Hävning av vara enligt konsumentköplagen

2020-01-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Fråga om att reklamera en bil.Jag köpte 2018 en ny bil från Affär X. (En ford mustang vilket anses mer som en prestandabil om det gör någon skillnad i fallet)Redan efter 9 dagar fick jag lämna in bilen för reparation då kopplingen inte fungerade som den skulle. Samma sak i augusti 2019. Sen när jag hämtade ut bilen efteråt den andra reparationen så misstände motorn. Bilen går inte att köra eller användas på ett sådant sätt som den är avsedd för, eller ej som den marknadsför för att vara kapabel till. Det sistnämnde problemet är fortfarande ej löst. De har inte listat ut problemet än vilket är nästan 100 dagar sedan. (Bilen lämnades in i Kungsbacka då det var där jag bodde vid denna tidpunkten).Min fråga är här om detta ger mig rätt till att reklamera bilen. Då jag anser att det är tredje gången att det är fel på drivlinan. (återkommande fel) Samt att jag anser att skälig tid för att identifiera ett fel eller komma till en slutsats om korrekt åtgärd inte borde ta 100 dagar. Bilen lades ut till försäljning innan jag var fullt medveten om hur allvarligt felet med misständningarna var och har därmed förlorat flertal säljmöjligheter. (Spekulanter som jag avvisat pga att felet ej lösts).Hur bör jag ta ställning i detta ärendet i nästa steg mot Ford? Hänvisa till vilka delar inom KKL?Stort tack!Mvh Adam
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar frågan har du i form av konsument köpt bilen från en näringsidkare. Därmed är konsumentköplagen (KKL) tillämplig. Jag tolkar det också som att du vill häva köpet, alltså lämna tillbaka bilen och få betalningen tillbaka.

Om konsumentköplagen

Konsumentköplagen är "tvingande till konsumentens fördel" (3 § KKL). Detta betyder att om ni vid köpet avtalat om villkor som är sämre för dig som konsument än de som lagen föreskriver är dessa utan verkan. Har ni däremot avtalat om villkor som är bättre för dig som konsument än de som lagen föreskriver är dessa giltiga.

Reklamation

För att man som köpare ska ha rätt att åberopa fel i vara krävs det att man reklamerar (meddelar) felet till säljaren inom en skälig tid från det att man upptäckte eller borde upptäckt felet (23 § KKL). Reklamerar man inom två månader anses det alltid vara inom skälig tid. Eftersom felet upptäcktes redan nio dagar efter köpet och bilen skickades till reparation efter tolkar jag det som att reklamation har skett i tid.

När har man rätt att häva ett köp?

En köpare har rätt att häva ett köp om felet utgör ett väsentligt fel för köparen (29 § KKL). För att bedöma om väsentligt fel föreligger måste vi först konstatera om det föreligger fel i varan.

När anses en vara felaktig?

Till att börja med kan konstateras att det krävs att felet ska ha funnits redan hos säljaren, även om felet visar sig först senare (20 § KKL). Visar sig felet inom sex månader från köpet är det upp till säljaren att bevisa att felet inte fanns vid försäljningstidpunkten (20 a §). En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 stycket KKL). Om inget annat är avtalat ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § 2 stycket KKL). I frågan framgår att bilen dels hade ett problem med kopplingen vid två tillfällen samt ett odefinierat problem med motorn som gör bilen obrukbar. När man köper en ny bil är det underförstått att den ska hålla ett visst mått av kvalité och ska kunna användas som förväntat, om inte säljaren har meddelat något annat. Vi kan alltså med säkerhet konstatera att bilen är behäftad med fel, frågan är då om felet är av sådan väsentlig art att det ger rätt till hävning.

Vad som anses vara väsentligt

Bedömningen om huruvida en vara är behäftad med väsentligt fel görs ur köparens perspektiv (29 § KKL). Man kollar alltså på om felet kan anses var väsentligt för köparen. I detta fallet har bilen, som dessutom köptes ny, under en lång tid varit helt obrukbar. Därmed bör felet anses vara väsentligt vilket ger rätt till hävning.

Säljarens rätt till omleverans eller avhjälpande

Om du begär att få häva bilen har säljaren i första hand rätt att avhjälpa (reparera) felet eller leverera en ny bil utan kostnad för dig som köpare. I frågan framkommer att säljaren vid ett flertal tillfällen försökt att reparera bilen. Säljaren har enligt praxis från allmänna reklamationsnämnden rätt att göra två försök för avhjälpande. Det är inte helt klart om det odefinierade felet är relaterat till samma fel som orsakade problemet med kopplingen. Anses det vara två olika fel är det möjligt att säljaren fortfarande har rätt att i första hand försöka avhjälpa de olika felen innan hävning av köpet kan krävas. Enligt min personliga bedömning har dock avhjälpande av det sista felet varat under en så pass lång tid att säljaren inte längre har rätt att kräva fler avhjälpandeförsök. Du har således enligt men personliga åsikt rätt att häva köpet.

Sammanfattning

Bilen är behäftad med fel och det är upp till försäljaren att bevisa att felet inte fanns när bilen överlämnades till dig. Reklamation har skett inom skälig tid. Felet är dessutom av sådan väsentlig art att det ger rätt till hävning. Troligtvis har säljaren förbrukat rätten att avhjälpa felet genom flera misslyckade försök till detta. Sammantaget har du troligtvis rätt att häva köpet av bilen.

Hur du kan gå vidare med problemet

I första hand bör du ta upp detta med försäljaren och försöka komma på en lösning som båda godtar. I andra hand kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden för ett utlåtande från dem. Deras utlåtande är inte rättsligt bindande men många näringsidkare väljer att följa deras råd. Du kan även vända dig till Lawlines juristbyrå här

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1071)
2020-09-30 Fel på Husbil - Skäl för hävning?
2020-09-29 Konsumentköplagen vid fel på bil
2020-09-28 Kan en begagnad båt vara belastad med en kredit?
2020-09-27 Häva köp utan fel eller dröjsmål

Alla besvarade frågor (84692)