Fråga om ställningsfullmakt

Hej!

Jag jobbar inom ett företag där en anställd gjort en beställning hon inte är befogad att göra.

Jag kontaktade företaget och ville returnera varorna, men företaget säger nej.

Har jag nån rätt att kunna makulera fakturan?Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

I detta svar är fullmaktgivaren företaget där du arbetar (arbetsgivaren), den anställde är den fullmäktige, och tredje man är företaget som den anställde ingått avtalet med.

Din fråga berör fullmakt och närmare bestämt ställningsfullmakt, som regleras i 10 § st 2 Avtalslagen. Ställningsfullmakt är när den fullmäktige (även kallad mellanman) intar viss ställning till följd av avtal (ex. anställningsavtal) med fullmaktsgivaren, och med ställningen följer enligt lag eller sedvänja viss behörighet. Denne anses då vara berättigad ingå avtal med bindande verkan för fullmaktsgivaren gentemot tredje man. Ett affärsbiträde anses exempelvis enligt sedvänja vara behörig att sälja butikens varor till tredje man.

Har man inte sådan fullmakt till följd av ställning grundat på ex. avtal är de rättshandlingen man ingår för fullmaktsgivarens räkning inte bindande för fullmaktsgivaren.

Frågan blir därför om den anställde kan anses ha en s.k. ställningsavtal som följer enligt lag eller sedvänja. För sedvänja tittar man ofta på praxis inom branschen. Det framgår inte vilken ställning den anställde har, det låter dock inte som att denne har position som ex. "inköpschef". I ett prejudikat från HD, NJA 1992 s 168, bedömdes en platschef i ett leasingföretag enligt sedvänjan i branschen inte behörig att sluta avtal om leasing för företagets räkning.

Min bedömning är därför att ert företag inte är bundet av avtalet och att fakturan kan makuleras.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning