Har en bostadsrättsförening rätt att bedriva kamerabevakning i husets entré?

2020-04-26 i PUL/GDPR
FRÅGA
Bostadsrättsförening har infört kamerabevakning i entrén i syfte att motverka inbrott. Inbrotten som har skett har varit i samband med fastighetsrenoveringar. Styrelsen vill att kameran ska stå där "för evigt". Har de rätt att göra så och vilken administration krävs för att möta kraven som GDPR ställer på kameraövervakning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga bestämmelser:

Kameraövervakning regleras i kamerabevakningslagen (KbL), och behandling av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Hur kameraövervakning regleras:

För att få sätta upp en övervakningskamera finns det krav på tydliga motiveringar till varför bevakning är nödvändigt. Det måste även finnas skyltar och information om att platsen bevakas. Sedan GDPR trädde i kraft förnyades reglerna för kameraövervakning för privata aktörer. Innan var det länsstyrelsen som utfärdade tillstånden, men efter ändringen krävs det inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Det är alltså varje enskild ägare av övervakningskameror som måste ta ansvar för att de följer reglerna som ställts upp. Följs inte förordningens bestämmelser kan bostadsrättsföreningen tvingas betala en sanktionsavgift.

Berättigade intressen:

Ett berättigat intresse för kamerabevakning kan vara just för säkerhet och brottsförebyggande ändamål. Detta intresse måste ställas mot intresset att inte bli filmad hos den som blir föremål för bevakningen. I en bostadsrättsförening gäller det att styrelsen måste väga behovet av kameraövervakningen mot intrånget i människors personliga integritet som övervakningen innebär.

Uppgiftsminimering:

Utgångspunkten är att försöka bevaka så få personer som möjligt för att uppnå syftet med bevakningen. Om det inte är nödvändigt att kunna identifiera personerna på bilden kan bilden exempelvis maskas för att begränsa personuppgiftsbehandlingen.

Hantering av bevakningsmaterial:

Bild och ljud från kamerabevakning måste skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder ska anpassas till de tekniska möjligheter som finns, vad det kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandling av materialet samt hur känsligt materialet är. Materialet får sparas så länge det behövs för det ändamål som bevakningen bedrivs för. Svensk praxis har tidigare ansett att två månader är godtagbart, men i och med GDPR får materialet nu bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet. Det är upp till den personuppgiftsansvarige att göra denna bedömning.

Sammanfattning:

Det finns inga generella regler som gäller för alla som bedriver kamerabevakning, utan kraven varierar beroende på situationen. Lika för alla är dock att det måste finnas ett berättigat intresse som vägs mot intresset att inte bli filmad. Om kameraövervakning är tillåten eller inte i ett flerbostadshus avgörs därmed genom en intresseavvägning. Kamerabevakning som sker innanför entrén som i ditt fall ses generellt som särskilt integritetskänslig eftersom de boende blir övervakade när de kommer till och från sina bostäder, och det möjliggör en kartläggning av de boendes vanor och besök etc. Det krävs därför mycket starka skäl för att bevakning ändå ska vara tillåten på en sådan plats. Om föreningen väljer att behålla kamerabevakningen, trots att du anser att den strider mot reglerna i GDPR, kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du kan läsa mer om hur en anmälan går till på deras hemsida, klicka här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (200)
2021-04-30 Kan en kund begära ut inspelat telefonsamtal vid kontakt med kundtjänst?
2021-04-01 Granska hållbarhetsreklam och publicera skärmdumpar i sociala medier, är det tillåtet?
2021-03-31 Personuppgifter GDPR
2021-03-31 Vad för information får finnas på nätet?

Alla besvarade frågor (92043)