Får man sätta upp en kamera i lägenheten på ett äldreboende?

2021-10-14 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej,Får man i Sverige installera en (gömd) övervakningskamera i lägenheten hos en anhörig som bor på ett äldreboende med syfte att dokumentera misstänkt vanvård/missvård från personalen mot den anhörige?Lägenheten hyrs av den anhörige.Vad gäller i denna fråga om man har medgivande och/eller framtidsfullmakt för den anhörige? Har jag som anhörig juridiska rättigheter att installera kameran?Har boendet några juridiska rättigheter att ta bort eller neka kameran?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Övervakningskamera i hemmet

Som utgångspunkt finns det inga hinder mot att i sitt hem installera övervakningskameror då det omfattas av privatundantaget i artikel 2 i dataskyddsförordningen (GDPR) och 5 § kamerabevakningslagen. När den boende bor på ett äldreboende med hemtjänstpersonal måste man dock utreda huruvida det fortfarande är att betrakta som en privat situation. Eftersom syftet med övervakningen är att granska personalens arbete går det att argumentera för att det inte längre är en privat situation. Därmed skulle det också krävas att de som filmas samtycker till övervakningen eller att det annars är tillåtet enligt en intresseavvägning (artikel 6 GDPR).

Integritetsskyddsmyndigheten granskade ett fall med kameraövervakning på ett äldreboende och fann att övervakningen var tillåten, bland annat för att övervakningen var begränsad till korridorer, under vissa tider och att inget material spelades in. I myndighetens beslut framgår att det fanns flera orsaker som gjorde kameraövervakningen tillåten. Syftet med övervakningen var att skydda de boende, varav majoriteten var äldre personer med demenssjukdomar, från olyckor som kan få allvarliga konsekvenser. Det ansågs inte heller finnas några alternativa åtgärder som var tillräckliga. Sammanfattningsvis ansågs behovet och fördelarna av övervakningen väger tyngre än de boendes och övriga berördas intresse av att inte bli övervakade. Det finns inga motsvarande granskningar på äldreboenden där kameror istället har installerats av de boende i deras egna lägenheter. Rättsläget är därmed inte helt klart.

Enligt min bedömning går det att argumentera för att det är av rent privat natur om den boende själv installerar kameran eller om man har en fullmakt som anhörig för att göra det. Vad som talar för detta är att behovet och fördelarna av övervakningen får anses vara tyngre än personalens intresse av att inte bli övervakade. Detta på grund av att ni misstänker vanvård (observera att det då krävs att ni faktiskt har anledning att misstänka detta) och att personal som utför sitt arbete korrekt inte kommer granskas närmare. Vad som styrker att det istället är en integritetskränkning är dock om material spelas in (med referens till integritetsskyddsmyndighetens bedömning ovan).

Sammanfattning och råd

Som ovan har framgått är detta inte ett helt tydligt rättsområde. Som privatperson har man som utgångspunkt rätt att övervaka i sitt eget hem. Frågan blir således om den privata karaktären försvinner när man bor på ett äldreboende och övervakar/granskar personalen. Enligt min bedömning bör så inte vara fallet eftersom det helt enkelt kan argumenteras vara i syfte att skydda den boende. Dessutom kan dennes intresse av övervakning sägas väga tyngre än personalens intresse av att inte bli bevakade. Om du som anhörig sätter upp kameran på eget bevåg kommer det dock att krävas samtycke från den boende så att du faktiskt vidtar åtgärden på uppdrag av denne. I annat fall styrker det att du gör det i syfte att övervaka personalen, vilket blir mer tveksamt i förhållande till regleringen.

Mitt råd till dig är dock att vidta viss försiktighet eftersom detta rättsområde som sagt ännu inte är helt klart. Om du ändå vill sätta upp en kamera hos din närstående hade jag rekommenderat dig att ta kontakt med någon ansvarig på boendet och informera om att så kommer ske så att de anställda kan samtycka till det. Detta även på grund av att det kan bli en arbetsmiljöfråga. Då har de inte heller rätt att ta ner kameran. Du kan även kontakta integritetsskyddsmyndigheten här för att få deras bedömning och vidare information.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?