Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig på grund av brott utanför tjänsten?

FRÅGA
Hej jag blev uppsagd från mitt jobb inderekt pga att jag blev tagen av polisen för att jag körde utan körkort på min fritid o det var inte kopplat till mitt arbete på något sätt o jag har inte ens behov av att ha ett körkort i mitt arbete ! Så detta är inte kopplat till min arbetsgivare eller mitt arbete utan bara min privata sak som jag får stå för konsikvenserna av alldeles själv ! Jag har en sk extratjänst som fastighetsskötare på en fotbollsförening som ska gälla för ett år framåt jag har jobbat där 4,5 månader o på mitt arbete o mina arbetsuppgifter finns ingenting att klaga på ! Vad har jag för rättigheter i en sådan här sitvation ? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår att det här är en besvärlig situation för dig men jag ska försöka redovisa vad som gäller samt rekommendera hur du kan ta situationen vidare. En sammanfattning kommer även finnas i slutet av texten.

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som gäller vid uppsägning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § LAS).

Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla vissa bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § LAS).

En anställning kan antingen vara tillsvidare, tidsbegränsad eller på prov

Det framgår inte vilken anställningsform du har – enligt LAS kan en anställning antingen vara tillsvidare, tidsbegränsad eller på prov. Jag kommer därför gå igenom översiktligt för vad som gäller i alla tre situationer. Vilken anställningsform du har bör framgå av ditt anställningsavtal, annars är utgångspunkten att anställningen är tillsvidare (4 §, 5 § och 6 § LAS).

Tillsvidareanställning

Om du har en tillsvidareanställning gäller som utgångspunkt att det krävs saklig grund för att säga upp en arbetstagare. Saklig grund kan grunda sig antingen på personliga skäl eller arbetsbrist (7 § LAS).

Eftersom du blev uppsagd på grund av något du gjort personligen är det aktuellt att diskutera personliga skäl. Att köra bil utan körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning och kan ge upphov till böter alternativt fängelse om brottet är att anses som grovt (3 § lag om straff för vissa trafikbrott).

Arbetsdomstolen ser särskilt hårt på brott riktade mot arbetsgivaren, arbetskamrater eller i övrigt på arbetsplatsen men i ditt fall verkar det helt frånkopplat arbetet. För brott utanför arbetet har Arbetsdomstolen uttalat att en avvägning måste göras för att uppsägning ska bli aktuellt i ett sådant fall. Avvägningen ska ske mellan arbetstagarens intresse att behålla anställningen och arbetsgivarens intresse att upplösa anställningen (se AD 2004 nr 30).

Domstolen har också uttalat att i det fall arbetsgivarens intresse är hänförligt till något förhållande som ligger vid sidan av arbetstagarens fullgörelse av arbetsuppgifterna, ska en uppsägning enbart anses sakligt grundad om arbetsgivarens skäl är tungt vägande och en omplacering inte blir aktuellt (se AD 1984 ref 9).

Tidsbegränsad anställning

Eftersom din anställning verkar tidsbegränsad till ett år framåt är det mest sannolikt att du har en tidsbegränsad anställning. En sådan anställning kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid (arbetstagaren kan dock fortfarande avskedas). Däremot kan man skriva in i anställningsavtalet löper "…dock längst till och med [datum]…" alternativt en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid men notera att arbetsgivaren även i detta fall behöver saklig grund (7 § LAS).

Provanställning

Om du har en provanställning så gäller att arbetsgivaren inte behöver några sakliga skäl för att säga upp dig. I så fall ska arbetsgivaren meddela dig två veckor i förväg om att anställningen ska avslutas (6 § LAS).

Om man blivit felaktigt uppsagd kan man yrka på ogiltighet och skadestånd

Om du anser att du blivit felaktigt uppsagd och att saklig grund för att säga upp dig inte finns, kan du yrka på att ogiltigförklara din uppsägning inför domstol. I sådant fall kvarstår din anställning under tvistetiden och du har därigenom rätt till lön samt andra förmåner (34 § LAS).

Notera dock att du måste underrätta din arbetsgivaren om att du kommer ogiltigförklara uppsägningen senast två veckor efter att du blivit uppsagd. Denna tidsfrist är längre om du inte fått något skriftligt uppsägningsbesked (40 § LAS).

Du kan även kräva skadestånd för ekonomisk skada samt kränkning. Detta måste du meddela din arbetsgivare om inom fyra månader från att du fick ett skriftligt uppsägningsbesked (38 § och 41 § LAS).

Notera att det är arbetsgivaren som har bevisbördan vid en eventuell tvist i domstol, det vill säga att det är upp till hen att visa att det föreligger saklig grund för uppsägning (se AD 2004 nr 85).

Din arbetsgivare får inte heller grunda uppsägelsen på en händelse som hen har vetat om i mer än två månader. Dock kan andra händelser utöver omständigheten inom tvåmånadersfristen också utgöra grund för uppsägning (7 § LAS).

Sammanfattning

Dina rättigheter är beroende av vilken anställningsform du har. Om du har en provanställning behöver inte arbetsgivaren några sakliga skäl för att säga upp dig.

Om du däremot har en tillsvidare eller tidsbegränsad anställning så gäller att arbetsgivaren behöver saklig grund för att kunna säga upp dig. Att bli uppsagd på grund av brott utanför tjänsten brukar ofta ställa högre krav på att arbetsgivaren behöver tunga skäl för att en uppsägning ska få ske.

Jag kan inte på förhand avgöra om din uppsägning kan anses ha haft saklig grund eller inte men enligt mig kan det bli svårt att motivera att arbetsgivaren har rätt att säga upp dig eftersom brottet inte har någon koppling till ditt arbete.

Min rekommendation

Om du anser att det inte finns saklig grund för din uppsägning är min rekommendation att du tar ärendet vidare till ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. I annat fall kan du boka tid med en av våra kunniga jurister så kan de hjälpa dig exempelvis med hur du ska göra för att yrka på ogiltighet och skadestånd.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1796)
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?

Alla besvarade frågor (93181)