FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/04/2018

Domsrätt och tillämplig lagstiftning vid avtal om köp av varor?

Ett svensk företag träffar avtal om köp av varor från ett spanskt företag. Tvist om tolkning av avtalet uppstår och det svenska företaget vill stämma det spanska. 1) I vilket land ska rättegången hållas? Varför? 2) Vilket lands lagstiftning ska gälla? Varför?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar.

1. I vilket land kommer rättegången hållas i, och varför?
Både Spanien och Sverige är en del av den Europeiska Unionen, varför EU-rättsliga regelverk ska tillämpas. Vad gäller domstolsbehörighet tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (förkortning: Bryssel 1a-förordningen).

Artikel 4 - Svarandens hemvist
Enligt art. 4 Bryssel 1a så ska, om inte annat föreskrivs i förordningen, talan mot den som har hemvist i en medlemsstat väckas vid domstol i den medlemsstaten. Hemvist definieras i art. 63 Bryssel 1a - enligt artikeln anses ett företag ha hemvist i den ort där företaget har sitt stadgeenliga säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet. Det är sannolikt så att det spanska företaget har hemvist i Spanien utifrån dessa kriterier.

Alltså: Om inte annat anges, ska talan väckas i svarandens stat, det vill säga Spanien i detta fall.

Men!

Artikel 7 - Uppfyllelseorten
I art. 7.1a Bryssel 1a finns en specialregel som är tillämplig om talan avser avtal - vilket det ju gör i ditt fall. Då är det istället godtagbart att talan väcks vid domstolen för uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser.

Vad är då uppfyllelseorten?
Om inte annat har avtalats, och om avtalet gäller försäljning av varor, så är uppfyllelseorten = den ort i en medlemsstat dit enligt avtalet varorna har/skulle ha levererats (art. 7.1b Bryssel 1a). Om avtalet gäller tjänster, är uppfyllelseorten den ort i en medlemsstat där enligt avtalet tjänsterna har/skulle ha utförts.
Jag vet inte vart er uppfyllelseort är, men med hjälp av denna definition kan ni själva ta reda på det. Vart den är, har ni således rätt att väcka talan.

Sammanfattningsvis:
Om avtalet inte gäller försäljning av varor, så är Spanien den enda plats som det går att väcka talan vid. Men om avtalet gäller försäljning av varor, och uppfyllelseorten är belägen i Sverige, har ni alltså möjlighet att väcka talan här.


2. Vilket lands lagstiftning gäller för tvisten, och varför?
Tvisten i fråga rör avtal, och Rom I-förordningen är därför tillämplig (se artikel 1). Ni verkar i detta fall sakna ett lagval i ert avtal (dvs. en bestämmelse som säger vilken lag som ska tillämpas vid en ev. uppkommen tvist), och vi måste därför gå till artikel 4. I art. 4.1.a stadgas att…:
Avtal om köp av varor ska vara underkastade lagen i det land där säljaren har sin vanliga vistelseort.

Vi får utgå från att säljarens vanliga vistelseort är i Spanien, vilket innebär att spansk lag är tillämplig på detta avtal.

Slutlig sammanfattning:
Sannolikt är det så att talan ska väckas i spansk domstol (om uppfyllelseorten inte är i Sverige), och spansk lag är tillämplig på avtalet. Observera att jag inte vet om några eventuella undantag är tillämpliga i ditt fall - det finns bland annat specialregler om skadeståndstalan, konsumentavtal etc. Men detta är åtminstone huvudreglerna i ett fall som detta.

Lycka till, och hör av dig om du har något följdfråga!

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”