Frånträda distansavtal

2019-09-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej,Mina föräldrar i 70-årsåldern har samband med dörrknackning fått veta att deras hus källare har 100% fukt. I samband med det erbjöds de en dränering av huset. Det var mkt bråttom att skriva på ett avtal enligt säljaren annars skulle huset bli förstört. Föräldrarna hade tänkt att vänta ett år men det var inte bra för huset. De blev på så sätt hetsade att skriva på ett avtal och skulle inom 5 dagar betala en orderavgift om ca68 000 kr. Vilket dom har gjort. När vi fick se avtalet så stod det helt klart att de blivit lurade. Min man jobbar med underentreprenörer som gör dessa jobb för ca 1/3 och mindre än hälften av avtalat belopp. Vi har påtalat det oskäliga priset och begärt underlag på material och fuktmätning å nu har de slutat svara när vi hör av oss. Vad ska vi göra nu???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När ett avtal mellan konsument (dina föräldrar) och en näringsidkare, tillämpas Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, nedan kallat distansavtalslagen. Denna lag innehåller bestämmelser som är till skydd för konsumenter vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 1 § distansavtalslagen. Likaså hänvisas nedan till Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, nedan kallat avtalslagen.

Ångerrätt

Inledningsvis ska nämnas att konsumenter som har ingått ett avtal på distans alltid kan frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från dess att ångerfristen börjar, 2 kap. 10 § distansavtalslagen. Ångerfristen för avtal om tjänst börjar löpa då avtalet ingås, 2 kap. 12 § distansavtalslagen. Ångerfristen börjar aldrig löpa förrän konsumenten har erhållit information om ångerrätten enligt 2 § 1 st. 9 p. på det sätt som anges i 3 §. I ovan nämnda lagrum stadgas att innan avtal ingås ska näringsidkaren informera konsumenten om huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det. Det uppställs också krav på att informationen ska ges på ett klart och begripligt sätt. Rätten att ångra avtalet upphör dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om informationen getts ut på föreskrivet sätt, 2 kap. 12 § 4 st. distansavtalslagen.

Ogiltigt avtal

Som huvudregeln vad gäller avtal är att avtal ska hållas och att det rådet fri avtalsrätt. Med detta sagt, finns det situationer då ett avtal - eller villkor i avtal - ogiltigförklaras p.g.a omständigheter vid avtalets ingående. En sådan omständighet kan vara tvång (28 § avtalslagen), lindrigt tvång (29 § avtalslagen), svek (30 § avtalslagen), ocker (31 § avtalslagen) samt tro och heder (33 § avtalslagen). I praktiken är det svårt att ogiltighetsförklara ett avtal med hjälp av dessa bestämmelser, då kraven på graden av tvång och svek är höga. Med den knappa information om vad som hände vid avtalets ingående kan jag inte uttala mig om huruvida det har förelegat en sådan situation att någon av dessa bestämmelser kan tillämpas och på så sätt ogiltigförklara avtalet som sådant.

Oskäligt pris

Om priset med hänsyn till tjänstens beskaffenhet är oskäligt högt kan avtalsvillkoret angående priset jämkas, 36 § avtalslagen. Denna bestämmelse tillämpas restriktivt, men bör kunna användas i en sådan situation då det är uppenbart att villkoret är oskäligt, något som det tycks vara i detta fall då jag förstår dig som att priset är oskäligt högt i jämförelse med andra entreprenörer i branschen. Jfr. här 36 § Konsumenttjänstlagen som stadgar att i den mån priset inte följer av avtalet, ska konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället och omständigheterna i övrigt. I denna situation bör kunna motiveras att jämka priset dels med hänsyn till det mycket höga priset i jämförelse med andra inom samma bransch, dels med hänsyn till att det föreligger ett konsument - näringsidkarförhållande, avtalet ingicks i konsumentens bostad och det finns uppgifter om påtryckningar vid avtalets ingående.

Tillvägagångssätt

För att sammanfatta detta är mitt råd att undersöka om dina föräldrar kan använda sig av ångerrätten för att komma ifrån avtalet. Har det gått mindre än 14 dagar sedan avtalet ingicks och har de erhållit den information som uppställs för att den 14 dagar långa ångerfrist har börjat löpa? Om så inte är fallet, kan dina föräldrar helt enkelt använda ångerrätten och på så sätt komma ifrån avtalet.

Om ångerfristen har löpt ut, finns det skäl att undersöka om dina föräldrar kan komma ifrån avtalet med hänvisning till omständigheter vid avtalets ingående eller om priset kan jämkas till ett skäligt pris i förhållande till det arbete som utförs. Detta ska i första hand diskuteras med näringsidkaren. Då ni inte verkar ha nått någon framgång med detta kan ni undersöka om din kommun erbjuder konsumentvägledning och be dem hjälpa er vidare i ärendet. Många kommuner erbjuder nämligen denna service. Här kan ni söka om kommun erbjuder konsumentvägledning:

https://www.hallakonsument.se/kommunernas-konsumentverksamhet/?query=&KVL=true&BUS=true#content-top

Ni kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och låta de göra en bedömning av tvisten. ARNs beslut blir i sådant fall en rekommendation om hur ärendet bör lösas. Ni kan läsa mer om ARN här: https://arn.se

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (816)
2020-07-02 Hur ingås bindande avtal över telefon och vad gäller angående reklamationsrätten?
2020-06-29 Bedrägeri vid e-handel.
2020-06-29 Om man beställt en vara som inte kommer, hur gör man för att få pengar tillbaka?
2020-06-26 Måste jag betala kostnader om jag ångrar mig angående köp av båt?

Alla besvarade frågor (81795)