Föreligger förtalsansvar om uppgiftsgivaren sprider rykten om att offret orsakat annans bortgång.

Hej,

Jag har en pappa med narcissistiskt personlighetssyndrom, och som en del av det talar han ofta nedlåtande och kränkande om sina medmänniskor. För tre år sedan dog min mamma, vid 85 års ålder. Det var odramatisk, men oväntat, hon fick en hjärtinfarkt i sömnen och vaknade inte upp mer. Tiden innan dödsfallet, en period på ca 2-3 månader, hade jag och min mamma lite sämre kontakt pga en smärre kontrovers. Det som nu har hänt är att min pappa sprider rykten om att jag har orsakat hennes död, genom mitt elaka agerande. Han säger det till släkt, vänner och sin hemtjänstpersonal. Jag har valt att inte konfrontera honom och har även avbrutit kontakten med honom, men känner att detta börjar tära på min psykiska hälsa. Skulle jag kunna stämma honom för förtal? Vad är prognosen för att lyckas?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att berätta att det inte går att ge något säkert svar på din fråga. Detta eftersom varje fall är olika och rätten gör en individuell bedömning baserat på omständigheterna när frågan tas upp i en rättegång. I huvudregel är det du själv som väcker åtal i dessa brottmål, vilket innebär att du är den som själv kommer utreda brottet och föra din egen talan i domstol. För att ge dig ett steg på vägen har jag därför valt att fokusera mera på de rekvisit som krävs för att förtalansvar ska anses föreligga och vad de rekvisiten i huvudregel innebär.
Jag gör därefter en bedömning, baserad på den information jag kan utläsa i din fråga. Du kan välja att gå direkt till mitt svar.

Stämma någon för förtal

Förtal åtalas primärt endast av målsägande 5 kap. 5 § Brottsbalken. Med målsägande avses den personen som blivit utsatt för brottet. Detta sker genom ett enskilt åtal. 47 kap. Rättegångsbalk.

I undantagsfall kan en åklagare välja att väcka åtal. För det krävs att åtalet anses påkallat från allmän synpunkt och avser. T.ex. förtal och grovt förtal. Det krävs alltså att båda rekvisiten ska vara uppfyllda. Det ska 1. Vara påkallat från allmän synpunkt; och 2. Avse förtal eller grovt förtal. För rekvisitet allmän synpunkt krävs att det finns ett klart samhällsintresse i att brottet beivras. Bl.a. om brottet tar sig i särskilt grova uttryck eller får en stor utbredning i samhället. Men även om en person objektivt sätt drabbats mycket hårt bör i princip allmänt åtal väckas. Exempel på när en person drabbats mycket hårt är om påståendet fått stor spridning om att den utpekade gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet och att det är särskilt ägnat att utsätta personen för andras missaktning. Det är åklagaren som gör bedömningen om åtal ska väckas.

Det finns inget som stoppar dig från att polisanmäla brottet. Men det finns en stor risk för att åklagaren inte kommer väcka något åtal. Det är då upp till dig att själv skicka in en skriftlig ansökan om stämning till behörig domstol. 47 kap. Rättegångsbalken. Vilken domstol som är behörig framkommer i 19 kap. 1 § Rättegångsbalken.

Förtal

I 5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken reglerar förtal av normalgraden. I paragrafen föreskrivs straff för lämnande av ärekränkande uppgift om någon annan.

"Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning…"

Sammanfattningsvis måste alltså följande rekvisit vara uppfyllda för att straffansvar ska föreligga:

1.En uppgift har lämnats: I SOU 2016:7 framkommer att för att en uppgift ska kunna leda till straffansvar krävs det att den tar sikte på något en person gjort, gör eller kan tänkas göra. Ett uttalande som beskriver hur något är eller uppfattas är att anse som ett värdeomdöme som inte omfattas av förtalansvaret.2.Uppgiften ska avse en levande människa (med undantag i andra paragrafer ang. avliden person eller juridisk person)3.Uppgiften ska vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning: Detta är att anse som det centrala rekvisitet. Här krävs alltså en bedömning kring personens uppsåt. Ägnat-kravet innebär för det första att uttalandet duger till att framkalla missaktning hos andra. Det anses vara tillräckligt att risken för att den berörde under föreliggande omständigheter skulle komma att utsättas för andras missaktning. Prövningen görs utifrån de sociala värderingarna på den berördes ort och inom hens samhällsgrupp eller personkrets. (NJA 2003 s.567) Det är alltså inte de allmänt rådande värderingarna som utgör utgångspunkten för bedömningen.4.Uppgiften har lämnats till annan än den som uppgiften avser: Det sista rekvisitet är att uppgiften ska lämnas till en annan. Om uppgiften inte lämnats till annan kan det inte anses vara så att ägnat kravet är uppfyllt.

I 5 kap. 1 § andra stycket Brottsbalken reglerar några av undantagsfallen, då en handling som uppfyller kraven för förtal är försvarlig och inte utgör något ansvar.

"Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar"

Bestämmelsen förutsätter att

1.Den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller: Med detta menas att det ska föreligga en juridisk skyldighet att uttala sig. T.ex. som vittne i rättegång.2.Den annars var försvarlig att lämna uppgift i saken och: Försvarlighetsbedömningen görs med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnades. T.ex. bör det beaktas hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte de lämnades, vem som avsågs och vem som lämnade den. En arbetsgivare har till exempel rätt att yttra sig över en arbetstagares lämplighet att söka tjänst genom att lämna ett negativt omdöme.3.Den som lämnat uppgiften visar att (1) uppgiften var sann eller (2) han eller hon hade skälig grund för den: Kravet på uppgiftsgivarens bevisningskrav är varierat. Vilken slags uppgift som lämnas in tas i beaktning, t.ex. är det skillnad mellan att framföra misstanke om brott och en kategorisk beskyllning.

Mitt svar:

Med beaktande av din fråga är min bedömning att din pappa kan ha gjort sig skyldig till förtal enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken. Efter vad som framkommer i din fråga handlar de uppgifter din pappa har lämnat om något du har gjort (handlat på ett vis som orsakat din mammas bortgång). Det är dock inte glasklart huruvida uppgiften var ägnad att utsätta dig för missaktning, då detta ska bedömas individuellt. Jag uttolkar din pappas uttalande som att han anser att du begått en brottslig handling, vållande till annans död eller mord (3 kap. 1,7 § BrB). Vilket är en av punkterna som kan fälla en person för förtal, då en sådan uppgift i huvudregel anses vara av sådan art att risk för missaktning anses föreligga. Men som jag skrev tidigare görs det en individuell bedömning i varje enskilt fall och en domstol kan alltså komma att döma annorlunda vid en rättegång.

Jag kan inte heller i din fråga uttolka att något undantag för straffansvar föreligger. Skulle rätten döma utlämnandet av uppgiften som försvarlig dömas görs en bedömning kring huruvida uppgiften är sann eller om din pappa hade skälig grund för den. Då krävs det att vi undersöker rekvisiten till mord i 3 kap. 1 § Brottsbalken, samt vållande till annans död i 3 kap. 7 § Brottsbalken. Utan att gå in får långt på dessa paragrafer kan jag konstatera att din handling inte täcker rekvisiten för brotten och den inte kan dömas för sann. Om det förelåg skälig grund ligger på din pappa att bevisa.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!


Prognosen för att lyckas

Det är svårt att säga eftersom information som ej framkommit här kan utgöra en stor skillnad i hur målet döms. Baserat på din fråga bedömer jag ändå att prognosen är god för dig att lyckas driva igenom ett straffansvar.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Rebecca NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”