Får man som privatperson utföra kamerabevakning över grannes tomt och över en plats där allmänheten har tillträde?

2019-02-27 i PUL/GDPR
FRÅGA
Har man som privatperson rätt att montera övervakningskamera som till viss del täcker grannes tomt samt en allmän väg/gata?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som aktualiseras vid frågor om kamerabevakning finns i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Kamerabevakningslagen kompletterar GDPR enligt 1 § kamerabevakningslagen. Vidare framgår det av 2 § kamerabevakningslagen att syftet med lagen är att tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan bevakning.

GDPR är tillämplig eftersom kamerabevakning innebär behandling av personuppgifter (artikel 2 GDPR).

Kamerabevakning inom den privata sfären

Av både 5 § kamerabevakningslagen och artikel 2.2 c GDPR framgår det så kallade privatundantaget. Detta innebär att reglerna i respektive regelverk är undantagna på sådan kamerabevakning eller personuppgiftsbehandling som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet i rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll. Av privatundantaget i både kamerabevakningslagen och GDPR följer alltså att det som privatperson är tillåtet att kamerabevaka områden inom den privata sfären, såsom den egna bostaden eller tomten.

Kamerabevakning över en grannes tomt eller en plats där allmänheten har tillträde

I det fall kamerabevakningen sker över en grannens tomt eller på en plats där allmänheten har tillträde måste kamerabevakningslagen och GDPR:s regler dock beaktas och följas.

Enligt GDPR måste personuppgiftsbehandlingen (i detta fall kamerabevakningen) ske i enlighet med ett flertal principer, varav en innebär att bevakningen inte får vara för omfattande i relation till vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet (artikel 5.c GDPR). Vidare uppställs krav på att det finns en rättslig grund för kamerabevakningen (artikel 6 GDPR). Den rättsliga grund som sannolikt kan komma att vara tillämplig i det fall du beskriver är s.k intresseavvägning (artikel 6.f GDPR). Detta innebär att kamerabevakningen som utgångspunkt är tillåten om det intresset av att kamerabevaka väger tyngre än intresset av att göra intrång i enskildas personliga integritet. Det krävs alltså primärt att den som utför kamerabevakningen har ett berättigat intresse av bevakningen. Krav på ett berättigat intresse följer även av kamerabevakningslagen (se 2 § kamerabevakningslagen). Det bör exempelvis anses vara ett sådant berättigat intresse om en fastighetsägare genom kamerabevakning vill identifiera personer som begår skadegörelse i dennes rabatter. Huruvida detta intresse kan anses väga tyngre än grannens eller allmänhetens intresse av integritet beror vidare på omständigheterna i det enskilda fallet. Integritetskränkningen bör exempelvis anses vara större när kamerabevakningen sker över en grannes tomt, än när den sker över en plats där allmänheten har tillträde. Jag vill här särskilt upplysa om att Datainspektionen i ett flertal fall har bedömt kamerabevakning över grannars tomt som olaglig enligt både GDPR och kamerabevakningslagen (se https://www.datainspektionen.se/nyheter/inte-tillatet-for-grannar-att-kamerabevaka-grannar/).

Enligt kamerabevakningslagen uppställs inget krav på tillstånd för privatpersoner för kamerabevakning. Däremot uppställer både GDPR och kamerabevakningslagen omfattande krav på att informera om kamerabevakningen (se 15 § kamerabevakningslagen och bland annat artikel 12-15 GDPR).

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis är det tillåtet att som privatperson utföra kamerabevakning över en grannes tomt eller en plats där allmänheten har tillträde, under förutsättning att kamerabevakningen sker i enlighet med reglerna i kamerabevakningslagen och GDPR. Kamerabevakningslagen uppställer som utgångspunkt inget krav på tillstånd för privatpersoner, men dock på att den som utför kamerabevakningen har ett berättigat intresse för att göra detta. Lagen uppställer också krav på att nödvändig information om kamerabevakningen lämnas.För att kamerabevakningen ska vara tillåten enligt GDPR krävs bland annat att principerna i artikel 5 GDPR är uppfyllda samt att det finns en rättslig grund för kamerabevakningen.

Mot bakgrund av Datainspektionens beslut om att det inte är tillåtet för privatpersoner att utföra kamerabevakningen över grannars tomter, får möjligheterna till laglig kamerabevakning i dessa fall bedömas vara mycket små. Kamerabevakning över en plats där allmänheten har tillträde borde som utgångspunkt inte utgöra ett lika omfattande integritetsintrång och därmed bör möjligheterna till sådan kamerabevakning vara större.

Eftersom frågan om huruvida kamerabevakning i det fall du beskriver är laglig är beroende av ett flertal omständigheter, råder jag dig att ta kontakt med en jurist alternativt ringa Lawlines kostnadsfria rådgivning för ytterligare rådgivning och vägledning.

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (226)
2021-12-21 Får personnummer anges synligt på postförsändelser?
2021-12-17 Kan man ta bort domar från Mrkoll?
2021-12-15 Gäller GDPR en femtonårings hobbyprojekt?
2021-11-30 Begränsar GDPR min rätt att spela in samtal med min arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (98495)