Har arbetsgivare rätt att få tillbaka för mycket utbetald semesterersättning?

2020-09-18 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag har en ett företag. Jag diskuterar slutlön och semesterersättning med en tidigare anställd. Den 1 april 2020 räknade jag fram att han hade 11 semesterdagar kvar att ta ut, meddelade honom det skriftligen, och frågade om det överensstämde med hans uträkning. Han sa ok. Det hör till saken att han är extremt noga och duktig på att hålla ordning på timmar, lön och siffror. När han slutade fick han sin slutlön med semesterersättning räknat med utgångspunkt i det antal dagar som han fick som information den 1 april. Han hörde av sig och sa att jag räknat fel och att han skulle ha fler dagar. Jag satte mig då och räknade från hans anställnings start och det visade sig att de +11 dagar jag räknat fram den 1 april visade sig vara ett minussaldo på 6,5 dagar, dvs han hade tagit ut 6,5 dagar i förskott under 2019. Jag meddelade honom detta och skrev att han hade fått betalt för några dagar för mycket i slutlönen. Mina frågor till er är.. 1. Är min information till den anställde den 1 april 202 om 11 återstående semesterdagar bindande trots att det nu visat sig inte vara en korrekt uträkning? (Det finns styrkande dokumentation) 2. Om informationen den 1 april inte är bindande så är det korrekta antalet semesterdagar enligt den sista uträkningen - Kan jag då kräva en återbetalning av semesterersättningen för de felaktigt utbetalade dagarna? Mvh Anders
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som reglerar din situation:

Det finns ingen uttrycklig lagreglering för denna situation men enligt den allmänna principen condictio indebiti är huvudregeln i svensk rätt att den som har fått för mycket utbetald lön eller annan ersättning ska betala tillbaka dessa pengar. Det finns dock undantag. Om en arbetstagare inrättat sig efter betalningen (det vill säga förbrukat pengarna) är han eller hon endast återbetalningsskyldig om han eller hon har insett eller borde ha insett att denne har fått fel lön/ersättning. Om arbetstagaren är i god tro dvs. inte insett eller borde ha insett, föreligger således ingen återbetalningsskyldighet (se bland annat AD 2006 nr 105).

När är en arbetstagare i god tro?

Av praxis från Arbetsdomstolen framgår att man vid bedömning av om personen varit i god tro ser till beloppets storlek, om den felaktiga utbetalningen gjorts vid ett eller flera tillfällen samt hur utförliga lönespecifikationerna har varit. Om det handlat om små belopp och arbetstagaren antingen fått svårtolkade lönespecifikationer eller inga lönespecifikationer alls, finns möjlighet att arbetstagaren varit i god tro och därmed inte är skyldig att betala tillbaka. Om det däremot rör sig om stora belopp som lätt borde ha kunnat upptäckas på en lönespecifikation skulle arbetstagaren sannolikt bedömas vara återbetalningsskyldig.

Den anställde har en långtgående skyldighet att kontrollera på lönespecifikationen att lönen blivit rätt och om det finns misstanke om fel finns även en skyldighet för den anställde att fråga arbetsgivaren om det som är oklart.

När preskriberas fordran?

Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal så gäller preskriptionslagen. Enligt denna kan arbetsgivaren kräva tillbaka skulder som ligger upp till tio år tillbaka i tiden (2 § preskriptionslagen). Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen innebär det sannolikt (detaljerna kan variera något mellan olika avtal) att arbetsgivaren måste påkalla förhandling med facket om återkravet och att den felaktiga utbetalningen inte får vara äldre än två år. Förhandlingen måste också påkallas inom fyra månader från att felet upptäckts.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis finns det ingen lag som reglerar din situation. Istället får man luta sig på allmänna rättsliga principer. I ditt fall är principen om condictio indebiti tillämplig. Principen anger att huvudregeln är att den som av misstag utbetalt ett belopp till någon har rätt att få beloppet återbetalt. Undantag från huvudregeln är om mottagaren har inrättat sig efter betalningen och är i god tro.

Det går inte för mig att med säkerhet svara på om arbetstagaren i ditt fall är återbetalningsskyldig. Om arbetstagaren inte har spenderat pengarna är han återbetalningsskyldig men om han har förbrukat pengarna måste det ske en bedömning om han var i god tro eller inte. Du skriver att han är extremt noga och duktig på att hålla ordning på timmar, lön och siffror vilket talar för att han borde ha insett att semesterersättningen var felaktig. Att han hörde av sig och meddelade att du räknat fel kan också tala för att han inte var i god tro eftersom detta antyder att han har undersökt ersättningen noggrant.

Att du har meddelat att han har 11 återstående semesterdagar är alltså inte bindande och frågan huruvida du kan få återbetalning eller inte beror på om arbetstagaren förbrukat pengarna samt om han har varit i god tro eller inte. Jag rekommenderar att du först och främst försöker göra upp i godo med arbetstagaren. Kontakta honom och meddela att huvudregeln i svensk rätt är att felaktigt belopp skall återbetalas. Om han inte går med på att återbetala beloppet kan du väcka talan vid domstol. Risken är dock att processen blir långdragen och kostsam och i slutändan är det inte omöjligt att domstolen kommer fram till att arbetstagaren varit i god tro. Det är därför alltid bättre att försöka göra upp i godo. Har ni kollektivavtal på arbetsplatsen och är arbetstagaren ansluten till ett fackförbund kan ni även försöka lösa tvisten genom förhandling via fackförbundet.

Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig nästa vecka, måndagen den 21 september, klockan 16:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?