Har kattägaren rätt till skadestånd när katten drunknat i grannens pool?

FRÅGA
Hej!Vår katt har drunknat i grannens ovanpå-marken-pool (En stor rund "rörpool" med filterpump som rymmer ca 17 000 liter med 457cm diameter x 122cm djup. Poolen är stadigvarande och något som står där året runt, dvs av metall och inget som man tar bort enkelt. Poolen är fylld med ca 40cm vatten och står utan någon som helst överdragsskydd. Precis bredvid poolen (ca 10cm ifrån) finns ett staket som barn lätt kan klättra på och över och ramla in i denna pool. Denna staket är alltså nästan som gjord för att enkelt kunna klättra på och den täcker dessutom inte hela trädgården så barn kan alltså fritt vandra fram till denna pool. Min fråga är ifall grannen kan straffas på något sätt för att vår katt har drunknat i dennes pool?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret är att straffrätt inte lär aktualiseras men däremot eventuellt skadeståndsrätt. Nedanstående svar är relativt omfattande och det har att göra med att frågan du ställer är svårbedömd på så sätt att det är oklart vad en domstol skulle komma fram till i just den här situationen.

Anledningen till att straffansvar inte lär aktualiseras är att det krävs uppsåt. Uppsåt kan inte sägas föreligga i detta fall, eftersom grannen varken hade avsikt, insikt, eller var likgiltig inför att skadan skulle komma att inträffa. (Om de hade vetat att din katt skulle drunkna hade de förmodligen inte lämnat poolen öppen.) Det är snarare fråga om ett risktagande att skada inträffar, vilket aktualiserar en fråga om huruvida grannen varit vårdslöshet, dvs en fråga om skadeståndsrätt.

Av 3 kap 5§ ordningslagen här följer att "bassänger ska vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. Behovet av att säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot olyckor med barn skall särskilt beaktas. Anläggningens ägare eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe ansvarar för att anläggningen är försedd med nödvändiga säkerhetsanordningar."
Boverkets föreskrifter 8:952 https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2011-6-BBR18.pdf stadgar att "fasta bassänger på tomter ska ha ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En fast plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meters vattendjup behöver dock inte ha något särskilt skydd... ...Allmänt råd: Lämpliga skyddsanordningar för bassänger som är avsedda för bad eller simning kan t.ex. vara: Ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn."

Det är en allmän skadeståndsrättslig princip att den som inte följer säkerhetsföreskrifter presumeras ha handlat vårdslöst. Att staketet ska vara minst 0,9 m är dock bara ett "allmänt råd". Vidare ska noteras att det framgår av föreskrifterna att de främst syftar till att skydda barn. Skyddsområdet tycks därmed inte vara t ex katter. Vidare är det bara en presumtion för att vårdslöshet föreligger. Av denna anledning är det oklart om grannens agerande är vårdslöst eller inte, och det är endast om grannen har agerat vårdslöst som skadestånd kan aktualiseras.

Inom skadeståndsrätten gäller dock ett så kallat övervakningsgarantansvar för den som skapar en risk för andra. Den som exempelvis gräver en djup grop i marken är skyldig att ha ett ordentligt stängsel runt detsamma så att ingen ramlar ner och skadar sig. I ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 1973 s 141) blev ett byggföretag skadeståndsskyldig gentemot en man som obehörigen tagit sig in på en byggarbetsplats och då ramlat ner i ett öppet hisschakt. Enligt högsta domstolen borde bolaget ha täckt över hisschaktet vid arbetsdagens slut samt haft ett bättre staket.

Det som gör situationen knepig är de facto att det är en katt och inte en människa som har skadats. En katt är en sak i juridisk mening och saker brukar i allmänhet inte råka ut för skador på ett sådant här sätt. Därmed kan det bli svårt att hävda ovanstående rättsfall och även fastighetsägarens strikta ansvar för skador som orsakas av undermålig fastighetsförvaltning.

Min slutsats är att det kanske är förutsebart att en katt eller dylikt skulle kunna ramla ner i poolen och att vårdslöshet förmodligen, men inte helt säkert, föreligger. På grund av osäkerheten kring rättsläget skulle jag nog inte, om det vore min katt, starta en rättsprocess mot grannen eftersom det är dyrt och tidskrävande. Beroende på relationen till grannen samt kattens monetära värde hade jag dock eventuellt gått till grannen och bett om ersättning.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (325)
2020-10-06 Ersättning vid skada orsakat av en katt
2020-10-04 Föreligger skadeståndsansvar för budgivare som dragit sig ur efter vunnen budgivning?
2020-09-30 Kan man få skadestånd för att någon har sprungit på en så man skadar sig?
2020-09-25 Förutsättningar för ersättning

Alla besvarade frågor (85250)