Får grannen släppa ut sitt avloppsvatten så det rinner in till oss?

FRÅGA
Hejsan, Vi köpte en fastighet för ca. 2 år sedan och har nu byggt vårt drömhus på den tomten.Tomten är dock ganska stor och vi upptäckte för år ca. 1 år sedan att grannen släpper ut sitt avloppsvatten på en bergig del av sin tomt som direkt rinner ner på vårt tomt. Det gör att ett större område blir rejält vattensjukt och inte går att använda för det som betesmark som vi har tänkt. Vi har pratat med kommunen som inte verkar anse att detta är ett problem, då grannen faktiskt släpper vattnet på sin tomt.Kan detta verkligen vara ok?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den bestämmelse som främst reglerar det du efterfrågar i din fråga är Miljöbalken (MB). Utsläpp av avloppsvatten är enligt MB en form av miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1-2 § MB). Som fastighetsägare är man därför skyldig att följa bestämmelserna i MB samt de förordningar, föreskrifter och andra beslut som fattats med stöd av balken.

I 2 kap. MB framkommer allmänna hänsynsregler det finns en skyldighet att iaktta. Av reglerna framgår att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som en verksamhet kan tänkas orsaka, att man ska vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som inte är orimliga för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 2-3 § MB). I 9 kap. 7 § MB finns en särskild hänsynsregel innebärande att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För ändamålet ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. Det är enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre rening än slamavskiljning. Förbudet gäller dock inte om det är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöbalken ger vidare kommunerna rätt att meddela lokala föreskrifter om inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett (40 § samma förordning) eller att meddela lokala föreskrifter att det ska vara förbjudet att utan tillstånd, eller innan anmälan gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar eller andra inrättningar (9 kap. 7 § tredje stycket MB). Den som bedriver miljöfarlig verksamhet (ofta fastighetsägaren) ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön. Den som bedriver verksamheten ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön (26 kap. 19 § MB). Huruvida fastighetsägaren får lov att släppa ut avloppsvatten så som sker är således beroende av en mängd faktorer. Bland annat hur renat/orenat vattnet är. Kommunen kan däremot förelägga fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten som är orenat om det inte är tillräckligt renat. Förbudet kan förenas med vite som fastighetsägaren får betala om det inte följs.

Det finns vissa möjligheter för er att söka skadestånd om verksamheten hos er granne orsakar personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. När det gäller ren förmögenhetsskada som inte orsakats genom brott ersätts skadan dock endast om skadan är av någon betydelse (32 kap. 1 § MB). Skadeståndsskyldighet uppkommer för skador genom förorening av vattenområden, förorening av grundvatten, ändring av grundvattennivån, luftförorening, markförorening, buller, skakning eller annan liknande störning (32 kap. 3 § första stycket MB). Skadeståndsskyldig är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare (32 kap. 6 § första stycket MB).

Min rekommendation är att du i först hand vänder dig till kommunen. Det verkar dock som att då redan skett och det går inte i svaret att göra någon närmre bedömning av om din granne får släppa ut avloppsvatten så som sker. Men även om det är tillåtet kan grannen bli skadeståndsskyldig, om skador uppkommer enligt någon av ovan nämnda punkter.

För att göra gällande skadestånd är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom ärendet närmre och undersöker hur era chanser är att nå framgång.

Om du vill ha kontakt med en av våra jurister för ändamålet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype, det som passar er bäst.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?