FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/09/2021

Hot om omplacering enligt LVU

Har socialtjänsten rätt att hota mig att jag måste begära ensam vårdnad annars placerar dom barnen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vet tyvärr inte något om barnets hemmasituation vilket innebär att det inte är möjligt för mig att säga om socialnämnden kan besluta att placera om barnen. Däremot kan jag redovisa de regler som finns för att en sådan omplacering ska bli aktuell.

Beslut om omplacering enligt LVU

När socialtjänsten tar beslut om att omplacera ett barn görs det med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och den som är under 18 kan om särskilda skäl föreligger tvångsomhändertas utan vårdnadshavares samtycke. (1 § LVU) Det är inte socialnämnden som tar beslutet om tvångsvård utan de skickar in en ansökan till förvaltningsrätten men de kan utan förvaltningsrättens stöd omedelbart omhänderta barnet i väntan på beslut om det föreligger stor risk för barnets utveckling och hälsa. (4, 6 §§ LVU) Det som är avgörande för att ett beslut ska läggas är att barnets bästa ligger till grund och i regel sker ett omhändertagande i samförstånd med barnet och dess vårdnadshavare. (1 § LVU)

För att vård ska kunna beslutas krävs att barnet lider av psykiskt eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att barnet hälsa eller utveckling skadas (2 § LVU). Detsamma gäller om den unga själv utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom någon form av missbruk (3 § LVU)

Socialnämnden har skyldighet att med jämna mellanrum utreda om vård fortfarande är nödvändigt och om det framkommer att den inte längre är det så ska vården upphöra. (13, 21 §§ LVU) För att socialnämnden ska kunna besluta om att vården ska upphöra kräver det att den anledning som fanns för vården inte längre utgör ett problem. Till exempel att en vårdnadshavare lämnar en våldsam partner eller att vårdnadshavare med alkoholproblem har slutat dricka. En central del i bedömningen är föräldrarnas aktuella omsorgsförmåga för barnet.

Det är vårdnadshavares skyldighet att se till att barnet har en trygg hemmamiljö och inte utsätts för någon form av våld. Om en vårdnadshavare gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling skall rätten besluta om ändring i vårdnaden och sådan prövning tas upp på talan av socialnämnden (6 kap. 7 § Föräldrabalken (FB)).

Sammanfattning och svar på din fråga

Kan då socialnämnden hota om att någon måste begära ensam vårdnad annars kommer barnen omhändertas enligt LVU? Ja och nej. Socialnämnden har ett ansvar att se till barnets bästa. De har därför möjlighet att inom vissa ramar ge dig råd på handlande som kan hjälpa dig att behålla barnen. Detta ifall de anser att du som ensam förälder kan ge barnet de skydd som föräldrabalken kräver för att inte LVU ska kunna göras gällande. När de då sagt att du bör begära ensam vårdnad vill jag göra en gissning på att de har gjort det för att de har gjort bedömningen att det ligger i barnets intresse att få stanna kvar hos dig men att den andra föräldern inte är lämpad som vårdnadshavare. De kan dock verkställa beslutet om LVU utan ditt medgivande om de och förvaltningsrätten bedömer att detta krävs för att skydda barnet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”