Fel på vara

2020-03-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpte en bil och på vägen hem krånglar motor vilket den inte gjorde när jag testkörde hos säljaren. Säljaren vill varken häva köpet eller betala tillbaka en mindre summa. Tvist kommer uppstå.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

I frågan du skickat in har du inte skrivit exakt vad du undrar över, men jag antar att det har att göra med dina möjligheter till påföljder och liknande med tanke på motorproblemet. Jag kommer därför att beskriva dina rättigheter med grund i den beskrivning du angett. I din beskrivning har du emellertid endast skrivit "säljaren". Det är av betydelse att veta om det är en näringsidkare eller privatperson för att veta vilken lag som blir tillämplig. Jag utgår här att du köpt bilen i egenskap av privatperson av en näringsidkare, men stämmer inte detta får du ställa en ny fråga och skriva att det var en privatperson istället eftersom då blir inte samma regler tillämpliga.

När en privatperson köper en bil av näringsidkare tillämpas konsumentköplagen (KKöpL). Om inte lagen säger annat, är avtalsvillkor som är till nackdel för köparen, dig i detta fall, utan verkan mot köparen (3 §). Lagen är alltså gynnande till köparens fördel och detta kommer tydliggöras och exemplifieras nedan.

Fel på varan
Som du beskriver situationen har motorn börjat krångla på hemvägen. Det jag antar att du antyder på är att detta ska anses vara ett fel eftersom motorn inte hade den kvalitén när du testkörde den på plats. Det kan vara fel på varan bland annat om det ifråga om kvalitet eller andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § första stycket). Har ni ett skriftligt avtal (eller muntligt, men detta är svårare att bevisa) och det inte framgår att motorn skulle ha några problem eller andra anmärkningar kan du hävda fel på varan enligt denna bestämmelse.

Om inte annat följer av avtalet ska bilen vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänheten används (16 § andra stycket första punkten). Eftersom en bil med en trasig motor inte kan användas på det sättet en bil i allmänheten används kan även denna bestämmelse gälla i ditt fall.

Det kan även hävdas att säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som han kände till eller borde känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet (16 § tredje stycket andra punkten). Eftersom motorn började krångla på hemvägen får det antas att den hade dessa problem innan du köpte den och därmed att säljaren visste om detta, men underlät att upplysa om felet. Säljarens upplysningsplikt är med det resonemanget inte uppfylld. Du som köpare har visserligen också en viss undersökningsplikt. Att kontrollera motorn och göra tester som vanligtvis en mekaniker eller en verkligen bilkunnig person kan göra, kan inte förväntas av dig som köpare i normalfallet, och omfattas därför inte av undersökningsplikten. Varan anses också felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § tredje stycket tredje punkten). Den föregående meningen har mer en funktion av att ge dig ytterligare möjligheter till argumentation om att hävda fel på varan om det, mot förmodan, skulle anses att tidigare punkter inte skulle omfatta din situation.

Även om en vara har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll, ska den anses felaktig, om den är i sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (17 §). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet (19 §). Dessa bestämmelser ger dig möjligheter att hävda fel på flera grunder, med andra ord kan din situation omfattas av flera bestämmelser i lagen.

Bedömningen om bilen är felaktig ska göras med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Även om felet visar sig först senare, ansvarar säljaren för fel som funnits vid tidpunkten för avlämnandet (20 §). Trots att motorproblemet visade sig när du körde hem, svarar säljaren för detta om felet fanns vid köpet. Eftersom lagen är tvingande till din fördel är det upp till säljaren att bevisa att ett fel som visar sig inom sex månader från det att bilen avlämnades inte fanns vid tidpunkten för avlämnandet. Ett fel som visar sig inom sex månader ska alltså anses ha funnits vid avlämnandet om inte säljaren visar på annat (20 a §).

Dina möjligheter till påföljder
Om varan är felaktig enligt någon av bestämmelserna ovan får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du kan dessutom kräva skadestånd och hålla inne betalningen (22 §). Man måste titta på vilka bestämmelser som kan bli tillämpliga eftersom det i ditt fall till exempel inte går att kräva omleverans av bilen du köpt.

Reklamation:
För att kunna åberopa att bilen är felaktig måste du ha reklamerat köpet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde märkt felet (23 §), vilket du verkar ha gjort enligt din beskrivning.

Avhjälpande:
Relevant i din situation är att du i första hand har rätt att kräva att säljaren avhjälper med felet, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Med utan oskälig kostnad tittar man på vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 §). Anledningen till att jag skriver "i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper" är eftersom även om du kräver en annan påföljd än avhjälpande (eller omleverans), har säljaren rätt att på egen bekostnad vidta en sådan åtgärd om det kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 §).

Prisavdrag eller hävning:
Först när avhjälpande (eller omleverans) inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller att det inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig, får du kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (28 och 29 §).

Skadestånd:
Du har rätt till ersättning för skadan som du lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren kan visa att underlåtenheten till att bilen avlämnades felfri beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och om följderna inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits (30 §). Detta är det så kallade kontrollansvaret som säljaren har. Om det konstateras att felet på motorn förelåg vid avlämnandet skulle jag hävda att det ligger inom säljarens kontrollansvar och att ersättning därför ska utgå ifall du har haft sådana utgifter som omfattas. Skadeståndet omfattar ersättning för dina utgifter (för att få till stånd en sådan rättelse, till exempel telefonsamtal, resa och transport samt följdkostnader av att du försatts i situationen, som exempelvis utlägg för taxi, övernattning eller hyra av ersättningsvara). Även inkomstförlust och annan förlust grundat på felet omfattas (32 §).

Sammanfattning
Om du har köpt bilen i egenskap av privatperson av ett bilföretag, näringsidkare med andra ord, blir konsumentköplagen tillämplig och denna är till förmån för dig om till exempel ett avtal skulle innehålla ett villkor som är till nackdel för dig. Motorproblemet du upplever får anses vara ett fel i varan enligt någon av de paragrafer som jag hänvisat till ovan. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid tidpunkten för avlämnandet, men som visar sig senare och det är säljaren som ska bevisa att ett fel inte funnits om det visar sig inom sex månader från det att du köpte bilen. För att kunna göra gällande en påföljd måste du ha reklamerat felet (vilket du gjort). Påföljderna måste ske i en viss ordning eftersom även om du skulle vilja häva köpet och inte få avhjälpande (eller omleverans), har säljaren rätt till en sådan åtgärd om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare. Skulle inte det ske har du rätt till prisavdrag eller hävning. Även rätt till skadestånd finns om kostnader du har haft har varit en följd av felet.

Slutligen vill jag än en gång poängtera att detta svar gäller under förutsättning att du har köpt bilen i egenskap av privatperson av en näringsidkare. Har du inte det får du ställa en ny fråga och beskriva situationen tydligare.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?