Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?

2021-08-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej, jag har en fråga om dold samäganderätt. Min halvsysters far, K-G avled 2016. Han var sedan många år omgift och hade två döttrar i det nya äktenskapet. Han hade av sina föräldrar ärv en stor gård med två fastigheter och mycket skog. 1999 gav han och hans nya maka bort hela egendomen till deras två gemensamma döttrar. 2006 gav bröstarvingarna tillbaka hela fastigheten i gåva till sin mor. Skäl som angavs var att den ena av döttrarna låg i skilsmässa samt att min halvsyster inte skulle kunna erhålla sin laglott så länge frun var i livet eftersom det skulle innebära att de behövs sälja av tillgångar på fastigheten då det inte fanns likvida medel. När K-G avled fick min halvsyster besked att hon inte kunde få ut sin laglott med anledning av att dödsboet från hennes far saknade tillgång. Hennes fars fru åberopade Äktenskapsbalken 12;2 att vardera maken vid bodelning behåller sin egendom. I juni 2016 blev min halvsyster kontaktade av änkans advokatbyrå och ombads underteckna avtal om bodelning och arvsskift med innebörden att hon inte kunde få ut sin laglott då dödsboet saknade tillgångar. Min halvsyster undertecknade avtalet i god tro eftersom hon inte kände till principen om dold samäganderätt. Min fråga är om avtalet om bodelning och arvsskifte kan upphävas i efterhand. Om ja, kan hon hävda principen om dold samäganderätt och kräva sin laglott? Fastigheten rör stora belopp och hon är villig att boka tid för rådgivning hos advokat om kraven är uppfyllda
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Inledningsvis och utifrån den ganska begränsade information som jag besitter i nuläget är min initiala bedömning att det sannolikt blir svårt att rikta några ersättningsanspråk mot din halvsysters styvmor. Problemet är att den bröstarvinge som vill påtala en laglottskränkning måste väcka en talan inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades. Om bröstarvingen försitter tiden går rätten till en domstolstalan förlorad, 7 kap. 4 § 2 st. ÄB. Det är inte heller möjligt att klandra själva bouppteckningen efter att den är gjord och påskriven. En bouppteckning ska för övrigt förrättas senast tre månader efter dödsfallet, 20 kap. 1 § ÄB. Det kan dock göras en tilläggsbouppteckning om en ny tillgång eller skuld blir känd efter att bouppteckningen har förrättats eller om det har upptäcks andra felaktigheter i bouppteckningen. Tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse ska ske inom en månad, 20 kap. 10 § ÄB. Det går däremot att klandra ett arvskifte om felaktigheter har begåtts i samband med skiftet och boets upplösning. Men en dödsbodelägare som är missnöjd med ett arvskifte får endast klandra arvskiftet genom att väcka talan mot de andra dödsbodelägarna om det sker inom fyra veckor efter delgivningen av skifteshandlingen. Klandras inte arvskiftet inom denna tid har dödsbodelägaren gått miste om sin rätt att föra talan i domstol, 23 kap. 5 § ÄB.

När det gäller klander av bodelningsavtal kan följande anföras. Om den avlidne var gift vid tidpunkten för dödsfallet ska en bodelning göras enligt reglerna i äktenskapsbalken innan arvsskiftet kan äga rum, 23 kap. 1 § 2 st. ÄB. Det innebär att samma regler som gäller vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska tillämpas i en sådan situation. Vid en äktenskapsskillnad kan en bodelning antingen göras på frivillig väg genom att makarna upprättar ett bodelningsavtal, 9 kap. 5 § ÄktB, eller via en bodelningsförrättare, 17 kap. 1 § ÄktB. En bodelning utförd av en bodelningsförrättare ska klandras inom fyra veckor från det att man tog del av beslutet, 17 kap. 8 § 2 st. ÄktB.

Däremot finns det ingen lagstadgad tidsfrist för att jämka eller ogiltigförklara ett bodelningsavtal (om det är ett sådant det är fråga om). Ett bodelningsavtal betraktas nämligen som vilket annat avtal som helst och kan i vissa fall jämkas helt eller delvis med stöd av ogiltighetsgrunderna i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL). Möjligen skulle 30 och/eller 36 §§ AvtL kunna åberopas i det här fallet. Den förstnämnda lagparagrafen reglerar fall när avtal kan ogiltigförklaras på grund av svek, dvs. vilseledande, och den andra när avtal framstår som oskäliga. Det krävs dock mycket i bevishänseende för att kunna lyckas med en sådan tala i domstol och det är din halvsyster som i så fall bär bevisbördan för att någon av avtalslagens ogiltighetsgrunder föreligger. Min uppfattning är dock att efterlevande make alltid har rätt att åberopa jämkningsregeln, vilken anger att efterlevande make bestämmer om bodelningen ska göras enligt hälftendelningsprincipen eller om vardera maken som sin andel ska behålla det egna giftorättsgodset, 12 kap. 2 § ÄktB.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Mot bakgrund av ovanstående och framförallt med tanke på tidsfristerna i ärvdabalken har jag som sagt ganska svårt att se att ni skulle vinna framgång i det här fallet. Men utan ingående kunskap om alla för ditt (din halvsysters) ärende relevanta omständigheter är det svårt för mig att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu fredag den 3/9 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (671)
2021-10-24 Ta över lån när man ärver fastighet, och ska någon skatt betalas när man ärver?
2021-10-19 Allmänt om arvsskifte
2021-10-11 Styvmors syster tar egendom ur dödsboet - vad gäller?
2021-10-01 Behöver jag jämka för att få laglott?

Alla besvarade frågor (96553)