Gäller avtalad uppsägningstid om tre månader?

FRÅGA
Hej, jag har en fundering. Jag och min förra arbetsgivare har inte samma synpunkter. Jag blev uppsagd förra året den 15juli pågrund av arbetsbrist enligt min chef. Jag hade vid tillfället en innestående lön från juni och sedan halva Juli skulle bli utbetalt. Sedan hade jag och min chef vid min första dag kommit överens om 3mån uppsägning. Som det också står i mitt anställningsavtal. Jag hade inget kollektivavtal hos de företaget. Och när jag väl fick beskedet att jag skulle sluta där pågrund av arbetsbrist så menar hon att jag bara har 2 veckors uppsägning enligt hennes jurister för det är arbetsbrist och då funkar de så säger dem. Jag själv vet att det inte stämmer så jag ger mig inte! Tillslut efter oändlig väntan fick jag en hel månads lön halva juli och en uppsägningsmånad fast hon menade att jag bara hade två veckor. Men jag vill ha mina två sista månader som enligt mig borde gälla eller? Min arbetsgivare kan väll aldrig dra bort mina uppsägningsmånader? Jag har både original anställningsavtalet och ett sms mellan mig och henne där hon bekräftar att jag har 3 mån uppsägning, men hon menar att de inte gäller pågrund av arbetsbrist. Jag har inte jobbar dessa två uppsägning månader då hon inte låtit mig jobba utan hon sa att jag skulle söka annat jobb. Så vad gäller för mig har jag rätt till mina två sista månader som vi avtalat om?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar specifikt om uppsägningstid och uppsägningslön, vilket regleras i lag om anställningsskydd (LAS).

Kollektivavtal
Kollektivavtal är ett avtal som arbetsgivaren (eller arbetsgivarorganisationen som arbetsgivaren eventuellt är ansluten till) ingår med en arbetstagarorganisation (ett fackförbund). Arbetstagare är alltså inte part till kollektivavtal, utan kan endast vara medlem i ett fackförbund som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Jag tolkar din fråga som att det inte finns kollektivavtal hos din arbetsgivare.

Uppsägningstid
Enligt lag gäller en minsta uppsägningstid om en månad (11 § LAS). Beroende på hur länge du har arbetat hos arbetsgivaren kan denna tid förlängas (se listan i 11 § andra stycket LAS). Denna paragrafen är dock så kallat semidispositiv, vilket innebär att arbetsgivare genom kollektivavtal kan göra avvikelser från uppsägningstiden (2 § fjärde stycket LAS). Det kan alltså genom kollektivavtal bestämmas att en kortare uppsägningstid än lagen stadgar ska gälla.

Det ska dock noteras att LAS är tvingande till arbetstagarens förmån. Avtal som inskränker eller upphäver rättigheter som stadgas enligt LAS är därmed ogiltiga (2 § andra stycket LAS). I den mån din arbetsgivare alltså inte har kollektivavtal och det enskilda anställningsavtalet som du har reglerar en sämre uppsägningstid än LAS erbjuder, så är den bestämmelsen ogiltigt. I ditt fall har ni dock avtalat om en uppsägningstid på tre månader - vilket ju är till fördel för dig. Den uppsägningstiden gäller därför.

Att du har blivit uppsagt på grund av arbetsbrist påverkar alltså inte uppsägningstiden. Du har alltså enligt er överenskommelse i anställningsavtalet rätt till en uppsägningstid om tre månader.

Uppsägningslön
Under uppsägningstiden har du också rätt till lön, oavsett om du får några nya arbetsuppgifter eller inte (12 § LAS). För att denna rätt ska inträda krävs dock att du står till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden. Du måste alltså vara beredd att utföra arbete för arbetsgivarens räkning om denne ber dig att arbeta. Att det inte finns några arbetsuppgifter för dig att utföra och att du därför av arbetsgivaren blivit arbetsbefriad under uppsägningstiden innebär alltså inte att du fråntas din rätt till uppsägningslön under uppsägningstiden.

Om du har fått ett nytt arbete under uppsägningstiden har arbetsgivaren rätt att från uppsägningslönen avräkna vad du har intjänat hos den nya arbetsgivaren (13 § LAS). Om du uppenbarligen hade kunnat få annan godtagbar anställning under uppsägningstiden kan arbetsgivaren också ha rätt att avräkna inkomster (13 § LAS). Det kan då röra sig om en anställning som arbetsgivaren skaffat fram åt dig. Det är då arbetsgivaren som ska bevisa att sådan godtagbar anställning funnits. Det verkar dock inte aktuellt i din situation.

Avslutning och råd
Du har alltså enligt det individuella anställningsavtalet rätt till en uppsägningstid om tre månader, eftersom det är det du och din arbetsgivare har kommit överens om. Att uppsägning skett på grund av arbetsbrist innebär inte att uppsägningstiden minskar. Du har alltså rätt till den uppsägningstid ni kommit överens om och har också rätt till lön under denna tid oavsett om du från arbetsgivarens håll blivit arbetsbefriad eller inte. Din arbetsgivare har alltså fel i sak i ditt fall.

Jag skulle rekommendera dig att i första hand återigen prata med din arbetsgivare och berätta för henne att du enligt lag och ditt anställningsavtal har rätt till uppsägningstid såväl som uppsägningslön under tre månader, eftersom det är den uppsägningstid som ni har kommit överens om. Du bör också upplysa henne om att arbetsgivaren kan bli skyldig att betala skadestånd om uppsägningstiden inte följs eller om du inte får uppsägningslön (38 § LAS).

Om du är ansluten till ett fackförbund kan du vända dig till dem, så kan de hjälpa dig. Som yttersta möjlighet kan du driva detta vidare till domstol. Det är dock förenat med höga kostnader, varför jag skulle rekommendera dig att försöka komma överens med arbetsgivaren i första hand.

Du måste dock också notera preskriptionsreglerna i 41 § och 42 § LAS. Enligt dessa bestämmelser har du rätt att väcka talan om skadestånd inom två månader från det att den skadegörande handlingen uppstått (dvs i detta fallet att du gått miste om din rätt). Det verkar alltså tyvärr som att preskriptionstiden har inträtt, eftersom det var i juli du blev uppsagd. Du har då inte möjlighet att väcka talan i domstol för att på den vägen kräva skadestånd.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver mer juridisk hjälp kan du vända dig till en av våra professionella jurister. Du kan boka tid direkt här.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1767)
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?
2021-05-06 Kan jag säga upp ett sommarvikariat som ännu inte påbörjat?
2021-05-04 Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?
2021-05-01 Har arbetstagaren en skyldighet till en viss uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (92012)