Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?

2021-09-14 i Bolag
FRÅGA
Kan jag öppna handelsbolag när en av oss har en skatteskuld hos kronofogden...?Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga formella hinder för er att skapa ett handelsbolag

Det finns inga formella hinder för personen med skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten att ingå ett bolagsavtal och få bolaget infört i handelsregistret, med verkan att ett handelsbolag bildas.

Det är förknippat med vissa risker att ha en skuldsatt person som bolagsman

Den skuldsatta bolagsmannens ideella andel i handelsbolaget kan utmätas för personens skatteskuld (dock inte bolagets egna tillgångar) (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Bolagsmännen äger lika stor andel i bolaget om inte annat finns föreskrivet i bolagsavtalet. En sådan utmätning av bolagsandel får dock bara ske om utmätningen med avdrag för kostnader förväntas ge ett överskott som gör utmätningen försvarlig (4 kap. 3 § första stycket utsökningsbalken). En liten bolagsandel utan betydande värde kan tänkas falla under denna undantagsregel. Kronofogdemyndigheten ska också i första hand utmäta sådana tillgångar som kan utmätas med minsta kostnad, förlust eller olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § andra stycket utsökningsbalken). Om det finns enklare alternativ för att täcka skatteskulden än att utmäta personens andel i bolaget torde Kronofogdemyndigheten i första hand ta tillvara de möjligheterna.

Vad blir följden av att bolagsandelen utmäts?

Kronofogdemyndigheten kommer att informera samtliga bolagsmän om utmätningen och den skuldsatta bolagsmannens eventuella andelsbevis kommer tas om hand. Eventuella utbetalningar av t.ex. vinstandel till gäldenären kommer att förbjudas (6 kap. 3 § utsökningsbalken). Bolagsandelen kommer därefter säljas exekutivt på offentlig auktion eller under hand (9 kap. 1 § utsökningsbalken). Det teoretiska värdet för bolagsandelen motsvarar bolagets tillgångar minus skulder gånger andelens storlek (men marknadsvärdet är nog oftast lägre). Köparen av bolagsandelen blir dock inte "fullvärdig bolagsman": det skulle kräva alla bolagsmäns samtycke om inte något annat är avtalat (2 kap. 2 § handelsbolagslagen). Detta innebär att köparen inte ingår i förvaltningen av bolaget. Köparen har dock t.ex. rätt att säga upp bolagsavtalet till likvidation och ta del av eventuell vinst (2 kap. 21 § första stycket handelsbolagslagen).

Hur kan detta förhindras?

Ett sätt att hindra köparens inträde i bolaget och likvidation skulle vara att ni tar in en klausul i bolagsavtalet om lösenrätt för alla eller vissa bolagsmän om en ny ägare av bolagsandel skulle tillkomma efter utmätning eller efter försäljning av bolagsandel utan samtliga bolagsmäns samtycke (2 kap. 21 § andra stycket handelsbolagslagen). På så vis har ni andra bolagsmän rätt att "köpa ut" en ny oönskad ägare av bolagsandelen. Om ni istället föredrar att bolaget ska likvideras omgående om en ny köpare inträder i bolaget på detta vis kan ni med fördel istället föreskriva det i bolagsavtalet.

Jag hoppas att du har fått lite mer koll på vad som gäller!

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95801)