Fråga om gåvobrevs ogiltighet

En släkting har skrivit på et gåvobrev på allt vad hon äger men visste inte riktigt vad hon skrev under. Hon ser väldigt dåligt och har svårt för att läsa och hör mycket dåligt. Hon kände sig hotad och tvingad att skriva under. Hon har inte ens en kopia av gåvobrevet. Nu har hon ångrat sig och vill att ett tidigare skrivet testamente ska gälla. Hur kan vi bäst hjälpa henne att får gåvobrevet ogiltigt. Eller hjälper det om hon skriver ett nytt testamente?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till LAWLINE med din fråga!

Ett gåvobrev är en typ av avtal. Avtal ska som huvudregel hållas men det finns det undantag som kan ogiltigförklara avtalet. Reglerna finner du i avtalslagen, se: https://lagen.nu/1915:218

Du beskriver i din fråga att din släkting kände sig hotad samt tvingad att skriva under. Det framkommer dock inte i din fråga hur hotet gentemot henne framställdes. I 28-29 § stadgas ogiltigt på grund av tvång. En rättshandling är ogiltig om den som ingått den blivit tvingad till det av motparten eller om motparten inser att han blivit tvingad till det. Bestämmelsen rör så kallat lindrigt hot som ogiltighetsgrund.

Exempelvis om man blivit utsatt för utpressning för att ingå ett avtal. För att tvång ska vara aktuellt så krävs att tvånget är s.k. rättsstridigt. Det innebär att ex. utpressning eller olaga hot måste föreligga för att ogiltighet kan aktualiseras. Att man endast känner sig tvingad är inte tillräckligt för att 28-29 § ska få någon verkan.

I fallet du beskriver kan även 31 § vara tillämplig. Paragrafen behandlar ocker. För ocker enligt 31 § krävs att gåvotagaren utnyttjat gåvogivarens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig själv förmåner. Faktumet att din släkting inte förstod vad hon skrev under samt att hon hör och ser dåligt kan vara omständigheter som går att åberopa.

Ett annat alternativ för din släkting att ogiltigförklara gåvobrevet är att åberopa den så kallade generalklausulen i 36 § avtalslagen. Paragrafen ger utrymme till att jämka ett avtalsvillkor, som är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Då finns det en möjlighet för din släkting hävda att omständigheterna i avtalets ingående var oskäliga. En jämkning kan få samma effekt som en ogiltighet då avtalet kan "jämkas till noll".

Jag inledde svaret med att skriva att ett gåvobrev ska ses som ett avtal och att det är därmed bindande för båda parterna. Därav bör fokus läggas att ogiltighetsförklara gåvobrevet då ett upprättande av ett nytt testamente kan ligga som grund för en rättslig tvist mellan din släkting och personen som gåvobrevet är tillägnad till.

I din släktings fall så är det fråga om ett så pass stort belopp då det rör sig om allt hon äger. Har hon dessutom blivit utnyttjad eller hotad till att skriva under så bör det finnas tillräckligt med underlag för att ogiltighetsförklara gåvobrevet.

Jag hoppas att du har fått mer klarhet i din fråga!









Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”