FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten30/01/2016

Hindra pågående verkställighet

Hur kan man få frågan om preskription prövad, då invändningar mot fordran i sak inte kan prövas i ett verkställighetsärende?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kronofogden ansvarar för verkställighetsärenden i Sverige. Myndigheten har ingen befogenhet att kunna pröva frågor i sak, utan verkställer på grundval av en exekutionstitel: t.ex. domstols dom, förlikning som har stadfästs av domstol, skiljedom eller om gäldenären (den som verkställigheten tar sikte på) inte har svarat på ett betalningsföreläggande (3 kap. 1 § utsökningsbalken, UB).

Det finns åtgärder att vidta som gäldenär för att förhindra verkställighet (3 kap. 21 § UB). Bestämmelsen tar dock enbart sikte på ändrade förhållanden efter det att en exekutionstitel har meddelats. Har en fordran t.ex. preskriberats efter det att en dom meddelats, kan verkställighetshinder föreligga. Gäldenären måste presentera så pass mycket bevisning till stöd för påståendet att det "inte kan lämnas utan avseende". Det sista uttrycket inom citattecken hamnar strax under att behöva "styrka" något.

Verkställighetshinder avseende preskriberad fordran tar alltså enbart sikte på omständigheter som har tillkommit efter det att exekutionstiteln meddelades, t.ex. efter en domstols dom. Om gäldenären är av uppfattningen att fordran var preskriberad redan innan exekutionstiteln meddelades, t.ex. under rättegångsprocessen, kan en sådan invändning inte göras under verkställighetsprocessen. Kronofogden ska ju inte pröva det i sak, det var domstolens uppgift i egenskap av rättskipare. Därför borde invändningen i så fall ha gjorts redan innan exekutionstiteln meddelades, t.ex. i domstol.

Är det så att exekutionstiteln är ett domslut och fordran var preskriberad redan under rättegången, men bevisning av ursäktliga skäl inte har kunnat anskaffas förrän efter domen har meddelats, finns möjlighet att begära resning hos domstol. Det betyder att den förlorande parten kan få saken prövad igen utifrån den nya bevisningen som har inkommit (58 kap. 1 § rättegångsbalken). Ansökan om resning lämnas in till hovrätten om det var tingsrätten som meddelade domen eller annars till Högsta domstolen (mer info på Sveriges Domstolars hemsida).

Sammanfattningsvis kan en gäldenär hindra en verkställighet på grund av preskriberad fordran, men det krävs att gäldenären kan lägga fram tillräckligt med bevis så att påståendet inte kan lämnas utan avseende. Det kan man göra är att samla bevis och skriftligt meddela kronofogden invändningen. Kronofogden kommer avbryta verkställigheten om övertygande bevis läggs fram. Motparten kan sedan med anledning av detta väcka talan om i domstol om den önskar. Det finns även möjlighet till resning om frågan om preskription inte väcktes i rätten på grund av att bevisning av giltiga skäl inte fanns att tillgå vid den tidpunkten.

Du fick ett generellt svar till följd av att din fråga var generell. Jag har dock försökt svara heltäckande. Om något är oklart kan du höra av dig till info@lawline.se. Hör även av dig om du behöver vidare hjälp i ärendet, t.ex. upprätta juridiskt korrekta brev till kronofogden/domstol så återkommer jag med prisförslag.

Med vänlig hälsning,

Soroosh ParsaRådgivare