Får arbetsgivaren avtala om annan turordning än vad LAS anger?

Hej,

Jag är sedan 5 år heltidsanställd som butikschef i en butik. Företaget har 4 butiker i staden varav en heter X där jag arbetar. De andra 3 under varumärket Y och Z. När jag började hade jag 2 deltidsanställda. Nu ingen p g a neddragningar. Nu har företaget bestämt att flytta "min" X butik till en av de andra butikerna och ha 2 varumärken i samma butik. Nuvarande butikschef på Y ska fortsättningsvis vara butikschef även för "min" butik. Jag har nu blivit erbjuden en halvtidstjänst som vanligt anställd med lägre lön enligt kollektivavtalet. Företaget har motiverat detta med att jag är sist in enligt LAS som butikschef. Men om man tar hänsyn till samtliga anställda hos företaget i staden är jag inte det.

Alltså har man gjort en separat turordningslista för Butikschefer. Kan man göra så? Vi butikschefer anses inte som tjänstemän utan som vanliga anställda precis som övrig personal. Företaget har ett kollektivavtal med Handels. Företaget hävdar att man tillsammans med Handels avtalat att man ska se min X butik som en separat enhet med egen turordningslista och därför kan man erbjuda mig en halvtidstjänst och inte heltid enligt anställningsavtal. Vid anställningens början var jag med i Handels men nu är jag med i Unionen sedan ca 1 år tillbaka.

Jag undrar nu om detta verkligen är korrekt?

Min ombudsman på Unionen säger att det är Handels som äger frågan och han kan inget göra??

Stämmer detta?

Vilka rättigheter har jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar det utifrån din fråga vill du veta om det är korrekt att avtala att butiken du arbetar i ska vara separat i turordningen genom att anses som ett eget driftställe, om det är Handels som "äger frågan" och vilka rättigheter du har.

De lagar som är tillämpliga för att besvara dina frågor är dels lagen om anställningsskydd (LAS), dels medbestämmandelagen (MBL). LAS reglerar förhållandet mellan dig och arbetsgivaren, MBL främst arbetsgivaren i förhållande till fackförening.

LAS är semidispositiv vilket innebär att om du och arbetsgivaren avtalar om något som inte är överensstämmelse med lagen, får det bara ske om det är till fördel för dig. Däremot får det göras avvikelser från lagen, även till det sämre för dig, genom kollektivavtal (2 § LAS).

Turordningen

Bestämmelser om turordning finns i 22 § LAS. Turordningsreglerna är semidispositiva, vilket innebär att en alternativ turordning kan regleras genom kollektivavtal mellan facket och arbetsgivaren. Eftersom du inte är medlem av Handels utan Unionen (som inte är bunden till arbetsgivaren som jag tolkar det) räknas du i praktiken som oorganiserad. Arbetsgivaren får dock ändå tillämpa kollektivavtalet på dig även om du inte är medlem av Handels (jfr 2 § sjätte stycket LAS).

Som du själv verkar medveten om i din fråga, finns det i LAS bestämmelser om turordningen som ska ske vid uppsägning av arbetsbrist. Huvudregeln är "sist in, först ut". Däremot har arbetsgivaren och avtalsslutande fackförening (Handels) i och med semidisposiviteten en vidsträckt handlingsfrihet när det gäller hur de vill reglera turordningen genom kollektivavtal. För dig innebär det (tyvärr) att din arbetsgivare och Handels kan avtala om en annan turordning, dels utifrån driftsenhet, dels utifrån andra omständigheter än arbetstagarnas sammanlagda anställningstid.

En avtalsturlista kan inte ogiltigförklaras endast för att parterna i avvägningen mellan olika omständigheter tillmätt en viss omständighet större betydelse än den objektivt sett har. En avtalsturlista kan i princip bara ogiltigförklaras om den är diskriminerande utifrån diskrimineringslagen eller om den går ut på att slå ut andra organisationers arbetare eller oorganiserade från arbetsplatsen.

Vilket fackförbund har rätt att avtala med arbetsgivaren?

Som jag tolkar din fråga är din arbetsgivare bunden till kollektivavtal med Handels. Eftersom din arbetsgivare ingått avtal med Handels är det den fackföreningen den har förpliktelser mot. Därför är det Handels som har rätt att avtala om turordning m.m. Det besked du har fått av Unionen är således riktigt. Eftersom du arbetar inom kollektivavtalsområdet får Handels kollektivavtal och turordningslistan användas även för dig.

Vilka rättigheter har du?

Som konstaterat enligt ovan får din arbetsgivare avtala med Handels om en annan turordning än den i LAS stadgade, vilket har skett. Risken för dig är då en uppsägning på grund av arbetsbrist. För uppsägning krävs att det finns saklig grund, arbetsbrist är ett exempel på saklig grund. En uppsägning är däremot oavsett inte sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren omplacerar dig (7 § första och andra stycket LAS).

I ditt fall har du erbjudits en omplacering till en tjänst med lägre sysselsättning och lägre lön. Lagens bestämmelser om omplacering syftar primärt till att skydda en fortsatt anställning för arbetstagaren. Arbetsdomstolen har i flera fall fastställt att varken LAS eller omplaceringsskyldigheten utgör något skydd för arbetstagarens befattning. En arbetstagare kan inte grunda något krav på att få behålla samma slags befattning eller anställningsvillkor som tidigare (se t.ex. AD 2016 nr 53).

Omplaceringserbjudandet till arbetstagaren ska däremot vara skäligt. I skälighetsbedömningen prövas de anställningsvillkor som följer med den erbjudna befattningen. Om en arbetsbristdrabbad arbetstagare utan godtagbara skäl avböjer ett skäligt omplaceringserbjudande anses normalt arbetsgivaren ha uppfyllt omplaceringsskyldigheten och det finns saklig grund för uppsägningen (jfr. AD 2005 nr 57).

Bedömningen i ditt fall

Arbetsgivaren har rätt att avtala om annan turordning än den i LAS stadgade, vilket har skett i ditt fall. Avtalsturlistor är vanliga och svåra att ifrågasätta. För att ifrågasätta och få en avtalsturlista ogiltigförklarad krävs att den är diskriminerande eller ägnad för att slå ut oorganiserade eller medlemmar i andra fackföreningar. Eftersom din arbetsgivare är bunden till kollektivavtal med Handels, är det med Handels det ska avtalas om avtalsturlista. Turlistan gäller även dig, trots att du inte är med i Handels.

Den rätt du i princip har är en rätt till omplacering för att inte behöva bli uppsagd. Enligt praxis får man som arbetstagare i omplaceringen tåla ganska mycket. Det innebär att du som arbetstagare kan vara tvungen att acceptera såväl en sämre tjänst som en lägre lön. Skulle du välja att utan godtagbara skäl tacka nej till omplaceringserbjudandet har arbetsgivaren rätt att säga upp dig.

Tyvärr är det mycket som talar till din nackdel i situationen, arbetsgivaren har rätt att avtala med Handels om annan turordning och Unionen har inte rätt att förhandla om turordningen. Unionen har bara förhandlingsrätt om du eventuellt skulle sägas upp av personliga skäl, däremot inte vid arbetsbrist (jfr. 13 § MBL). Då du beställt telefonuppföljning kan vi prata vidare om ditt fall när jag ringer dig. Jag kommer att ringa dig imorgon, fredagen den 31 maj klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte är lämplig för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se dessförinnan så bokar vi om till en annan tid.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”