Får min arbetsgivare säga upp mig på grund av att jag är gravid?

Hej, Jag blev uppsagd dagen efter att jag meddelat min manliga chef att jag var gravid. Jag hade jobbade 6 månader oxh han sa att anledningen var på grund av arbetsbrist. Detta var maj 2018. Har han all rätt på sin sida? Om inte, är det för sent att göra ngt idag?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Som jag förstår det vill du veta två saker. Dels vill du veta om din chef hade rätt att säga upp dig på det sätt han gjorde, dels om det är för sent för dig att i så fall kräva skadestånd.


I mitt svar kommer jag utgå från lagen om anställningsskydd (LAS) och diskrimineringslagen (DiskrL).


Allmänt om uppsägningar

En uppsägning från arbetsgivaren ska, enligt 7 § LAS, vara grundad på sakliga skäl, vilket kan vara både arbetsbrist och förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen (detta brukar kallas för personliga skäl). Om uppsägningen är grundad på arbetsbrist måste arbetsgivaren iaktta turordningsreglerna i 22 § LAS. Bland annat gäller då, något förenklat, att arbetsgivaren måste säga upp de som arbetat kortast på arbetsplatsen först (se 22 § 4 st. LAS). Turordningsreglerna syftar till att hindra att arbetsgivaren säger upp någon under åberopande av arbetsbrist, när uppsägningen egentligen grundar sig på personliga skäl. Arbetsdomstolen, som är högsta instans i mål som rör arbetsrätt, är ganska försiktig med att pröva uppsägningar som grundar sig på arbetsbrist. De företagsekonomiska överväganden som ligger till grund för en uppsägning på grund av arbetsbrist är något som ofta står arbetsgivaren fritt att göra. Undantag är dock om arbetsgivaren påstår att uppsägningen grundar sig på arbetsbrist när den egentligen grundar sig på personliga skäl – man brukar då tala om fingerad arbetsbrist, vilket kan beskrivas som "fejkad arbetsbrist". Om en arbetsgivare säger upp en arbetstagare på grund av fingerad arbetsbrist prövar arbetsdomstolen uppsägningen utifrån den riktiga grunden.


Bevisbörda

Det är givetvis väldigt svårt för arbetstagare att bevisa att uppsägningen gjorts på andra grunder än arbetsbrist. Det räcker då med att arbetstagaren visar sannolika skäl för att uppsägningen grundade sig på andra skäl än arbetsbrist (se b. la AD 2015 nr. 12 under rubriken "fingerad arbetsbrist"). Om någon som blivit uppsagd kan visa sannolika skäl för att en uppsägning grundat sig på annat än arbetsbrist, kommer alltså prövningen av uppsägningens giltighet göras på grundval av de verkliga skälen för uppsägningen.


Bedömningen i ditt fall

Om du kan visa sannolika skäl för att arbetsgivarens uppsägning inte grundade sig på arbetsbrist, kommer prövningen av din uppsägning i stället att avse huruvida det var tillåtet för din arbetsgivare att säga upp dig på grund av personliga skäl. Nästa steg blir då att utreda huruvida graviditet är en giltig grund för uppsägning.


Får man säga upp någon på grund av graviditet?

Arbetsgivare är underkastade ett diskrimineringsförbud i förhållande till sina anställda, vilket framgår av 2 kap. 1 § 1 p. DiskrL. Arbetsdomstolen har i sin praxis klargjort att graviditet inte bara är en ogiltig grund för uppsägning, utan även att det är direkt diskriminering enligt 1 kap. 4 § DiskrL (se återigen AD 2015 nr. 12). Arbetsgivaren kan då åläggas att utge diskrimineringsersättning, enligt 5 kap. 1 § DiskrL. Ersättningen ska då sättas så pass högt att den dels kompenserar den diskriminerade, dels har en avskräckande effekt för arbetsgivaren.


Vad innebär det för dig?

Om du enbart blivit uppsagd på grund av din graviditet, har du blivit utsatt för diskriminering, vilket innebär att du som utgångspunkt har rätt till diskrimineringsersättning. Frågan är dock om du fortfarande kan kräva ersättning, när du blev utsatt för det här 2018.


Är din talerätt preskriberad?

Om en arbetstagare vill föra talan om skadestånd med anledning av en uppsägning, ska arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta inom fyra månader från det att den skadegörande handlingen företogs, vilket framgår av 6 kap. 4 § DiskrL som hänvisar till 41 § LAS. Om en underrättelse inte lämnas inom fyra månader har parten förlorat sin talan, enligt 42 § LAS.

Som det ser ut har du tyvärr förlorat din talerätt i målet, även om du utsatts för diskriminering.


Sammanfattning och slutsats

Om du blivit uppsagd endast på grund av din graviditet, har du blivit diskriminerad. När man blivit diskriminerad har man rätt till skadestånd, men ett sådant krav måste framställas inom en viss preskriptionsfrist, vilken tyvärr löpt ut för dig. Det är alltså, även om någon diskriminering ägt rum, för sent att göra något i dag. 


Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!


Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”