Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan,Den 4 november 2020 köpte jag en bil till min mamma via blocket. Till en början tyckte hon om bilen men efter ett tag började hon känna att den var lite för svag (för lite hästkrafter) och då hjälpte jag henne sälja den helt enkelt via blocket. Så 6 januari 2021 såldes bilen till en äldre herre som imorse (12 januari 2021) skrev till mig och menade att motorlampan börjat lysa och att kostnaden för detta är 17 000kr som han vill att jag ska föra över till honom inom en vecka alternativt att han ska lämna tillbaka bilen. Om jag säger nej till båda så ska han stämma mig enligt hans ord.Varken jag, min mamma, min pappa eller min syster har någonsin märkt av att en motorlampa eller en lampa överhuvudtaget lyst i panelen. Jag kan även tillägga att bilen var servad för ungefär 100-200 mil innan han köpte den.Min fråga är därmed hur min situation ser ut i detta läge? Har jag/vi gjort något fel? Kan han lyckas med stämningen? Vad exakt ska han stämma mig på? Att jag borde ha sagt att det var något fel på bilen fastän jag/vi inte hade någon aning om detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din situation, utifrån de omständigheter som du nämner, som att du har sålt en bil åt din mamma. Nu, 6 dagar efter köpet, hör köparen av sig och menar att det är fel på bilen. Köparen vill att du ska betala för att åtgärda felet, eller att han kan lämna tillbaka bilen och får köpeskillingen tillbaka. Skulle du inte gå med på detta, säger han att han tänker stämma dig. Jag tolkar vidare att din fråga gäller, om du eller din mamma gjort något fel vid försäljningen, och om köparen kan lyckas med en eventuell stämning.

Jag kommer först att gå igenom och förklara vilka regler som är aktuella, och sedan applicera dessa på din situation. Jag kommer skriva i slutet skriva sammanfatta vad jag kommit fram till och även skriva mina rekommendationer på hur ni kan gå vidare.

Stämningsansökan
Så som jag tolkar det, vad köparen menar med en stämning, är att han vill på rättsliga väg få ersättning för reparationen eller häva köpet. Genom att ansöka om stämning, kan tvisten tas till domstol och hamna i tingsrätten. Då är det tingsrätten som bedömer om du ska betala ersättning till köparen, eller om köpet kan hävas.

Försäljning av bil till privatperson
När det handlar om försäljning av saker mellan privatpersoner, är det köplagens regler som gäller (förkortad KöpL). Denna lag är dispositiv, vilket innebär att man kan kommer överens om att lagens regler inte ska gälla i specifikt avtal. Så som du beskriver situationen, utgår jag från att ni inte har något sådant avtal. Därför blir lagens regler aktuella.

Risken för varan
Som utgångspunkt är det köparen som bär risken för varan när överlämnande av varan har skett. Det betyder, att fel som uppstår efter köpet och som inte beror på säljaren, ska köparen själv ersätta (13 § och 21 § KöpL). Denna risk för varan övergår på köparen när köparen tar hand om varan (6 § KöpL). Det betyder i ditt fall, att köparen ska som utgångspunkt ersätta de skador som uppstått på bilen efter köpet, då han har bilen hos sig när han märker att motorlampan börjar lysa. Köparen menar dock att felet funnits redan när du sålde bilen till honom, och han vill att du ska antingen betala kostnaden för reparationen eller köpa tillbaka bilen. Skulle det vara så att det blir en tvist gällande detta, är det han som ska bevisa att felet fanns redan vid köpet.

Fel på varan
En bedömning behöver göras om det föreligger ett fel på varan, i ert fall bilen. Ett fel föreligger om inte varan stämmer överens med art, mängd, kvalitet, eller andra egenskaper som följer av avtalet (17 § 1 stycket KöpL). I detta fall, handlar det om att motorlampan har börjat lysa på bilen, vilket påkallar att det är just ett fel på motorn som behöver åtgärdas. Detta får då alltså bedömas mot vad du sagt om bilens skick vid försäljningen. Vad jag förstår utifrån omständigheterna, fanns det inte så pass stort fel på bilen när du sålde den, i alla fall inte vad du eller din mamma kunnat märka under tiden din mamma haft bilen. Detta verkar också vara den uppfattning som köparen fått. Därför kan detta anses vara ett sådant fel som köparen vill kräva en påföljd för.

Köparen får dock inte åberopa ett fel på varan, som köparen måste antas ha känt till vid köpet (20 § 1 stycket KöpL). Köparen får inte heller åberopa fel som köparen kunnat märka av vid en undersökning av varan före köpet. Detta gäller även om köparen utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka varan (20 § 2 stycket KöpL). Detta är en undersökningsplikt som betyder att köparen har ett visst ansvar att undersöka den vara som hen tänker köpa. Vid en sådan undersökning utgår man från vad en "normalperson" bör kunna upptäcka vid en sådan undersökning. I ert fall, ska köparen ha gjort en viss undersökning av bilen för att upptäcka eventuella fel. Nu är det inte säkert att motorlampan skulle börja lysa redan vid en sådan undersökning, med tanke på att det har tagit 6 dagar för den att börja lysa efter köpet. Det är därför inte säkert att köparen kunnat upptäcka felet med hjälp av en undersökning vid försäljningen av bilen.

Reklamation
Om köparen upptäcker ett fel på en köpt vara, ska en reklamation göras. Det innebär att köparen hör av sig till säljaren och förklarar felet på varan och nämner vilken påföljd som köparen vill ha som kompensation för felet. Detta ska dessutom göras inom skälig tid från det att köparen upptäckte felet (32 § KöpL). I ditt fall, har köparen hört av sig till dig och nämnt felet med motorlampan. Han har även sagt att han önskar att du ersätter skadorna, eller att han får lämna tillbaka bilen. Detta har han gjort när motorlampan börjat lysa och när han fått ta del av hur stor skadan är. Det innebär att han har uppfyllt kravet för reklamation.

Påföljd
De påföljder som kan bli aktuella vid fel på en vara är avhjälpande av felet, prisavdrag, hävning av köp eller skadestånd (30 § KöpL).

Den påföljd som köparen har krävt av dig i första hand är avhjälpande av felet, då han vill att du ska betala kostnaderna för reparationen av bilen. För att säljaren ska behöva göra detta, krävs att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § 1 stycket KöpL). Även detta är en bedömningsfråga, utifrån de omständigheter som var vid försäljningen och kostnaden för felet. Köparen menar att felet kostar 17 000 kronor att reparera, vilket är en stor summa. Här skulle kunna priset av bilen vid försäljningen spela in, och även då bedömningen som jag nämnde tidigare, kring om felet ska anses ha funnits redan vid köptillfället eller inte.

Skulle det vara så, att köparen kan bevisa att felet redan kan ha funnits när ni sålde bilen, så kommer ni behöva avhjälpa felet med att bistå med kostnaderna för reparationen.

Den påföljd som köparen kräver i andra hand är hävning av köpet. Detta kan endast göras om felet är ett så pass väsentligt avtalsbrott, vilket säljaren också måste ha insett eller borde ha insett (39 § 1 stycket KöpL). Felet på bilen verkar ligga i motorn, och är ett måste att reparera för att kunna använda bilen. Det kan vara ett sådant fel som är att klassificera som ett väsentligt avtalsbrott, beroende på vad ni sagt om bilen och dess skick vid försäljningen. Men eftersom du även nämner att ni inte alls märkt något av detta, och inte kunnat föreställa er att det var ett sådant fel på bilen, är det inte säkert att hävning av köpet kan bli aktuellt. Även detta blir en bevisfråga, och köparen ska visa på att ni som säljare av bilen agerat så pass svikligt.

Sammanfattning
Då jag inte har alla konkreta omständigheter som skett före och under försäljningstillfället, är det tyvärr svårt att besvara din fråga helt och hållet.

Om en stämning skulle ske, kommer köparen troligtvis vilja ha det som han redan nämnt för dig, ersättning för skadan eller hävning av köpet. Han kommer också antagligen påpeka att felet måste ha funnits där redan vid köptillfället.

Om stämning skulle ske är det köparen som har bevisbördan för att felet fanns redan vid köpet. Det betyder att det är han som ska bevisa att felet fanns på bilen redan när du sålde den. Här kommer bedömningen bland annat göras om vad du sagt om bilens skick och om han gjort en undersökning av bilen innan han köpte den. Skulle det vara så att han lyckas bevisa detta, kan det bli så att ni behöver ersätta honom för kostnaderna av felet på bilen. Vid hävning av köpet, har köparen även här skyldighet att bevisa att ni agerat så pass svikligt och att felet är ett väsentligt avtalsbrott. Skulle han lyckas med detta, kan bilköpet istället hävas.

Varken du eller din mamma har gjort något rättsligt fel, om det inte är så att ni medvetet undanhållit information om bilen och dess skick vid försäljningen. Du beskriver omständigheterna som att det endast är hästkrafterna som din mamma tyckt varit svaga, men inte bilen i sig eller något annat som kan tänkas tyda på ett motorfel. Utifrån de omständigheterna du nämner, kan jag inte se att ni gjort något fel under försäljningen.

Rekommendation
Det är alltid önskvärt att försöka komma överens på egen hand. Men om det inte är möjligt, kan det vara så att köparen ansöker om en stämning och därmed utfärdar en stämningsansökan. Om detta skulle ske, är det alltid bra att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med hur du ska besvara en sådan ansökan. Du får gärna ta hjälp av en av våra jurister, om den situationen skulle uppstå, här: https://lawline.se/boka

Du är också välkommen att ringa till oss om du har fler funderingar: 08-533 300 04

Som ett litet tips för framtiden, skulle jag rekommendera vid köp eller försäljning av varor mellan privatpersoner, att alltid genomföra en undersökning av varan. Kanske speciellt när det gäller just bilar eller andra fordon. Även om man som säljare är säker på att det inte finns några fel alls, är det alltid bra att upplysa en eventuell köpare om att undersöka den. Samma sak gäller om man är köpare av en bil, att genomföra en undersökning. På så sätt kan eventuella fel visas i ett tidigt skede, och man har också uppfyllt den undersökningsplikt som finns i köplagen. Då blir även eventuella fel lättare att hantera.

Jag hoppas jag besvarat din fråga! Jag hoppas även att ni lyckas komma överens och lösa er situation på bästa sätt för alla inblandade. Du är alltid välkommen att ställa frågor till oss på Lawline, om du har fler funderingar!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1343)
2021-04-30 Swishat men inte fått varan
2021-04-30 Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?
2021-04-30 Har jag reklamerat i tid?
2021-04-24 Om reklamationsrätt på oöppnade varor köpta i andra hand

Alla besvarade frågor (92029)