Entledigande av boutredningsman

FRÅGA
I samband med ett arvskifte har boutredningsman utsetts av Tingsrätt.Boutredningsmannen umgås frekvent med en av dödsbodelägarna och har därvid ventilerat omständigheter som rör förvaltningen utan att övriga dödsbodelägare deltagit eller informerats. Kan boutredningsmannen anses som jävig? Vart ställer man i så fall anmälan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka lagregler kan ge svar på din fråga?

Regler om bouppteckning och boutredningsman hittar du i Ärvdabalken (ÄB). Ärvdabalkens nittonde kapitel (19 kap. ÄB) är rubricerat ”Om boutredningsman […]”. Att ta beslut om en boutredningsman innefattar dels ett beslut om särskild förvaltning (att boet ska avträdas till boutredningsman), dels förordnande för någon att utöva denna förvaltning (vem som ska vara boutredningsman). Boutredningsmannen ska verkställa boutredningen självständigt. Vad det innebär förtydligas i olika stadganden i balkens nittonde kapitel.

Om vi börjar med att tittar i nittonde kapitlets tredje paragraf (19 kap. 3 §) hittar vi närmare föreskrifter om vilka kvalifikationer som en boutredningsman måste ha. Tittar vi vidare i nittonde kapitlets femte paragraf (19 kap. 5 §) hittar vi förutsättningar för att få begära en boutredningsman entledigad.

Vad följer av 19 kap. 3 § ÄB i fråga om en boutredningsmans kvalifikationer?

Första stycket i 19 kap. 3 § ÄB lyder som följer:

Ett val av boutredningsman ska göras så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Särskilt avseende ska fästas vid förslag av dem, vilkas rätt är beroende av utredningen.

Som så ofta säger oss texten i själva lagregeln inte så mycket, men tittar vi bortom regelns skrivna bokstav, t.ex. genom att konsultera en lagkommentar, framgår att en boutredningsman opartiskt ska iaktta de olika rättsägarnas (dvs. delägarna i dödsboet) intressen. Vad innebär då detta?

Om vi tittar i praxis kan vi hämta viss ledning från rättsfallet NJA 2007 s. 410. Där var i och för sig omständigheterna sådana att vissa dödsbodelägare hade motsatt sig förordnandet av en förvaltare/boutredningsman som den avlidne hade önskat genom sitt testamente (s.k. testamentsexekutor), men det är ändå av intresse. I fall då testamentsexekutor är utsedd gäller, enligt 19 kap. 3 § 3 st., att förordnandet ska meddelas hen, om det inte finns skäl däremot. Förklaringen till detta finns i förarbetena till bestämmelsen (se NJA II 1933 s. 233). Som skäl mot förordnandet hade dödsbodelägarna bl.a. anfört att den föreslagna förvaltaren var jävig av den anledningen att hen företrätt och alltjämt företrädde den avlidnes sambo (hen hade bistått sambon vid upprättande av dennes testamente).

HD fäste i sin dom vikt vid att utredningen inte innehöll något till stöd för antagandet att den föreslagna förvaltaren inte skulle utföra uppdraget som boutredningsman på ett objektivt sätt. Enbart den omständigheten att den föreslagne förvaltaren biträtt sambon med upprättandet av dennes testamente utgjorde inte skäl mot förordnande.

Mot bakgrund av det nämnda rättsfallet står det alltså klart att man måste kunna visa att en föreslagen boutredningsman inte kan utföra uppdraget som boutredningsman på ett objektivt sätt. Att företräda och i den egenskapen ”umgås” med annan dödsbodelägare är inte tillräckligt enligt NJA 2007 s. 410.

I tillägg till detta kan nämnas NJA 2002 s. 428 (som dock, återigen, rör 19 kap. 3 § och ett fall där vissa dödsbodelägare inte hade godtagit förslag till att en viss person skulle förordnas som boutredningsman, dvs. inte att viss person skulle entledigas). Men det är ändå av intresse. HD uttalade i den här domen att intresset av att boutredningsmannen så långt möjligt omfattas av förtroende från samtliga dödsbodelägares sida talar för att boutredningen handhas av en person som intar en i förhållande till intressenterna helt fristående ställning.

Med detta med oss ska vi nu gå vidare och titta på med vilket rättsligt stöd (19 kap. 5 § ÄB) man begär att en förordnad boutredningsman entledigas samt hur man då går tillväga rent praktiskt.

Vad följer av 19 kap. 5 § ÄB?

Andra stycket i 19 kap. 5 § ÄB lyder som följer:

Finnes boutredningsman icke vara lämplig eller bör han av annan särskild orsak skiljas från uppdraget, skall han entledigas, då det begäres av någon vars rätt är beroende av utredningen eller förhållandet eljest varder kunnigt.

Uppstår omständigheter efter att en boutredningsman förordnats som antyder att hen är olämplig för uppdraget etc. så kan boutredningsmannen begäras entledigad med stöd av 19 kap 5 § ÄB. Jag ska säga det att ett entledigande av boutredningsmannen inte innebär att själva förvaltningen återgår till delägarna; om utredningen inte är slutförd ska ny boutredningsman förordnas.

Entledigande kan bli aktuellt om, t.ex., om boutredningsmannen visat vårdslöshet eller försumlighet i förvaltningen. Som exempel kan nämnas att boutredningsmannen råkar i sådana ekonomiska svårigheter att hen inte bör få slutföra uppdraget. Starka motsättningar mellan boutredningsmannen och rättsägare i boet kan också motivera ett entledigande. Att förvaltningen av boet fram till arvskiftet tar omotiverat lång tid är en ofta åberopad anledning. Det kan var fråga om både konkreta åtgärder och underlåtenheter, dvs. sådant som boutredningsmannen inte gör men bör göra.

Jag tänker att samma grund för att neka någon att bli förordnad som boutredningsman kan få verkan som grund för att begära någon entledigad. Med hänvisning till nämnda rättsfall här ovanför skulle det inte utgöra grund för entledigande om boutredningsmannen företrädde annan av dödsbodelägarna, men potentiellt om boutredningsmannen inte omfattas av förtroende från samtliga dödsbodelägares sida och det därför finns skäl att utse någon som har en helt fristående ställning.

Hur begär jag någon entledigad med stöd av 19 kap. 5 §?

Entledigande kan begäras av någon vars rätt är beroende av utredningen. Ni går bäst tillväga genom att vända er till tingsrätten där den avlidne hade hemvist vid dödsfallet, så kommer de att hjälpa er rätt.

Jag hoppas att mitt svar varit till din hjälp!

Välkommen med nya eller kompletterande frågor till oss på Lawline!

Märta Ahlén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1123)
2021-11-27 Var kan en bouppteckning hållas?
2021-11-22 Måste jag närvara vid bouppteckningen?
2021-11-16 Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?
2021-11-16 Vilka ska ingå i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (97401)