En grupp ungdomar spelar hög musik invid min bostad om nätterna - vad kan jag göra åt det?

FRÅGA
Hej.Bredvid vår bostadsrättsförening finns en hamburgerrestaurang. På parkeringen (som ägs av hamburgerrestaurangen) brukar många ungdomar med bilar samlas på sommarnätterna.Det är säkert trevligt för dem, men problemet för oss är att de spelar mycket hög musik på nätterna.Vem är ansvarig för det störande ljudet? Är det ägaren till bilstereon eller är det markägaren?Vad kan man göra för att få dem att inte spela så hög musik på natten när man vill sova?Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Till att börja med kan kort sägas att det är "ägaren till bilstereon" (såsom du uttrycker det) som är ansvarig för det störande ljudet. Kort nämner jag något om den miljörättsliga aspekten innan jag går in på den rent straffrättsliga.

När skador på eller andra olägenheter för exempelvis människors hälsa uppstår på grund av någons verksamhet eller åtgärd på en viss plats kan miljöbalken (MB) bli tillämplig. Olägenhet för människors hälsa anses innefatta både fysisk och psykisk påverkan, och i bedömningen utgår man från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet.

MB 2 kap. 3 § är en av de s.k. "allmänna hänsynsreglerna" som gäller för alla, och bestämmelsen anger bl.a. att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd (dvs. även en aktivitet som sker under ett kortare tillfälle och som enligt MB 2 kap. 1 § inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet) ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten/åtgärden medför skada eller olägenhet för bl.a. människors hälsa. Buller i form av mycket hög musik skulle mycket väl kunna anses innefattas i sådant som folk (t.ex. boende i området) i allmänhet anser vara en olägenhet. En definition av "olägenhet för människors hälsa" ges i MB 9 kap. 3 § där det anges att begreppet avser störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Som jämförelse kan nämnas att i rättsfallet MÖD 2017:34 ansågs hundskall som förekom nattetid i större omfattning i ett bostadsområde utgöra en olägenhet för människors hälsa. Hänsynsreglerna i MB 2 kap. gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att efterleva dem, enligt MB 2 kap. 7 §. Det är alltså inte alla åtgärder som omfattas av skyldigheten att visa hänsyn, t.ex. om musikspelandet bara pågår kortvarigt eller i mindre omfattning.

Musikspelandet kan alltså, beroende på de närmare omständigheterna, stå i strid med MB:s allmänna hänsynsregler. Om detta inte efterlevs kan olika påföljder aktualiseras. Det kan rent av röra sig om miljöbrott enligt MB 29 kap. 1 § om musikspelandet sker uppsåtligen (eller av oaktsamhet) och är så omfattande (och alltså inte bara tillfälligt) att detta kan sägas vara buller som innebär en betydande olägenhet i miljön. I annat fall kan t.ex. tillsynsmyndigheten besluta om förelägganden och förbud som krävs för att bl.a. MB:s allmänna hänsynsregler ska följas, enligt MB 26 kap. 9 §.

Troligare är dock att det i detta fall skulle kunna bli tal om brottet ofredande enligt brottsbalken (BrB) 4 kap. 7 §. I bestämmelsen anges att den som t.ex. utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms (om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt) för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Att störa någon genom höga ljud kan utgöra sådant "annat hänsynslöst agerande" som träffas av straffbudet, förutsatt att detta kan sägas utgöra någon form av hänsynslöst beteende. Det krävs inte heller att någon faktiskt kan sägas ha kränkts av agerandet, utan det räcker att musikspelandet är sådant att det kan sägas typiskt sett vara störande för folk (något som understryks av att gärningen ska vara "ägnad att" kränka den utsattes frid).

Det du alltså bör göra lär naturligtvis i första hand vara att snällt be ungdomarna att inte spela så hög musik/spela musik någon annanstans. I slutändan kan dock deras agerande mycket väl anses vara, om så inte i strid mot MB, i vart fall en form av straffbart ofredande enligt BrB, varvid en polisanmälan eller telefonsamtal till polisen från din/er sida kan bli aktuell.

Hoppas du fått svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96428)