En dom från tingsrätt väger tyngre än beslut från myndighet

2017-10-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min son har fått sina barn frivilligt familjehemsplacerade efter godkännande av hans exsambo som är enskild vårdnadshavare. Vi upplever nu hur socialen successivt tar beslut om att minska umgänget för sonen samt aktivt förhindrar att vi äldre får träffa barnbarnen. Innan familjehemsplaceringen fanns en tingsrättsdom som gav sonen barnumgänge varje vecka och varannan helg men detta har nu socialen minimerat till några timmar en gång i månaden. Vi fick tips om att en Tingrättsdom rättsligt väger tyngre än beslut av en socialtjänsteman men att det krävs en aktivering av domen. Vi har begärt en aktivering och nu blir det ett sådant möte inom kort. Jag vill bara med er kolla det rättsliga läget att en Tingsrättsdom verkligen väger tyngre än ett enskilt handläggarbeslut...???
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är familjerättslig och offentligrättslig. Jag antar att du med "aktivering" av domen menar att verkställa domen.

Svar

En domstols dom väger tyngre än ett beslut från en myndighet som Socialnämnden i ert fall. En myndighet kan fatta beslut som är en slags maktutövning mot enskilda i samhället men dessa beslut kan omprövas/överklagas hos domstol. Domstolen har alltså en överordnad roll mot myndigheten enligt förvaltningslagen 22-33 §§ och förvaltningsprocesslagen.

Då vårdnad är en fortlöpande fråga medan barnet växer upp kan man trots att man har en dom angående vårdnaden efter att en tid har gått, på nytt väcka talan om vårdnaden hos domstolen. Domstolen tar vid sina beslut hänsyn till utredningar och rapporter från Socialnämnden samt vad barnet vill. Barnets vilja har mer tyngd ju äldre barnet är. Domstolen ska alltid fatta beslut som är i barnets bästa intresse. Det framgår inte i din fråga hur gammal den tidigare domen är eller vilka omständigheter som föranlett familjehemsplaceringen därför är det svårt att ge närmare rådgivning.

Jag kommer att ringa dig på torsdag 2 november mellan kl 15.30-16.00 för att ha ett telefonsamtal. Om tiden inte passar kan du mejla mig imorgon.

Verkställighet av dom

För att få en dom verkställd kan du ansöka om verkställighet av domen vid Tingsrätten enligt 21 kap 1§ Föräldrabalken (FB). Innan Tingsrätten beslutar om verkställighet kan rätten ge socialnämnden eller socialtjänsten i uppgift att få mamman att fullgöra domen frivilligt enligt 21 kap 2§ FB. Om rätten beslutar om verkställighet kan mamman föreläggas att vid vite fullgöra domen eller att barnet hämtas genom Polismyndighetens försorg enligt 21 kap 3§ FB. Din son skulle annars enligt 6 kap 18§ FB kunna vända dig till socialtjänsten för att få samarbetssamtal mellan honom och mamman men dessa samtal är dock inget som hon måste gå på.

Barnets bästa vid vårdnadstvist

Vid en vårdnadstvist prövar domstolen om föräldrarna fortsatt ska ha gemensam vårdnad eller om någon av vårdnadshavarna ska anförtros ensam vårdnad (6 kap 5 § FB). Det som ska vara avgörande vid en sådan prövning är barnets bästa (6 kap 2a § FB). När domstolen bedömer vad som är barnets bästa ska hänsyn tas till bland annat barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad men också barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar samt eventuell risk för att barnet eller någon annan närstående utsätts för övergrepp eller far illa på annat sätt (6 kap 2a § FB).

Rekommendation

Det kan vara så att det bästa alternativet är att din son startar en ny domstolsprocess och ansöker om ensam vårdnad. Jag rekommenderar att ni anlitar en jurist specialiserad mot familjerätt som hjälper er vid tvist om vårdnad i domstolen. Om du vill anlita en av våra jurister är du välkommen att mejla mig.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

jessica.konduk@lawline.se

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95700)