Gemensam vårdnad och umgängesrätt

2020-05-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har ett barn som är 4 år nu. Jag och hennes pappa separerade innan min dotter föddes. Jag har ensam vårdnad nu och han har varken hört av sig eller sett till mig nu sedan min dotter föddes. Kan han ta henne ifrån mig? Kan jag begära besöksförbud?Kan han ta henne ifrån mig om han har bevis på att han är hennes pappa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill få vägledning i hur en eventuell tvist skulle kunna se ut om pappan dyker upp och vill yrka på gemensam vårdnad eller umgängesrätt med barnet. I och med att jag inte vet om tillräckligt mycket information kan jag endast i stora drag berätta vad som skulle kunna spela in vid en sådan bedömning. Jag avslutar med lite information om kontaktförbud.

Kan han ta henne ifrån dig om han har bevis på att han är hennes pappa?

I det fall du menar ordagrant hänvisar jag inledningsvis till brottet egenmäktighet med barn, där den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms till böter eller fängelse i högst ett år (7 kap. 3 § Brottsbalken). Här spelar det alltså ingen roll om han kan visa på att han är pappa, då det är du som är ensam vårdnadshavare och han kan inte ta ifrån dig barnet.

Vad finns att beakta om pappan yrkar på gemensam vårdnad?

Om barnets pappa kommer in i bilden och försöker yrka på gemensam vårdnad finns det olika saker att ta hänsyn till.

Inledningsvis kan den förälder som vill förändra vårdnaden från ensam till gemensam eller tvärtom väcka talan i domstol om detta, varefter domstolen får besluta i vårdnadsfrågan (6 kap. 5 § Föräldrabalken). Det går också att avtala om vad som ska gälla avseende vårdnad, om avtalet godkänns av Socialnämnden, men då pappan inte varit närvarande förutsätter jag att det inte är ett alternativ (6 kap. 6 § Föräldrabalken)

Hur skulle en domstol bedöma gällande gemensam vårdnad eller inte?

Det finns flera aspekter som en domstol tar hänsyn till vid beslutande i vårdnadsfrågor. Utgångspunkten vid sådana frågor är i svensk rätt att barnets bästa ska vara avgörande (6 kap. 2 a § Föräldrabalken). Här ska särskild avsikt läggas vid:

risken att ett barn eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Nuvarande syn på gemensam vårdnad är att det inte längre ska vara huvudregeln. Tidigare ansågs det föreligga en sorts presumtion om att gemensam vårdnad var bäst för barnen, men idag anses gemensam vårdnad inte vara utgångspunkten. Gemensam vårdnad ska utdömas med försiktighet om inte båda föräldrarna är överens om det, då det förutsätter en särskilt god samarbetsförmåga.

Det kräver ett närmast "friktionsfritt samarbete" för att utdöma gemensam vårdnad, och delade meningar mellan föräldrarna måste kunna hanteras så att barnet inte kommer i kläm. Om någon av föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad ska det av domstolen tas på allvar och gemensam vårdnad ska om någon motsätter sig det utdömas med stor försiktighet (se s. 48 ff. proposition 2005/06:99 - nya vårdnadsregler)

Hur påverkas bedömningen om det finns tidigare våld i familjen?

I och med att särskild vikt ska tas vid risken att barnet far illa, ska vid beslutande om gemensam vårdnad alltid göras en riskbedömning. Här kan exempelvis våld i familjen tala mot att en viss förälder får del av vårdnaden. Vid våld i familjen krävs inte att någon dömts för våldet, då beviskraven här är lägre. Även våld som aldrig ledde till fällande dom kan spela roll i en vårdnadstvist.

Våld som ligger långt bakåt i tiden anses dock inte ha lika stor betydelse som våld som ligger nära i tiden. Att föräldern genomgått behandling eller ändrat sitt levnadssätt kan också påverka bedömningen. Likaså om våldet gjordes enstaka gång jämfört med om detta var systematiskt, mot flera personer och ett uttryck för ett behov att utöva makt/kontroll (se s. 48 ff. proposition 2005/06:99).

Hur skulle domstolen döma gällande gemensam vårdnad?

Vid bedömningen av gemensam vårdnad spelar barnets behov av trygghet och stabilitet också in. I avsaknad av annan information får ändå det faktum att pappan inte varit med i bilden sedan födseln mig att anta att en domstol inte kommer ge pappan gemensam vårdnad. Men som du ser ovan kan andra faktorer också spela in.

Kommer pappan att kunna begära umgänge?

Pappan kan vidare yrka på umgängesrätt, dvs. att han ska få rätt att träffa barnet.

Här spelar det eventuellt mindre roll att pappan varit frånvarande under barnets uppväxt. En av grundpelarna inom svensk rätt är nämligen barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § Föräldrabalken). Man anser att det är bäst för barnet och det är därför en utgångspunkt vid bedömningen i domstol av umgängesmål. Här spelar dock fortfarande risk för att barnet ska fara illa och dennes behov av trygghet och stabilitet in. Trots detta är domstolen mycket mer benägen att ge en förälder umgängesrätt än gemensam vårdnad.

Även om du skulle fortsätta ha ensam vårdnad kan det vara så att pappan får umgängesrätt till barnet.

Kan jag begära besöksförbud?

Med besöksförbud antar jag att du menar kontaktförbud, som innebär att ett förbud meddelas för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person (1 § lagen om kontaktförbud).

Huruvida någon kan begära kontaktförbud beror på om det finns en risk för att personen i fråga kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera någon (1 §). Här ska särskild vikt läggas vid om personen kontaktförbudet gäller har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (1 § 2 stycket lag om kontaktförbud).

I och med att jag inte vet mer information kan jag inte vidare svara på om just du kan få kontaktförbud gentemot pappan.

Sammanfattningsvis

Det är på grund av pappans frånvaro under barnets uppväxt hittills inte troligt att han får gemensam vårdnad om barnet. Det är dock stor chans att han skulle få umgängesrätt om han tog upp fallet i domstol. Gällande kontaktförbud kan jag inte svara mer än att det ska finnas en risk för att han kan begå brott gentemot dig för att kontaktförbud ska meddelas.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (798)
2021-01-19 Umgängesrätt vid ensam vårdnad
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (88252)