Gift i utlandet och i Sverige - vilket lands lagstiftning gäller avseende äktenskapsskillnad och bodelning?

2019-08-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! [...] Vi gifte oss i Senegal och sen registrerades giftermålet i Sverige samma år. Jag vill nu ta ut skilsmässa. Vilka skilsmässoregler gäller? Ska det vara enligt svensk lag? Eller måste vi skilja oss i Senegal enligt deras lag? (Blir giftermålet då ogiltigt här i Sverige eller måste vi göra nåt här också för att fullfölja skilsmässan?)Kan han kräva hälften av mina ägodelar. Gäller svensk lag eller går vi under Senegal? Enligt mannen, så skrev vi på ett papper i Senegal att hans ägodelar är hans och mina ägodelar är mina. Tack för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?
Frågan avser vad som gäller vid äktenskapsskillnad av äktenskap som ingåtts i utlandet samt registrerat i Sverige. I första hand ska utredas vilket lands lagstiftning som aktualiseras i fråga om äktenskapsskillnad, Senegals eller Sveriges. I andra hand ska utredas vilket lands lagstiftning som aktualiseras samt vad som gäller vid bodelningen.

Utredning

1.Vad gäller avseende äktenskapsskillnad?

I din fråga framgår att du ingått äktenskap med en person utanför EU. Detta innebär att följande lag är tillämplig: lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.

Ett äktenskap som ingåtts utomlands erkänns även i Sverige, så länge det är giltigt i det land där äktenskapet ingicks (1 kap. 7 § lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap). Äktenskapsmål är mål om äktenskapsskillnad och mål där det är tvist om personer är förenade i äktenskap med varandra (3 kap. 1 § nämnd lag). Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol, om käranden (du) är svensk medborgare och har hemvist här i Sverige, alternativt tidigare har haft hemvist här (3 kap. 2 § 2 punkten nämnd lag). Talan om äktenskapsskillnad prövas sedan enligt svensk lag (3 kap. 4 § nämnd lag). Det är alltså reglerna i äktenskapsbalken som svensk domstol använder sig av. Frågor om äktenskapsskillnad i Sverige regleras i 5 kapitlet äktenskapsbalken (ÄktB).

1.2 Ansökan om äktenskapsskillnad
Till att börja med bör dem vända sig till tingsrätten genom att lämna in en ansökan om skilsmässa. Tingsrätten upplöser sedan äktenskapet genom dom. Det finns två sätt att ansöka om äktenskapsskillnad, gemensamt eller enskilt (5 kap. 1 § första meningen och 2 § ÄktB).

Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad innebär att båda parterna är överens och att båda parter skriver under ansökan. Parterna tar kontakt med Skatteverket och beställer varsitt personbevis med ändamål äktenskapsskillnad. Därefter fyller parterna i dokumentet gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Dokumentet från Skatteverket och ansökan lämnas sedan in till tingsrätten. I samband med ansökan om äktenskapsskillnad tar tingsrätten ut en ansökningsavgift. Om endast ena parten vill skilja sig är det samma ansökan som används men bara den ena parten skriver under och skickar in ansökan till tingsrätten. Tingsrätten kommer då att informera den andra maken.

Mer om ansökan om skilsmässa och blanketter om ansökan finner ni genom att klicka HÄR.

För mer information från Skatteverket och för att beställa personbevis klicka HÄR.

1.3 Betänketid
Därefter kommer en betänketid på minst 6 månader (5 kap. 3 § första och andra meningen ÄktB). Detta blir aktuellt om det finns barn under 16 år med i bilden som bor varaktigt tillsammas med någon av makarna. Det kan också bli aktuellt om båda makarna begär betänketiden (5 kap. 1 § andra meningen ÄktB). Vill bara en av makarna att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (5 kap. 2 § ÄktB). Om makarna har levt åtskilda i minst 2 år har de rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketiden (5 kap. 4 § ÄktB).

1.4 Fullfölj ansökan om äktenskapsskillnad
Efter betänketiden löpt och äktenskapskillnad fortfarande är aktuellt behöver parterna meddela tingsrätten (5 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Om tingsrätten inte meddelas om fullföljd inom 1 år kommer ärendet att avskrivas (5 kap. 3 § tredje meningen ÄktB).

Mer information om skilsmässa finner ni genom att klicka HÄR.

När domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, är äktenskapet upplöst (5 kap. 6 § ÄktB).

Av Skatteverkets hemsida kan man utläsa att om du har skilt dig utomlands ska du ansöka om att få skilsmässa registrerad i folkbokföringsregistret. Det gör du genom att vända dig till servicekontor och där önskar du att få skildsmässad registrerad. Då bör du kunna visa upp den slutliga skilsmässodomen. Om detta kan du läsa på Skatteverkets hemsida (länk här).

2.Vad gäller avseende bodelning?

Vid äktenskapsskillnad blir bodelning aktuellt. Vilket lands lagstiftning som aktualiseras är då en viktig fråga. Detta regleras i lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, LIMF. Man kan avtala om vilken lag man vill skall vara tillämplig vid bodelningen, och detta skall ske skriftligen (3 § LIMF). Om detta inte är aktuellt, tillämpas lagen i det land där makarna tog hemvist efter äktenskapets ingående (4 § LIMF). En rättshandling mellan makar avseende deras förmögenhetsförhållande är giltig, om den stämmer överens med den lag som är tillämplig på era förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företas. Företas rättshandlingen före äktenskapet, är den giltig, om den stämmer överens med den lag som blev tillämplig när ni ingick äktenskap. Rättshandlingen anses också giltig till formen, om den uppfyller formkraven enligt lagen i den stat där den företas eller där ni då hade hemvist (5 § 1 och 2 st LIMF). På din begäran kan svensk lag tillämpas beträffande förfarandet vid bodelning, även om utländsk lag är tillämplig på era förmögenhetsförhållanden. Bestämmelserna i svensk lag om förfarandet vid bodelning får tillämpas också när den utländska lagen föreskriver en annan form för delning beträffande er egendom (6 § LIMF).

Vid en bodelning ska makarnas samtliga tillgångar och skulder i Sverige och utomlands beaktas, om inte något annat följer av den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Vid lottläggningen bör en make i första hand tilldelas egendom som tillhör honom eller henne utomlands. Om det finns egendom i ett främmande land och det kan antas att bodelningen inte kommer gälla i det landet, får bodelningen begränsas till att gälla en viss del av makarnas egendom. En sådan begränsning får dock inte göras, om någon av makarna med rimliga skäl motsätter sig det (7 § 1 och 2 st LIMF).

Äktenskapsbalkens bestämmelser om förfogande över makars gemensamma bostad och bohag och om en makes rätt att vid bodelning överta sådan egendom ska alltid tillämpas, om bostaden och bohaget finns i Sverige (9 § LIMF).

Om ni hade Sverige som er hemvist vid äktenskapets ingående gäller följande. Huvudregeln är att makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelningen avser det som ingår i makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 2 § ÄktB). Så länge inget annat är skrivet i exempelvis äktenskapsförord, ingår egendomen i bodelningen som giftorättsgods. Egendom utesluts ej bara för att den finns i andra länder.

Vid skilsmässa ska makarna fördela sitt giftorättsgods mellan sig genom bodelning. Inför bodelningen upptecknas vardera makes eller sambos tillgångar och skulder som de var på dagen för ansökan om äktenskapsskillnad respektive dagen då samboförhållandet upphörde. Makarna eller samborna ska tillsammans utföra bodelningen, för att därefter upprätta ett bodelningsavtal. Många gånger är bodelningar komplicerade och därför kan det vara bra att anlita ett juridiskt ombud som biträde i bodelningen.

Vid bodelning ska en makes skulder som utgångspunkt täckas av dennes eget giftorättsgods. Från en makes giftorättsgods avräknas därför så mycket som behövs för att täcka dennes skulder. Det som blir kvar av respektive makes giftorättsgods efter att skulderna dragits av läggs sedan ihop och hälften delas mellan makarna.

Slutsats
I det fall ni fått äktenskapet upplöst i utlandet kan ni vända er till Skatteverkets servicekontor för att få äktenskapsskillnaden registrerad. I annat fall kan ni vända er med en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten i Sverige, såvida du är svensk medborgare eller har/tidigare har haft hemvist i Sverige. Då kommer svensk lagstiftning att tillämpas.

Avseende bodelningen kan man avtala om vilken lag som ska tillämpas vid bodelningen. Om detta inte är aktuellt, tillämpas lagen i det land där ni tog hemvist efter äktenskapets ingående. Du kan begära att bodelningen ska ske enligt svensk lag även om utländsk lag skulle vara tillämpligt.

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (854)
2019-12-11 Rätt till lägenhet och barn vid skilsmässa
2019-12-09 Vem har rätt till bostaden vid skilsmässa?
2019-11-30 Måste en jurist vara inkopplad vid bodelning?
2019-11-30 Återkalla ansökan om äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (75518)