FrågaÖVRIGTPUL/GDPR29/09/2018

Har en elev rätt att spela in undervisningen?

Hej!

Har en 16 årig dotter som läser åk på Ekonomiprogrammet. Hon har grav dyslexi.

Enligt skollagen ska lärare bemöta elevers funktionshinder.

Min dotter önskar att få spela in lärarnas genomgångar. Vissa lärare motsätter sig detta och hänvisar till den nya datalagen. Själv skulle jag vilja hänvisa till diskrimineringslagen från 2015.

Kan man på något sätt lägga fram vårt önskemål fint till berörda lärare. Dotterns mentor säger att enligt datalagen måste man begära in skriftliga "ok" från samtliga elever i klassen samt att lärare skriver på att de godkänner...

Önskar även svar påminn privata mail om det är möjligt.

Vänligen

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga och aktuell reglering
Jag förstår din fråga som så att du funderar på frågan om det är tillåtet att spela in skolundervisning eller inte.

Frågan kan ses ur olika perspektiv och därför regleras den bland annat av upphovsrättslagen (URL), brottsbalken (BrB) och dataskyddslagen (GDPR).

Immaterialrättsligt
All undervisning (föreläsningar, seminarium etc.) som din dotter går på är skyddade av upphovsrätt. Det innebär bland annat en ensamrätt för undervisaren (tillika upphovsmannen) att framställa exemplar av föreläsningen, t.ex. genom att spela in den på en diktafon.

Det finns dock en begränsning i denna ensamrätt. Framställning av exemplar för privat burk är tillåtet om verket dvs. undervisningen är "offentliggjord", vilket den blir när det lovligen tillgängliggjorts för allmänheten. Ett verk anses tillgängliggjort för allmänheten exempelvis då det framförs offentligt där vem som helst äger tillträde till undervisningen. En föreläsning dock är inte uteslutande öppen för allmänheten. Alla kan inte bli antagna till en kurs med hänsyn till betyg och platstillgång etc. Detta innebär, enligt min bedömning, att ett samtycke från föreläsarna krävs för att din dotter ska få spela in föreläsningar på diktafon. Anledningen är att verket inte är offentliggjort och något undantag från ensamrätten är inte tillämpligt.
(2 § och 12 § URL).

Straffrättsligt
Huvudregeln är att det är olagligt att spela in privata samtal om:
* de som deltar i samtalet är omedvetna om att inspelning sker och
* den som spelar in inte själv deltar i samtalet.
Motsatsvis går det alltså att utläsa att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i. Det krävs inte heller att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen.
(4 kap. 9 a § BrB).

Reglering till skydd för personuppgifter
Med "den nya datalagen" förstår jag det som att du åsyftar den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter vid behandling av personuppgifter.

GDPR gäller i princip inom all slags verksamhet och oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Den gäller således för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Det finns dock undantag, bland annat för privatpersoners egna privata behandling av personuppgifter. Den gäller inte heller då någon behandlar personuppgifter i samband med utövande av sin yttrande- eller informationsfrihet.

Alltså behöver din dotter i enlighet med GDPR inte inhämta lärares och enskilda elevers skriftliga samtycke om inspelningen av undervisningen sker för hennes egna privata behandling. Dessutom är hennes syfte med inspelningen inte att samla in eller behandla personuppgifter.
(Se på Datainspektionens hemsida här).

Sammanfattningsvis
Självklart ska skolan bemöta din dotters funktionshinder i enlighet med skollagen och diskrimineringslagen. Däremot finns det olika sätt att bemöta funktionshinder på. Att din dotter spelar in undervisningen för privat bruk är inte brottsligt så länge hon själv deltar i samtalet. Hennes inspelning får heller inga konsekvenser i enlighet med GDPR i och med att hon dels inte har till syfte att samla in eller behandla personuppgifter, dels att hon i sådant fall gör det för privat behandling. Däremot kan inspelningsförfarandet få immaterialrättsliga konsekvenser (även om hennes avsikt nödvändigtvis inte är att sprida materialet) utan samtycke för inspelningen från skolan. Observera att annat även kan gälla med anledning av sekretess och skydd för röjande av elevers skyddade identitet.
Om skolan fortsatt motsätter sig inspelning av undervisningen bör dem i vart fall alternativt kunna erbjuda din dotter anteckningsstöd.

Om du annars har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?