Får arbetsgivaren ringa upp andra, utanför uppgivna referenser, under anställningsprocessen?

2018-09-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
1.Är det ok att en arbetsgivare ( offentlig förvaltning) ringer upp en icke namngiven "referens" inför intervju 2?Tänker GDRP; Intresseavvägning, laglig grund, samtycke .Som skäl till varför arbetsgivaren ringt upp högsta chefen ( som sökande aldrig träffat) i stället för referenserna var att " jag har inte fått tag på dina rerefenser" - ska vi ktr att du lämnat rätt mobilnummer? Alla mobilnummer var rätt.Efter ktr med referenserna visar det sig att arbetsgivaren inte försökt ringa dem, inga missade samtal med aktuellt nummer. Det var alltså en lögn som arbetsgivaren "drog" inför intervju 2.2."Referensen" lämnar ofördelaktiga omdömen om sökande men kan inte förklara var/hur problemen finns/gestaltas. Är det förtal? Sökande ombedes förklara vad det kan röra sig om! Är det ok? Diskriminering?3. Dagen efter intervju nr 2 skickar arbetsgivaren ett mail att hen fått tag på alla referenser och att det är ok. Beskriver intervjun/samtalet som ett omtumlande samtal men hoppas allt är bra och önskar en trevlig helg.Tillhör det vanligheterna?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på dina frågor!

Du har själv valt att dela upp dina frågor i tre så jag väljer att besvara dem enligt samma struktur.

1, Huruvida det är okej att en arbetsgivare (inom offentlig förvaltning) ringer upp en icke uppgiven referens inför arbetsintervju nummer två

Jag gissar på att arbetsgivaren är kommunen eller landstinget. Lagen om offentlig anställning (LOA) riktar sig främst till statliga arbetsgivare men vissa bestämmelser gäller också för kommunala- och regionala arbetsgivare såsom landsting. Statliga arbetsgivare får endast anställa folk med beaktande av deras förtjänst och skicklighet, se 4 § LOA. Kommunala/regionala arbetsgivare omfattas inte av den regeln, jfr 2 § LOA.

En kommunal/regional arbetsgivare får alltså i princip anställa vem den vill – bara urvalet av ansökande inte sker i strid med diskrimineringslagen eller eventuella upphandlingsregler. För att kunna anställa någon som är lämplig för tjänsten får arbetsgivaren inhämta all möjlig information som finns tillgänglig om den eventuella kandidaten. Det är inte ovanligt att arbetsgivare söker på kandidatens namn i sociala medier och i sökmotorer på internet.

Du skriver att du lämnat referenser i din ansökan, att arbetsgivaren struntat i dessa och istället ringt en person som, enligt arbetsgivarens uppfattning, har kunnat lämna en rättfärdig bild av hur väl du lämpar dig för den aktuella tjänsten. Du skriver att du har bevis för att arbetsgivaren aldrig ens försökt ringa de referenser du lämnat.

Det kan vara så att arbetsgivaren uppfattat de personer du angett som referenser som olämpliga för att förklara huruvida du lämpar dig för tjänsten. Arbetsgivaren kan då argumentera för att den högste chefen var den lämpligaste för arbetsgivaren att kontakta för att kunna göra en rättvis bedömning av hur anställningsbar du är. Arbetsgivaren kan argumentera för att kontakten med högsta chefen skett med välvilja: i syfte att kunna ställa dina kompetenser i en rättvis jämförelse med andra kandidaters kompetenser.

Det är inte anmärkningsvärt att arbetsgivaren ansett att din före detta högsta chef bör kunna uttala sig om dig. Du skriver att du dock aldrig hade någon kontakt med din före detta högsta chef. Arbetsgivaren som eventuellt funderar på att anställa dig gjorde kanske en felbedömning här men det är inte brottsligt.

Jag kan inte se hur det skulle strida mot GDPR att din eventuella framtida arbetsgivare söker upp merinformation om dig från andra källor än de du uppgett i din ansökan. Från arbetsgivarens sida lär det tolkas som att du också lämnat ditt samtycke till att arbetsgivaren granskar andra tillgängliga uppgifter om dig för att bedöma din anställningsbarhet.

Sammanfattningsvis har arbetsgivaren inte handlat i strid med någon lag när denne ringde upp din före detta högsta chef även om chefen inte stod med på din referenslista och även fast du angett andra referenser.

2, Om det kan vara förtal eller diskriminering att som referens lämna ofördelaktiga uppgifter utan motivering

Förtal är ett brott och det krävs att uppgifterna som lämnas är särskilt kvalificerade för att uppgiftslämnaren ska kunna dömas för förtal. Uppgifterna måste typiskt sett få dig att framstå som en människa av ett mindre värde. Att lämna uppgifter som verkar negativt för din framtida anställning är inte detsamma som att framställa dig som ohederlig. Har uppgifterna lämnats i ett sammanhang där uppgiftslämnaren i princip var skyldig att uttala sig, d.v.s. lämna någon form av omdöme om dig, ska uppgiftslämnaren inte heller straffas, se 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB).

Din före detta chef har inte gjort sig skyldig till förtal.

En arbetsgivare måste förhålla sig till diskrimineringslagens (DL) bestämmelser när denne ska anställa någon, gentemot sina anställda och andra som står till arbetsgivarens förfogande, se 2 kap. 1 § DL. Jag uppfattar det som att den högsta chefen som blivit uppringd är en före detta arbetsgivare. Om den före detta högsta chefen (chefen) lämnar uppgifter som är missgynnande för dig endast på grund av ditt kön, din hudfärg, din religion, ditt eventuella fysiska handikapp, din ålder eller sexuella läggning har chefen ändå inte brutit mot diskrimineringslagen.

Din före detta chef har inte brutit mot diskrimineringslagen.

Din framtida arbetsgivare kan däremot ha brutit mot diskrimineringslagen ifall denne märker att högsta chefen lämnar diskriminerande uppgifter om dig och väljer, på grund av den diskriminerande informationen, att inte gå vidare med din anställning. Går det att bevisa att du hade liknande meriter som andra kandidater som kallats till en andra intervju kan du i en rättslig process begära diskrimineringsersättning av din arbetsgivare, se 5 kap. 1 § första stycket DL.

I ditt fall verkar det dock som att du blivit kallad till en andra intervju trots de negativa uppgifterna från din före detta högsta chef. Din framtida arbetsgivare kan då svårligen anklagas för att ha brutit mot diskrimineringslagen.

Din potentiella framtida arbetsgivare har inte brutit mot diskrimineringslagen.

3, Om det tillhör vanligheterna att arbetsgivaren efter intervju nummer två ringer upp de ursprungliga referenserna och meddelar att det är okej

Det kanske inte tillhör vanligheterna att arbetsgivaren först hävdar att de ursprungliga referenserna inte gick att nå och sedan ringer upp dem. Det kan framstå som oprofessionellt men har ingen juridisk betydelse. Att du har lämnat en referenslista är endast ett hjälpmedel för arbetsgivaren när denne ska fatta beslut om anställning. Arbetsgivaren kan när som helst under anställningsprocessen höra av sig till referenserna – eller för den delen – strunta i att kontakta dem.

Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1539)
2019-03-17 När får arbetsgivare neka att anställa mig?
2019-03-17 Omplacering av kommunalt anställd
2019-03-15 Hindrande av bisysslor i offentlig anställning
2019-02-28 Har inte fått lön för arbetat tid

Alla besvarade frågor (66924)