Ersättningsberäkning vid personskada.

FRÅGA
Hej! vår son råkade ut för en olycka på förskolan utomhus vid rast. Det pågick byggnadsarbete på tak därmed fanns det en stege intill husväggen. Som har trillat ner i huvudet på vår 5åring han fick åka akut in till sjukhus ca:5-6 cm stort jack i huvudet som blev limmat. Det framkom att byggföretaget har brustit i sin kommunikation till förskolan om pågående arbete som de har bestämt. Jag har varit i kontakt med byggföretaget och de har helt tagit på sig skulden för detta och bett om utsäkt. Vi har anspråkat på skadestånd imot företaget .Har vi rätt att driva detta vidare och få rätt om företaget inte vill ersätta vår son för det inträffade., och behöver man då göra någon polisanmälan. Och denna fråga är kanske svår att svara på men rimlig ersättning vid huvudskada.
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Vid skadeståndsanspråk mot en part ni inte har något avtalsförhållande med, gäller skadeståndslagen, se skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 1:1. En huvudskada är en form av personskada. Företaget är skyldiga att ersätta din son för denna skada om det går att visa att skadan är en följd av företagets vårdslösa handlande. För det första måste det finnas ett orsakssamband mellan sonens skada och företagets handlande och för det andra måste detta handlade anses vara undermåligt, dvs. högre säkerhetskrav och försiktighetsåtgärder kunde rimligtvis ha förväntats av företaget, se SkL 2:1. Det är ni som begär skadestånd som har bevisbördan för dessa omständigheter. Vid personskada har den skadelidande rätt till ersättning dels för ekonomiska skador och dels för ideella skador, se SkL 5:1. De ekonomiska skadorna omfattar ersättning för merkostnader och inkomstförluster. Merkostnader kan t.ex. vara läkarbesök, transport till läkare och mediciner som varit nödvändiga för att återställa sonen. Täcks merkostnaderna av en försäkring, har ni inte rätt att kräva företaget på ersättning för samma skada eftersom ni redan blivit ekonomiskt kompenserade. Merkostnaderna måste som sagt ha varit nödvändiga för återställandet. Ni kan inte begära ersättning för onödigt dyr läkarvård t.ex. läkarvård vid privatsjukhus istället för statligt. Har ni förlorat arbetsinkomst p.g.a. resa till sjukhus med sonen eller liknande har ni rätt att även begära ersättning för denna förlust, om det varit nödvändigt för sonens återhämtning att ni avstått från arbete. Ekonomiska skador ska ersättas så att ni hamnar i samma ekonomiska läge som om skadan aldrig inträffat. Ersättning för sonens ideella skador bestäms efter ett schablonbelopp, se SkL 5:1 1 st. 3 p. Sonen har rätt till ersättning för de fysiska och psykiska lidande av övergående natur (sveda och värk) som skadan inneburit. Sonen har även rätt till ersättning för bestående men såsom ärr (lyte eller annat stadigvarande men). Hur mycket ni kan begära av företaget är en bedömningsfråga eftersom smärta och ärr är skador som inte direkt kan uppskattas i pengavärde. Trafikskadenämnden utfärdar hjälptabeller som kan tjäna som ledning för hur mycket ersättning ni kan begära i ideellt skadestånd. Dock är dessa enbart vägledande och utfärdade utifrån det förhållandet att de ideella skadorna uppkommit till följd av en trafikolycka. Som jag ser det har företaget inte begått något brott och ni ska därav inte göra en polisanmälan. Vänd er istället till företaget, förklara omständigheterna och gör gällande ert skadeståndsanspråk. Vägrar de betala kan ni väcka talan mot företaget i närmaste tingsrätt och begära att tingsrätten ska förplikta företaget att utge skadeståndsbeloppet till er.

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll