Får en bostadsrättsförening fota registreringsskyltar som parkerar på deras parkeringsplatser?

2021-09-24 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej,Vi bor i en bostadsrättsförening där vi har en gästparkering. En av de bosatta här samlar in registreringsnummer på de som är på besök. Detta för kunna samarbeta med parkeringbolaget i fall någon som inte är besökande parkerar där och ska bötfällas. Är detta förenligt med GDPR, om inget samtycke ges från fordonsägarna?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du har uppmärksammat blir GDPR tillämplig då det rör fråga om behandling av personuppgifter som förs in i ett register enligt art. 2 GDPR. Det är här fråga om indirekta personuppgifter (registreringsskyltarna) då det genom dessa uppgifter går att fastställa en viss persons identitet. Bostadsrättsföreningen ska anses personuppgiftsansvarig enligt art. 4.7 GDPR då de bestämmer målet och medlet för hur personuppgifterna ska behandlas. Det ligger inom personuppgiftsansvarigas ansvarsområde att garantera de dataskyddsprinciper som framgår av art. 5 GDPR dvs. vissa särskilda krav på behandlingen av personuppgifter som ska säkerställa att den personliga integriteten av de som registreras skyddas. Vidare måste bostadsrättsföreningen i egenskap av personuppgiftsansvarig som huvudregel ha en rättslig grund enligt art. 6 GDPR för att behandla personuppgifterna. Samtycke som du nämner är en av de grunder som anges i art. 6 GDPR, men det finns fler. Det som bostadsrättsföreningen i detta fall kan tänkas använda som rättslig grund för behandlingen är art. 6.1.f GDPR om personuppgiftsansvariges (bostadsrättsföreningens) berättigade intressen. Genom denna grund görs en intresseavvägning mellan å ena sidan den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade, och å andra sidan bostadsrättens intresse av att säkerställa att ingen olovligen parkerar på deras parkeringsplatser. Detta bör enligt min egna uppfattning utgöra ett sådant berättigat intresse som ger bostadsrättsföreningen rätt att lagligen fota registreringsplåtarna på bilarna, och därmed föra in dessa personuppgifter i ett register.

Det som blir relevant utifrån den registrerades perspektiv är dock att denna har ett antal rättigheter gentemot bostadsrättsföreningen. För att få behandla personuppgifter krävs det att bostadsrättsföreningen först och främst informerar den registrerade om att dennes personuppgifter behandlas enligt art. 14 GDPR. Vidare har den registrerade rätt enligt art. 15 GDPR att få veta varför, hur och hur länge dessa personuppgifter avses att behandlas. Till sist har den registrerade även rätt att göra invändningar mot behandlingen enligt art. 21 GDPR vilket även föranleder rätten till radering av personuppgifterna i enlighet med art. 17 GDPR. Om bostadsrättsföreningen inte ger något gehör i dessa avseenden kan föreningen riskera att åka på både skadestånd enligt art. 82 GDPR samt sanktioner i enlighet med art. 84 GDPR.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?