Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?

2020-10-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej.Jag skall skilja mig. Under tiden vi var gifta arvde jag c 1miljon kronor när min mormor dog. Testamentet skrevs innan vi gifta oss och det är endast jag och mina syskon som nämns. En del av pengarna har vi investerat i ett fastighet tillsammans, resten är på ett bank konto. Har hon rätt till hälften när vi går isär även om pengar skänktes endast till mig? Testamentet skrevs I England och pengarna hanterades av en engelsk advokatbyrå. Jag tackar på förhand på svaret.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag blir tillämplig?

I allmänhet är domstolarna i det land där den avlidne hade hemvist behöriga i frågor som rör arvet, dvs. om den avlidne hade hemvist i England ska arvet prövas där. Detta har ju också gjorts eftersom pengarna hanterades av en engelsk advokatbyrå. Din fråga rör dock inte arvet som sådant utan din fråga rör äktenskapsrätt. Av denna anledning ska svensk lag tillämpas i den här situationen. Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar bodelning mellan makar vid äktenskapsskillnad.

Har din fru rätt till hälften av pengarna?

Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, vilket är all egendom som makarna äger och som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom anges i 7 kap 2 § ÄktB.

Som utgångspunkt är egendom som en make erhållit genom testamente under ett pågående äktenskap att betrakta som giftorättsgods. De undantag som finns är om ni har tecknat ett äktenskapsförord som anger att testamenterad egendom ska vara enskild egendom eller om det i testamentet anges att pengarna ska vara enskild egendom. Det räcker alltså inte med att endast du och dina syskon nämns i testamentet utan det måste uttryckligen stå att arvet ska vara enskild egendom eller dylikt.

Eventuellt kan jämkning ske:

Enligt äktenskapsbalken kan en bodelning jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Möjligheterna till detta är dock begränsade. Efter jämkningen ska tillgångarna fördelas på något annat sätt än att makarna delar lika på nettot av allt giftorättsgods. För att en jämkning ska kunna göras krävs dock att en likadelning enligt huvudregeln är oskälig med hänsyn till

äktenskapets längd makarnas ekonomiska förhållanden övriga omständigheter.

Vid korta äktenskap kan en make åberopa en särskild jämknings­regel som kallas giftorättstrappan. Regeln innebär att ­rätten till likadelning av egendomen växer successivt i takt med den tid som äktenskapet har varat. Makarnas giftorätt i varandras egendom anses gälla fullt ut först efter fem år. Till exempel om äktenskapet endast har varat i tre år jämkas bodelningen enligt giftorättstrappan så att endast 60% av värdet av respektive makes giftorättsgods ska ingå i bodelningen.

Om en make får ett arv eller en gåva alldeles i slutet av äktenskapet kan även detta vara ett skäl för att jämka bodelningen. Det krävs dock normalt att arvet eller gåvan är en stor del av en makes giftorättsgods. Att en make har en betydligt större förmögenhet att dela på än den andra maken är ett annat skäl som talar för jämkning.

Vilka konkreta omständigheter som motiverar jämkning avgörs antingen av en bodelningsförrättare eller av domstol. En bodelningsförrättare kan utses av tingsrätten om makarna inte lyckas enas om hur fördelningen av giftorättsgodset ska gå till. Om du är missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan beslutet överklagas till i första hand tingsrätten.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis har din fru rätt till hälften av pengarna vid skilsmässan om det inte i testamentet eller ett äktenskapsförord står att pengarna ska vara enskild egendom. Eventuellt kan en jämkning av bodelningen ske med hänsyn till äktenskapets längd, era ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Möjligheterna till jämkning är dock som huvudregel restriktiva. Huruvida en jämkning ska ske kan beslutas av en bodelningsförrättare eller av tingsrätten.

Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig på måndag den 26 oktober 2020 klockan 10:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1045)
2021-05-08 Betalningsansvar efter äktenskapsskillnad
2021-05-02 När är äktenskap upplöst vid betänketid vid skilsmässa?
2021-04-30 Ena maken gör sig av med tillgångar innan äktenskapsskillnad väcktes
2021-04-29 Blir byggnad på enskild egendom giftorättsgods?

Alla besvarade frågor (92198)