Fel i vara - varans särskilda ändamål

2019-10-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Köpte en säng från en butik i Augusti 19', säljaren garanterade mig att hårdheten på resårmadrassen (på denna modell) skulle vara mycket mjukare än alla andra modeller. Jag blev rekommenderad att ta hård på fast-skalan. (Enligt säljare skulle denna upplevas som medel) Har nu efter några månader fått stora problem med rygg och axlar. Hörde av mig till företaget i fråga om en reklamation på sängen/resårmadrass vilket dom tvär stoppade. Rekommendationer säger att en hård säng rekommenderas för personer över 90kg. (Jag ligger på 60kg) Borde jag kunna reklamera den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du är en konsument och att säljaren är en näringsidkare när jag formulerar svaret. Nedan hänvisas till Konsumentköplag (1990:932) (KKL) och dess bestämmelser om fel i vara. Hänvisning görs även till prop. 1989/90:89.

Fel i vara - köpeavtalet och särskilda ändamål

16 § KKL innehåller de grundläggande reglerna om varans egenskaper och utgör utgångspunkten för bedömningen om en vara ska anse felaktig eller inte. I lagrummets första stycke stadgas att varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. I förarbetena till bestämmelsen anges att "utgångspunkten för felbedömningen är i första hand vad parterna i köpeavtalet har kommit överens om beträffande en varas egenskaper och skick. En vara skall således anses felaktig när den avviker från vad parterna har avtalat, även om den objektivt sett i alla avseenden är av god kvalitet." Se prop. 1989/90:89 s. 95. I första hand bör du med andra ord se vad som ni har kommit överens om i köpeavtalet.

I 16 § 2 st. 2 p. KKL stadgas att om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål. Enligt förarbetena ska situationen ha varit sådan att det inte kan finnas någon rimlig anledning att anta att säljaren har kunnat undgå att inse köparens avsikt med varan. Se prop. 1989/90:89 s. 99. Sängen kan med andra ord anses utgöra fel i vara om du vid köpetillfället uttryckte att du ville ha en viss typ av madrass och säljaren vid köpet insåg detta, något som jag upplever du kan argumentera för i detta fall.

Reklamation och vad händer sedan?

När fel i vara föreligger måste du reklamera varan, 23 § KKL. Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, 26 § 1 st. KKL. Det ska ske inom skälig tid från det att du framställer kravet, 26 § 3 st. KKL. Det kan också bli aktuellt med prisavdrag eller hävning av köpet om säljaren inte avhjälper felet eller ny omleverans sker, 28-29 §§ KKL.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela anser jag att du kan argumentera för att det föreligger fel i vara eftersom sängen inte är ägnad för det särskilda ändamål för vilket du avsåg att varan skulle användas, och säljaren insåg detta ändamål vid köpet. Du måste då reklamera felet och närmast till hands måste säljaren leverera en mjukare madrass. Om säljaren inte avhjälper felet eller levererar en ny madrass kan prisavdrag eller hävning krävas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1044)
2020-08-10 Går det att lämna tillbaka en vara om man missuppfattat priset och betalat genom ombud?
2020-08-09 Jag vill inte sälja min kattunge längre, kan jag ångra mig?
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

Alla besvarade frågor (82723)