Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?

2020-09-26 i Bodelning
FRÅGA
Hej jag vill skilja mig och undrar hur det blir med huset som jag köpte innan vi gifte oss. Dock bodde vi tillsammans innan. Jag står ensam på lånet och på huset. Det är jag som har betalat allt då det bara är jag som har arbete. Jag vill bo kvar om jag skiljer mig. Har i dagsläget lån på huset på ca 500.000 samt två blanco lån på runt 500.000 vardera. Dessa innefattar renoveringar och bilar och traktorer och div redskap. Slår man ihop dessa tre lån blir summan 1,5miljoner i lån som jag står ensam på. Huset är idag värt en miljon säger vi. Övrig egendom skulle ej komma upp i 500 tusen vilket betyder att även om jag säljer allt så står jag kvar med en skuld. Min fru har ärvt en tomt som är värd ca 200 tusen min fråga är nu får jag behålla huset och mina fordon utan att behöva lösa ut min fru ekonomiskt med tanke på alla lån? Jag tänker att jag tar på mig allt och att hon behåller sin tomt. Och att hon inte behöver ge mig några pengar? hur blir det igentligen när läget ser ut så här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Enligt äktenskapsbalkens regler råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Det stadgade innebär att all egendom (som inte är enskild egendom, se nedan) utgör giftorättsgods. Giftorätten är en latent rätt som aktualiseras vid en bodelning och innebär att det ska delas mellan makarna. Att varje make svarar för sina skulder innebär att skulder är personliga, en make blir inte betalningsskyldig för den andre makens skulder.

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer t.ex. genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller genom att en make, av annan än den andre maken, fått en gåva eller ett arv med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda. Min utgångspunkt i svaret till dig är att det inte finns någon enskild egendom då det inte framgår att det finns exempelvis något äktenskapsförord. Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörandes skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna. Om en make har större skulder än tillgångar blir andelen i boet noll kronor. Anledningen är att om en make skulle kunna gå in med ett minusvärde skulle det annars innebära att den andre maken hade blivit betalningsskyldig för vederbörandes skulder.

I ert fall skulle detta kunna innebära att du går in med giftorättsgods om 1 Mkr men har 1,5 Mkr i skuld = din andel i boet är noll. Din fru går in med giftorättsgods om 200.000 kronor (och jag utgår från att hon inte har några lån). Om så är fallet ska era andelar i boet läggas samman (0+200.000) och delas er emellan (200.000/2). I exemplet innebär det din fru måste betala dig 100.000 kronor i bodelningen. Om tomten hon ärvt skulle vara enskild egendom på grund av villkor enligt arv/testamente ingår den inte i bodelningen. I det fallet går ni båda in med noll kronor och det finns inget att dela upp. Då behåller du det du äger och dina skulder.

Ärvdabalkens bestämmelser är till för det fall att ni inte kan komma överens. Det står er därför förhållandevis fritt att komma överens om annat. Om tomten är giftorättsgods och egentligen skulle ingått i en bodelning kan ni ändå komma överens om en annan bodelning (t.ex. att du tar ditt och hon tar sitt). Enda undantaget är att en make inte får avstå egendom som ska ingå i bodelningen om det är till skada för dennes borgenärer (13 kap. 1 § ÄktB). Detta kommer främst att aktualiseras om du är på obestånd och inte kan betala dina skulder; i det fallet skulle det kunna argumenteras för att du avstått egendom (din rätt till hälften av tomten om den inte är enskild egendom).

Sammanfattningsvis ska allt som är giftorättsgods delas upp er emellan. Om en makes skulder är större än dennes tillgångar går maken in med noll kronor i bodelningen. För er del innebär det att du går in med noll (eftersom dina skulder är större än tillgångarna) och din fru går in med 200.000 kronor, om tomten är giftorättsgods. Är tomten inte giftorättsgods och det inte finns några andra tillgångar kommer även hon att gå in med noll kronor. Då en make har rätt att på sin lott få det den redan äger torde det inte vara något problem för dig att behålla fastigheten om inte din fru begär att få ta över bostaden och hon anses vara den som bäst behöver den (och då får lösa ut dig). Det förefaller dock inte som att ni tvistar om vem som ska bo kvar i bostaden.

Observera att mitt svar endast är skrivet utifrån de omständigheter du presenterat i frågan. Ibland kan det vara en god idé att konsultera en jurist inför bodelningen, framförallt om ni har svårt att komma överens. För det fall att du vill ha hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2813)
2021-06-11 Ska jag begära jämkning?
2021-06-11 Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?
2021-06-09 Kommer mina lån att påverka min fru negativt i en framtida bodelning?
2021-06-09 Ogiltighetsförklara ett bodelningsavtal

Alla besvarade frågor (93065)