Fråga om vaccinationspass faller inom EU:s kompetens eller nationell kompetens

2021-05-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! EU har ju vissa lagar som alla EU länder måste följa som jag har förstått det. Jag tänkte på det här med vaccinpass som håller på att tas fram inom EU pga Covid 19 situationen. Kommer dessa vaccinpass kunna användas i hela EU eller kommer vissa EU länder kunna bestämma själva att de inte kommer godkänna vaccinpassen för underlättande av resor inom EU?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

EU har kompetens att lagstifta rörande EU:s inre marknad

Syftet som anges med vaccinationsintyget är enligt EU att underlätta den fria rörligheten, med rättslig grund i art. 21.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Förordningarna antas genom kvalificerad majoritet (lägre krav än enhällighet) och genom medbeslutande med Europaparlamentet. Vidare anser kommissionen att syftet med förslaget och målet med förordningen inte i tillräckligt hög utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på egen hand, och att EU därmed får vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen (art. 5.3 fördraget om Europeiska unionen (FEU)).

Nationell kompentens

Vad varje medlemsstat ska göra inom sitt eget land (inklusive vilka reserestriktioner varje medlemsstat har) är dock nationell kompentens, som alltså ligger utanför EU:s kompetensområde. Det finns en vilja från medlemsländerna att behålla en nationell beslutsrätt inom dessa områden, för att exempelvis kunna uppställa krav på karantän i vissa situationer. Att godkänna vaccinpasset innebär ett förflyttande av medlemsstaternas makt till EU.

Det gröna certifikatet – ej ensamt avgörande vid inresa

EU-kommissionen har betonat att ett vaccinpass, eller det s.k. "gröna certifikatet" inte ska vara det enda som avgör om en person ska få möjlighet att släppas in eller ej i ett annat EU-land, på så sätt kommer inte certifikatet inte vara "ett villkor för den fria rörligheten och kommer inte att diskriminera på något sätt" (uttalande av justitiekommissionären Didier Reynders). Planen är att det gröna certifikatet ska börja gälla i hela EU från och med den 1 juli 2021.

Sveriges regering anser att det finns ett mervärde med en gemensam EU-ansats vad gäller ett intyg som syftar till att underlätta den fria rörligheten inom EU. Dock konstaterar regeringen att smittskyddsåtgärder främst är medlemsstaternas ansvar, även om nationella åtgärder som begränsar EU:s fria rörlighet måste vara proportionerliga och nödvändiga. Regeringen anser även att det är viktigt att beakta risker som rör integritet och informationssäkerhet.

Det pågår kompromissförhandlingar mellan EU-parlamentet och EU:s medlemsstater om frågan. EU:s stats- och regeringschefer håller ett toppmöte i Bryssel den 24-25 maj med förhoppning att nå en uppgörelse angående frågan.

Om ett vaccinintyg skulle införas kommer det inte att vara obligatoriskt, detta eftersom EU-kommissionen inte har kompetens/makt att tvinga medlemsstaterna att använda intygen. Om medlemsstater väljer att tillämpa ex. karantän för resenärer (trots grönt certifikat) måste dessa medlemsstater dock rapportera detta till EU-kommissionen.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1347)
2021-11-27 Måste jag ha danstillstånd för privat fest?
2021-11-21 Vad menas med en salutkanon?
2021-11-20 Diplomats immunitet
2021-11-05 Kan man förbjuda våldsamma organisationer?

Alla besvarade frågor (97337)