FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/07/2020

Hur kan jag skydda min egendom vid efterarv?

Hej

Efter att ha varit gift i 1 år dog min fru i hastig sjukdomsförlopp.

Hon har 3 egna barn ur tidigare äktenskap, jag 2. alltså inga gemensamma barn. Alla barn är vuxna, inga hemmaboende alltså.

Innan hennes död gjorde vi upp om att jag - tills min död - blir ensam dödsboägare och att därefter allt delas enligt arvslagen.

Nu är det så att jag vid hennes död fortfarande stod som ensam låntagare till huset vilket väl inte spelar nån roll.

Däremot har jag ett eget sparkapital på några hundra tusen som jag byggt upp redan innan vi gifte oss, tänkt som buffert när jag snart går i pension.

Min fråga är då om jag har möjlighet att dela ut dessa pengar till mina egna 3 barn om jag nu skulle avlida innan jag har behov av dem?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått din fråga korrekt, så är din fråga om du kan göra så att ditt sparkapital delas ut till dina barn om du avlider, och inte din avlidna frus barn.

Utgångspunkt

Denna frågeställning kommer besvaras utifrån lagstiftningen på området – Ärvdabalken (ÄB). Arvskiften med särkullbarn (alltså när den avlidna maken har egna barn, men inga gemensamma barn inom äktenskapet finns) kan gå till på två sätt. Generellt har makar ingen arvsrätt (med undantag för testamenterade arv) utan de ärver sina makar med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att bröstarvingarna får ut sitt arv efter den avlidna makan/föräldern, först när den andra maken har avlidit. Man kan se det som att den efterlevande maken lever i orubbat bo fram till sin egen död. Däremot när det finns särkullbarn till den först avlidna maken, har dessa alltid rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § 1 st. andra meningen ÄB). Det nu omnämnda scenariot är huvudregeln vid särkullbarn, däremot finns det möjlighet för den efterlevande maken att få fri förfoganderätt över hela kvarlåtenskapen, som om makarnas endast hade haft gemensamma barn. För att så ska ske, måste särkullbarnen (alltså barnen till den avlidna maken) göra ett arvsavstående till fördel för den efterlevande maken. I så fall kommer den arvingen ha efterarvsrätt som om den var ett gemensamt barn (3 kap. 9 § ÄB). Utifrån din fråga, är min uppfattning att ni har gjort ett arrengemang som i situation två, d.v.s. att din frus barn har efterarvsrätt.

Efterarv

Ett efterarv innebär att den kvotdel som den avlidnas makans kvarlåtenskap utgör i förhållande till den efterlevandes makens tillgångar (alltså befintliga tillgångar vid makans död plus kvarlåtenskapen efter maken). Denna kvotdel ska först tas ut som efterarv till den först avlidna makans arvingar innan den andra avlidna makans kvarlåtenskap skiftas. Som exempel kan tas att om kvarlåtenskapen efter makan är på 100 000 kr och efterlevande maken har tillgångar på 500 000 kr kommer kvotdelen som utgör efterarvet bli 1/6 (100 000/(100 000 + 500 000kr) = 1/6) . Det vill säga att när den efterlevande maken dör, kommer 1/6 av efterlevande kvarlåtenskap tillhöra den först avlidna makens arvingar. Vilken egendom som ska utgöra denna kvotdel finns inte lagstadgat, utan är just endast en kvotdel. Vid din död kommer alltså kvotdelen utgå från din samlade kvarlåtenskap, innan resterande kvotdelar fördelas mellan dina arvingar. Som huvudregel gäller detta även om efterlevande makens ekonomiska situation inte är identisk som vid första makans dödsfall, dvs kvotdelarna kan ha annat värde (för undantag, se 3 kap. 3 § ÄB och 3 kap. 4 § ÄB).

Gällande frågan om du kan välja att ditt sparkapital ska gå till dina barn, och inte till efterarvet är svaret både ja och nej. Ja, då arvingarna efter din maka och efter dig ska ha i första hand ha egendom som tillhört respektive arvlåtare, alltså dina barn kommer i första hand få egendom som tillhört dig, såsom sparkapitalet (3 kap. 5 § ÄB). Nej, då det är fråga om kvotdelar när det gäller din avlidnas makas arvingars efterarv från dig. Detta kan bli fallet i fall den egendom som du fått efter din maka minskar (t.ex. att du säljer eller ger bort egendom) eller att du själv ökar dina egna tillgångar. I sådana fall kan proportionerna mellan din egendom, och den kvarlåtenskap som dina maka efterlämnade sig, skifta. I så fall kanske inte huvudregeln är tillämplig och efterarvingarna, kan ha rätt till viss egendom som är din, för att få ut sitt efterarv efter sin förälder. För att förtydliga är detta på grund av att det är en kvotdel av den efterlevande makens kvarlåtenskap som utgör efterarvet, inte specifika egendomar eller belopp. För att försäkra att dina pengar går bara till dina barn och inte till efterarvet rekommenderas ett testamente där du föreskriver att just den tillgången ska fördelas mellan dina arvingar. Regler om hur du upprättar ett testamente finns i 10 kap. ÄB.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kommer ditt sparkapital mest troligt gå till dina arvingar, så länge den egendom som skiftats till dig från din avlidne make, täcker efterarvskvoten. Om du vill skydda att just sparkapitalet (eller annan egendom för den delen) med säkerhet går till dina barn rekommenderar jag att du upprättar ett testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000