Föreligger saklig grund för uppsägning på grund av fängelsestraff m.m.?

FRÅGA
Kan en arbetstagare bli uppsagd på grund av fängelsestraff (6 månader), sen ankomst och kränkande kommentarer mot kollegor då de sist nämnda inte har bevisgrund och varning ej har utfärdats? Arbetsgivaren har varit medveten om fängelsestraffet men blivit upprörd då den anställda skulle avtjäna sitt straff under en period som inte passade företagets verksamhet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå från att arbetstagaren i din fråga omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) och är tillsvidareanställd enligt (4 § LAS). Saklig grund krävs därmed för att denne arbetstagare ska bli uppsagd (7 § LAS). I din fråga handlar det om personliga skäl till uppsägning. Vad som är saklig grund för uppsägning av personliga skäl är alltid en bedömning som får göras från fall till fall, men vissa riktlinjer har dock slagits fast i praxis från Arbetsdomstolen (AD).

Sen ankomst och kränkande kommentarer mot kollegor

Sen ankomst kan vara saklig grund för uppsägning, dock inte om den sker vid något enstaka tillfälle. En mängd upprepade sena ankomster kan dock i slutändan leda till uppsägning, i synnerhet om arbetsgivaren med tillsägelser och varningar gör klart för arbetstagaren att detta beteende inte accepteras.

Kränkande kommentarer mot kollegor kan i längden leda till uppsägning. Även här krävs det förmodligen upprepade kränkningar för att det ska utgöra saklig grund. Arbetsgivaren bör också ta upp med arbetstagaren att kränkningarna är oacceptabla genom tydliga tillsägelser. Dessutom bör omplaceringar och dylikt övervägas, innan en uppsägning kan bli aktuell. Viktigt att påpeka här är att det inte räcker med några "lösa rykten" utan bevisgrund. Rykten utan bevisgrund håller aldrig i en eventuell rättegång. En rättegång i exempelvis AD ställer upp lika höga beviskrav som en vanlig brottmålsrättegång.

Fängelsestraffet

Brott mot arbetsgivaren i form av stöld från arbetsplatsen och dylikt ses det mycket hårt på i praxis och detta utgör i princip uteslutande saklig grund för uppsägning, ofta till och med för avskedande (18 § LAS).

Som jag tolkar din fråga har dock fängelsestraffet ingenting med arbetstagarens arbete att göra. Grundregeln för brott som inte har något med arbetet att göra bör i praxis anses vara att brottet inte utgör saklig grund för uppsägning. Dock finns gränser där man exempelvis anser att arbetsgivarens förtroende skadas grovt och att den anställde efter fängelsestraffet skulle påverka företagets anseende negativt om denne jobbar kvar.

Ett intressant rättsfall är (AD 2011 nr 26) där en uppsägning på grund av ett grovt brott (av en man som blivit dömd till fem års fängelse för mordförsök) delvis ansågs sakna saklig grund. AD menade här att företaget i fråga inte tog skada utåt av det inträffade och att det fanns ett stort samhällsintresse av att mannen (den dag han blev frisläppt) inte stängs ute från arbetsmarknaden. Dock ansågs tillslut saklig grund för uppsägning finnas i fallet på grund av den långa frånvarotiden det innebar för företaget att ha en anställd i fängelse så pass lång tid. Fängelsestraffets längd var därmed det som avgjorde att det förelåg saklig grund i detta fall.

Föreligger saklig grund för uppsägning i din fråga?

I din fråga handlar det inte om fem år, utan om sex månader i fängelse. Om jag ska tolka AD:s domskäl i domen ovan så lutar det åt att ett fängelsestraff på sex månader är för kort tid för att utgöra saklig grund för uppsägning. Att fängelsestraffet inte utgör saklig grund för uppsägning är naturligtvis också beroende av att brottet i sig inte har någonting med arbetsgivaren att göra, eller skadar dennes anseende utåt på ett allvarligt sätt.

Sammanfattningsvis anser jag alltså att fängelsestraffet i sig inte borde utgöra saklig grund för uppsägning. Förseningarna kan vara saklig grund om de varit upprepade och detsamma gäller de kränkande kommentarerna. Gällande förseningarna och kränkningarna får man inte glömma bort arbetsgivarens ansvar att genom tydliga tillsägelser och varningar försöka undvika en uppsägning. Det är således enligt mig högst tveksamt om arbetsgivaren har rätt att säga upp arbetstagaren på de grunder du nämner i din fråga.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet gällande din fråga!

Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?