Hur görs bouppteckning efter avliden make med medborgarskap och egendom i flera länder?

FRÅGA
Gift par har hemvist i Sverige är medborgare i Sverige och Polen. Ena maken har avlidit. Paret efterlämnar egendom både i Sverige och Polen, (bland annat en fastighet och bankmedel i Polen). Hur görs bouppteckningen i Sverige? Ska även den Polska egendomen medtagasI den Svenska bouppteckningen? Behöver man även upprätta någon bouppteckning eller liknande behörighetsinstrument i Polen för överföring av egendomen till efterlevande makan?Övriga rekommenderade åtgärder?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag:

Både Sverige och Polen är medlemsstater inom EU, vilket gör att unionsrättslig lag tillämpas. Det nya regelverket som gäller för personer som avlidit den 17 augusti 2015 eller senare (vilket jag utgår från i ert fall) inkluderar EU:s arvsförordning samt lagen om arv i internationella situationer (IAL).

Bouppteckningen:

Enligt artikel 4 i EU:s arvsförordning är domstolarna i den medlemsstat där den avlidne hade hemvist vid sin död behöriga att fatta beslut om arvet i dess helhet. Det spelar alltså inte någon roll i vilket land som tillgångarna befinner sig i. I ert fall blir det Sverige då maken hade hemvist här, och bouppteckningen ska därmed förrättas, upprättas och lämnas in till Skatteverket. Då svensk lag tillämpas så gäller ärvdabalkens regler om vem som ärver, bröstarvingars laglott samt efterlevande makes rätt.

Europeiskt arvsintyg:

För att bevisa sin ställning och befogenhet gentemot andra medlemsstater (i ert fall Polen) upprättas ett europeiskt arvsintyg enligt artikel 62.1 i förordningen. Arvsintyget används av arvingar och testamentstagare som har direkta rättigheter i arvet, och som i en annan medlemsstat behöver åberopa sin ställning och/eller utöva sina rättigheter. Enligt artikel 64 utfärdas detta av den medlemsstat som är behöriga att fatta beslut som arvet (i ert fall Sverige).

Artikel 69.1 stadgar att arvsintyget ska ha rättsverkningar i alla medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande. Arvsintyget utgör en giltig handling för registrering av arvsegendomen (artikel 69.5), och är tillräckligt underlag för registrering av äganderätten i relevanta register.

Övrigt att tänka på - arvsskatt:

Arvsförordningen tillämpas inte på skattefrågor enligt artikel 1.1 i förordningen. En medlemsstat har därför möjlighet att ta ut arvsskatt även om en annan stats lag ska tillämpas.

Sammanfattning:

Då den avlidne maken hade hemvist i Sverige så är det svensk lag som ska gälla vid bouppteckningen. All egendom, oavsett var den finns, ska finnas med på denna. Genom att upprätta ett europeiskt arvsintyg kan arvtagarna styrka sin ställning i Polen. Här kan ni ansöka om ett europeiskt arvsintyg, avgiften är 1 660 kronor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88159)