Gåva mellan makar som görs till enskild egendom

2017-02-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Gåva mellan makar. Min make har enskild egendom (fastigheter, 3 tomter). Han vill nu att egendomen skall tillhöra mig, hans maka, som min enskilda egendom. Skall gåvobrev och eller äktenskapsförord skrivas.Köpeavtal kan väl inte komma ifråga? Vi har båda barn från tidigare förhållanden. Denna egendom för-värvades efter vi ingått äktenskap. Den var då ej enskild egendom. Vi gav egendomen till makens son somi sin tur skulle "göra upp" med sin syster och min son. Samt att vi hade rätten att vistas där så länge vi orkade.(Vi har tidigare bott där permanent, men idag är det mest sommarboende.) Sonen som fick egendomen flyttade med sin familj och bor delvis utomlands, varför egendomen ej blev omskött och egendomen gavs till-baka till maken, men nu som hans enskilda egendom. Maken vill under alla förhållanden att jag fortsättnings-vis skall stå som ensamägare till egendomen och att den då skall vara enskild - detta för att en rättvis fördelning skall kunna ske.Kan gåvoavtal eller köpekontrakt upprättas fast egendomen är enskild genom gåva? Tacksam om ni kan hjälpa oss med detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar bakgrunden till din fråga som följande; Du och din make införskaffade tre fastigheter under ert äktenskap som var att se som giftorättsgods. Ni överlät fastigheterna till din makes son som gåva, och sedan överläts fastigheterna från din makes son till din make som gåva, med villkor om att de skulle ses som enskild egendom. Din fråga är nu hur fastigheterna ska kunna bli din enskilda egendom.

Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7:2 (här) är enskild egendom bl.a. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. Effekten av att ett sådant villkor lämnats vid gåvans givande är endast att egendomen inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning mellan makarna, se 7:1 (här) och 10:1 (här). Såtillvida inte din makes son som villkor för gåvan föreskrivit att gåvan inte får överlåtas vidare till någon annan, utgör det faktum att egendomen är din makes enskilda egendom i sig inget hinder mot att genom gåva överföra egendomen till andra.

För att kunna göra egendomen till din enskilda krävs först och främst att du blir ägare till egendomen. Detta kan ske genom gåva eller köp. Jag förstår det som att det är överlåtelse i form av gåva som är aktuellt för eran del och svarar nedan därefter.

Eftersom ni är gifta gäller speciella regler för gåvor er makar emellan, i 8 kap. ÄktB. Där framgår det i 1 § (här) att en gåva mellan makar är gällande mellan dem om vad som gäller för fullbordande av gåva i allmänhet har iakttagits, eller om gåvan har registrerats hos Skatteverket. För fast egendom gäller vidare de speciella regler som finns i jordabalken. Enligt 4:29 JB (se här) så framgår att samma regler gäller vid gåva av fastighet som vid köp av detsamma, vilket innebär att en överlåtelsehandling (gåvohandlingen) av den fasta egendomen måste upprättas. De formkrav som ställs på handlingen framgår av paragrafen och innebär att handlingen ska innehålla en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren/givarna att fastigheten ges bort till mottagaren samt givarnens och mottagarens underskrift. Efter att detta är gjort har ni möjlighet att registrera gåvan hos Skatteverket.

För att fastigheterna ska bli din enskilda egendom finns två tillvägagångssätt att tillgå. Antingen uppställs ett villkor i gåvohandlingen om att gåvan ska vara att se som gåvomottagarens, det vill säga din, enskild egendom (se andra stycket). Om så inte gjorts kan ni avtala om att egendomen ska bli din enskilda genom äktenskapsförord, enligt ÄktB 7:3 (här). Regler om hur äktenskapsförordet ska upprättas och registreras finns i samma paragraf.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om jag misstolkat din fråga på något sätt, eller om något i svaret ter sig oklart får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98481)