Förklaringsmisstag i enkla skuldebrev

2019-05-30 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Om jag vill låna 500 kr av en vän, men råkar skriva 5000 kr i skuldebrevet istället, dvs gjort en felskrivning, är jag skyldig att betala 5000 kr då? Och om min vän nu skulle överlåta skuldebrevet till någon annan, fast än det är ställt till min vän, kan överlåtaren kräva mig på de 5000 kr trots att det är en felskrivning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras av avtalslagen (1915:218) (AvtL) samt skuldebrevslagen (1936:81) (SkbrL).

Till att börja med har du i förevarande fall, som du säger, gjort en felskrivning; detta kallas också för förklaringsmisstag. Bestämmelser om rättshandlingars ogiltighet hittar du i AvtL och förklaringsmisstag regleras särskilt i 32 § AvtL. Där anges att den som till följd av en felskrivning gett en viljeförklaring (i t.ex. ett skuldebrev) som inte stämmer överens med det innehåll som var tanken, inte heller är bunden av viljeförklaringen så länge den andra parten är i sk. ond tro: insåg eller borde insett att summan var felaktigt angiven. Du är alltså inte bunden av din felskrivning om din vän insåg att det skulle stå 500 kr istället för 5000 kr. Det räcker med att vännen hade en insikt om att ett förklaringsmisstag förelåg; då är den summa ni i själva verket hade avtalat om innan med andra ord bindande (oavsett om det skedde genom skriftväxling eller muntligt). Däremot kan det vara svårt att bevisa vad ni har avtalat om innan brevet skrevs, då huvudregeln inom civilrätten är att bevisbördan ligger hos den som påstår något. Den påstående ska alltså styrka att det faktiskt skulle stå en summa istället för den som blev nedskriven.

Vad gäller skuldebrevet verkar det röra sig om ett enkelt skuldebrev enligt 26 § SkbrL, eftersom det är ställt till viss man (din vän). Enkla skuldebrev kan som huvudregel överlåtas. I 27 § SkbrL anges dock att tredje man (den som din vän överlåter skuldebrevet till) inte har bättre rätt än överlåtaren (din vän) i förhållande till gäldenären (du), eller med andra ord: du som gäldenär kan göra samma invändningar mot den nya ägaren av skuldebrevet som du skulle ha gjort mot din vän. Förvärvaren kan alltså inte göra ett godtrosförvärv av det enkla skuldebrevet och hävda att du ska betala 5000 kr, med hänvisning till att hen inte visste om att det förelåg en felskrivning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (600)
2019-10-16 Kan man ansöka om betalningsföreläggande trots att motparten redan har bestritt betalningsansvar?
2019-10-13 Hur kan jag få betalt för en muntlig fordran?
2019-10-09 Vad menas med sakrättslig verkan?
2019-10-02 Återbetalningsskyldighet vid felbetalning?

Alla besvarade frågor (73801)