bindande, precis som skriftliga.

Det som talar för att ni har ingått ett bindande anställningsavtal är att du tackade ja till jobberbjudandet, ni har kommit överens om anställningsvillkoren och startdatum och du har påbörjat utbildning och till och med köpt arbetskläder. Detta påverkas inte av att du inte signerade anställningsavtalet på grund av sjukdom.

Arbetsgivaren måste däremot lämna skriftlig information om anställningsvillkoren senast inom en månad från det att arbetstagaren har börjat arbete (6 c-f §, LAS).

Det är endast arbetsgivaren som riskerar att bli skadeståndsskyldig på grund av brott mot LAS, och informationsskyldigheten gäller inte om anställningstiden är kortare än tre veckor. Det framgår inte av frågan exakt hur många veckor som gick mellan anställningsavtalet slöts tills arbetsgivaren sa upp/avskedade dig.

Om inget annat framgår var du tillsvidareanställd

Om inget annat framgår av avtalet var du tillsvidareanställd (fast anställning) (4 §, LAS). Om arbetsgivaren påstår att anställningen var tidsbegränsat har arbetsgivaren bevisbördan.

Du kan enbart bli uppsagt på saklig grund

Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att avsluta din anställning (7 § och 18 §, LAS). Om arbetsgivaren vill avsluta din anställning omedelbart genom avskedande krävs att du grovt har åsidosatt dina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Det är inget i frågan som indikerar att arbetsgivaren har haft rätt att avskeda dig.

Du har rätt till skadestånd

Du har inte fått uppsägningstid med lön vilket du hade rätt till om arbetsgivaren hade valt att säga upp dig (11 och 12 §, LAS).

Din rätt att bli underrättat och din rätt till överläggning samt eventuellt överläggning med din fackförening har inte beaktats (30 §, LAS).

En uppsägning på personliga skäl får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för uppsägningen (7 §, 4 stycket, LAS). Det framgår inte huruvida arbetsgivaren har beaktat tvåmånadersregeln i ditt fall.

Därmed ska det tolkas som att din arbetsgivare har avskedad dig (18 §, LAS).

Din arbetsgivare hade inte grund för att avskeda dig och du kan antagligen få ogiltigförklarat detta (35 §, LAS).

Arbetsgivaren har även brutit mot ordningsreglerna om skriftligt besked (19 och 20 §, LAS)

Du har rätt till skadestånd (38 och 39 §, LAS).

Preskription

Jag vet inte vilket datum du fick besked om avskedandet men du har endast två veckor på dig, från avskedandet, tills du ska underrätta arbetsgivaren om att du vill yrka ogiltigförklaring av avskedandet.

Om din fackförening har påkallat förhandling har du dock två veckor efter det att förhandlingen avslutades (40 §, LAS). Om talan inte väckas inom denna tidsgräns, har du tyvärr förlorat rätten att föra talan (42 §, LAS).

Jag förstår att det kanske känns orättvist att preskriptionstiden är så kort, de flesta som vet ju inte ens om detta och missar kanske chansen att göra sina rättigheter gällande.

Men tidsfristens längd beror helt enkelt på att så många svenska arbetstagare är fackligt organiserad och systemet bygger på tanken att fackföreningen kan hjälpa i dessa situationer.

Tidsgränsen för att yrka på skadestånd är fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning. Eftersom du inte har fått sådant besked om skadeståndstalan som avses i 8 § andra stycket eller 19 § andra stycket, räknas tiden i stället från den dag då anställningen upphörde (41 §, LAS)

Behörig domstol

Fackföreningar tar tvisten till Arbetsdomstolen.

Om du själv vill ta tvisten till domstol måste du väcka talan via tingsrätten och sedan eventuellt överklaga till Arbetsdomstolen (2 kap., 2 § LRA). Jag rekommenderar att du i så fall anlitar ett juridiskt ombud.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Lycka till!

Geske Lovmand HvidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000