Fel vid köp av båt från privatperson

2020-11-10 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga angående köp av båt från privatperson. Jag var i Göteborg och köpte en båt i somras. Vi var där och kollade på den så vitt vi kunde se var det inget fel på den. Vi hade fått sagt till oss att båten var körbar och allt som krävdes var att sätta igång den och köra. När vi väl bestämmer oss för att testa den senare i veckan dog den direkt (startmotorn hade pajat). Vi återgäldade problemet och testade igen denna gången startade den men gick inte alls som den skulle. Den gick bara på två ut av fyra cylindrar. Detta problemet fanns innan vår ägo men ingen information om detta hade vi fått alls. Vi har försökt kontakta säljer men han säger bara att det inte är hans problem. Vet inte vad mer vi kan göra och når därmed ut till er för rådgivning. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så önskar du att undersöka vilka påföljder som kan göras gällande vid fel på båten. Denna fråga regleras i köplagen (KöpL) eftersom detta gäller köp av lös egendom mellan två privatpersoner.

Riskens övergång:

Som huvudregel är det köparen som står för risken när ett avlämnande av varan skett (6 § KöpL). Det betyder att efter köparen fått varan är det köparen som är ersättningsskyldig för eventuella fel som uppkommer efter köpet, om inte felet beror på säljaren (12 § KöpL).

I ditt fall verkar båten inneha ett fel direkt ni testar den vilket talar för att felet fanns redan innan köpet. Då båten dock var i din besittning när felet upptäcktes är det mycket troligt att du måste bevisa att felet fanns innan båten överlämnades till dig (NJA 1991 s. 481). Det är alltså upp till dig att styrka att felet på båten fanns redan innan du tog över båten. Om det går att bevisa är säljaren ansvarig för felet.

Fel på varan:

Det anses vara fel på båten i lagens mening om den avviker från vad ni avtalet om eller åtminstone vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Även om båten sålts i "befintligt skick" så är den felaktig om den avviker från vad säljaren utlovat men också om säljaren låtit bli att upplysa om allvarliga fel som han kände till vid köpet och som skulle inverkat på försäljningen (19 § KöpL). Sådana fel kan tex vara ett fel på startmotorn som i ditt fall. Båten är även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med ledning av priset och andra omständigheter (18 § KöpL).

Undersökningsplikt:

Du som köpare kan inte åberopa fel som du måste antas ha varit medveten om vid köpet och om säljaren uppmanat till att undersöka bilen innan köpet så har du en viss undersökningsplikt (20 § KöpL). Man utgår från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning. Från din beskrivning vet jag inget om huruvida ni vid köpet teststartade/testkörde motorn eller inte eller om felet är ett synligt eller ett så kallat dolt fel.

Om felet är ett dolt fel kan det åberopas då du som köpare inte förväntas kunnat upptäcka det genom undersökning.

Är det ett fel du som köparen hade kunnat upptäcka kan du ändå åberopa felet om du kan visa att säljaren handlat "svikligt" mot dig genom att undanhålla information.

Krav på reklamation:

Det är viktigt att du reklamerar till säljaren när du upptäcker felet. Av din reklamation måste det framgå vad felen är och vilken påföljd du vill göra gällande. Detta måste dessutom ske utan oskäligt uppehåll, två år efter köpet förlorar du som köpare denna möjlighet (32 § KöpL). En reklamation kan vara både skriftlig och muntlig, alltså räcker det med att du ringer eller smsar säljaren.

Påföljder:

Påföljderna som kan bli aktuella är avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt eventuellt även skadestånd (30 § KöpL). Vad gäller hävning ska avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta.

Sammanfattningsvis:

Sammanfattningsvis är det svårt att svara på om du har en chans att häva köpet då alla omständigheter kring undersökningen/reklamationen inte framgår av din fråga.

Om du gjort en reklamation, kan bevisa att felet förelåg innan köpet och att felet inte var något du borde ha märkt vid köpet kan du vinna framgång i tingsrätten. I första hand är det avhjälpande du kan kräva. Om säljaren vägrar hjälpa till att åtgärda felet kan man kräva andra påföljder som prisavdrag eller hävning.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Kan du och säljaren inte komma överens och om du vill ha hjälp med att pröva tvisten i domstol kan du boka tid och få hjälp av våra jurister. Du bokar tid direkt på http://lawline.se/boka.

Tova Backman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1347)
2021-05-14 Häva köp när något sålts i "befintligt skick"
2021-05-11 Är säljaren ansvarig för att duschen har frusit sönder i en husbil när husbilen såldes i befintligt skick?
2021-05-11 Har köparen rätt att ångra sig?
2021-05-09 Fel vid köp av begagnad bil på Blocket

Alla besvarade frågor (92284)