Dödsbo på obestånd och dess framtid

FRÅGA
Om ett dödsbo inte upplöses/avslutas innan dödsbodelägarna själv går bort. Vad händer då med dödsboet?Vi är 3 dödsbodelägare som inte är överens om hur vi ska göra med dödsboet efter vår far. Det finns mer skulder än tillgångar i boet. 1 vill sätta det i konkurs och 2 vill inte göra någonting, bara låta det ligga. Men vad händer med dödsboet efter vår far när vi 3 själv i framtiden har gått bort?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till lawline.

Jag förutsätter i mitt svar att ni gjort bouppteckning och att det inte kvarstår några fler frågetecken än just frågan kring arvskiftet och dödsboets avslut.

Din fråga innehåller egentligen två olika delar. Första frågan tolkar jag som att du undrar om hur man ska bäst hantera ett dödsbo som har mer skulder än tillgångar, när dödsbodelägarna är oense hur man ska göra med dess framtid. För det andra undrar du om vad som händer med ett dödsbo om alla dödsbodelägare dör. Den andra frågan är en intressant fråga och det generella svaret är ju att dödsboandelen ärvs i sin tur av dödsbodelägarens arvingar, precis som man ärver en del i ett företag, Det kan dock bli komplicerat juridiskt.

Nu till den första frågan om hur man gör med ett dödsbo som har mer skulder än tillgångar och dödsbodelägarna är oense huruvida dödsboet ska upplösas eller inte. Den frågan kan besvaras på två sätt; dels vad som gäller rent allmänt om oskiftade dödsbon och dels om vad som gäller dödsbon som är på obestånd. När ett dödsbo eller företag har mer skulder än tillgångar kallas det att de är på obestånd.

Dödsbon i allmänhet och upplösning av detsamma

Om vi nu bortser från att dödsboet i ert fall är på obestånd gäller följande för dödsbon när i princip bara arvskiftet återstår. Reglerna om detta hittar du i Ärvdabalken (ÄB). Grunden är att dödsbodelägarna ska vara överens. Vid arvskifte måste alla dödsbodelägarna skriva under arvskifteshandlingen (23 kap. 4 § ÄB). Det finns också regler om att vem som helst av dödsbodelägarna kan begära att tingsrätten förordnar en boutredningsman (19 kap. 1 § ÄB) som sköter förvaltningen av dödsboet. Om man inte är överens när det gäller fördelning av kvarlåtenskap vid ett arvskifte (om det finns något att fördela) kan man begära en skiftesman (23 kap. 5 § ÄB).

Dödsbodelägarna kan avtala om att dödsboet ska vara kvar, det kallas på lite gammal svenska att "leva samman i oskiftat bo" (se 24 kap. 1 § ÄB). Det finns då möjlighet att avtala om att dödsbodelägarna inte får begära boutredningsman och påkalla arvskifte under avtalstiden. Om man inte avtalar om att leva samman i oskiftat bo, utan bara så att säga låter det ligga, så kan i normalfallet vem som helst av dödsbodelägarna fortfarande påkalla arvskifte och begära boutredningsman (läs mer om detta i Svensk Juristtidning 1964 s.161 ff.).

Dödsbon på obestånd och upplösning av detsamma

Regler om konkurs finns i Konkurslagen (KL). Om man låter ett dödsbo på obestånd vara oskiftat kan vem som helst av dödsbodelägarna begära dödsboet i konkurs (2 kap. 3 § KL), detta gäller trots att man avtalat i ett speciellt avtal om att dödsboet ska vara oskiftat det som jag ovan kallade "leva samman i oskiftat bo". Ansökan är smidigare om alla dödsbodelägare är överens om att ansöka om konkurs. En konkursförvaltare tillsätts som kostar pengar för dödsboet.

Även borgenären (den som dödsboet är skyldig) kan begära dödsboet i konkurs (2 kap. 4§ KL).

Om en så kallad juridisk person, som ett dödsbo är, har gått i konkurs blir det automatiskt upplöst.

Sammanfattning

Grundregeln är alltså att arvingarna ärver en dödsbodelägares andel i ett oskiftat dödsbo. Observera att man aldrig ärver skulder. När det gäller dödsbon som är i obestånd så kan alltid konkurs begäras av någon av dödsbodelägarna oavsett vad som avtalats.

Jag vet inte tillräckligt mycket om just er situation för att uttala mig helt säkert om hur ni ska gå tillväga, men vi på Lawline har jurister som du kan vända dig till om du vill ha mer ingående råd om hur du ska göra. Mitt råd är, utan att känna till just er speciella situation, att försöka få till ett avslut på dödsboet. Det finns ju generellt sett heller ingen anledning att behålla ett dödsbo som har mer skulder än tillgångar. I övrigt hoppas jag du är nöjd med svaret.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1042)
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning
2021-02-18 Att inte kalla en bröstarvinge till bouppteckning

Alla besvarade frågor (89692)