Diskriminering på arbetsplats

FRÅGA
Hejsan,För två dagar sedan (7/9) sjukanmälde jag mig från jobbet på grund av psykisk ohälsa på arbetsplats vilket jag även fått läkarintyg rörande, läkaren sa dessutom att jag bör sjukanmäla mig. Igår (8/9) valde företaget att säga upp uppdraget/kontraktet med en månads uppsägningstid. Jag har flertals gånger nämnt för chefen att jag utsatts för vuxenmobbning samt även att samtalsämnen kring islam i negativt syfte förekom kontinuerligt. Chefens svar var alltid att hon ser seriöst på detta och att åtgärder ska tas vid - jag såg aldrig någon skillnad.Min fråga är därmed ifall företaget jag jobbade för har rätt till att göra på detta vis utan några konsekvenser? Efter detta besked mår jag ännu sämre och måste återigen besöka läkaren på grund av psykisk ohälsa på arbetsplatsen/arbetsmiljön.Jag kan tillägga att jag jobbat som konsult (heltidstjänst) och är/var inte medlem i något fack.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga angående arbetsplatsen arbetsmiljö använder vi oss av Arbetsmiljölagen (1977:1160) [AML]. Arbetsmiljölagen har till syfte att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet samt uppnå en god affärssed (1 kap. 1 § AML).

Arbetsmiljön

På en arbetsplats är det ytterst viktigt att du och din arbetsgivare kan samverka för att skapa en god arbetsmiljö (3 kap. 1 a § AML). Din arbetsgivare har en skyldighet att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen (3 kap. 2 § 1 st. AML). Med hänsyn till denna skyldighet måste arbetsgivaren därmed systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller de föreskrivna kraven på en god arbetsmiljö (3 kap. 2 a § AML). Detta innebär att arbetsgivaren måste ständigt analysera de olika riskfaktorerna som finns / kan förekomma på arbetsplatsen och därefter vidta skäliga åtgärder. I ditt fall innebär detta att din arbetsgivare ska i enlighet med AMLs bestämmelser vidta olika åtgärder för att du som arbetstagare ska känna att du kan trivas på din arbetsplats. Av det du har angivit framkommer det att din arbetsgivare är medveten om ditt mående samt arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det framkommer även att hen har inte vidtagit några åtgärder för att avhjälpa problematiken. Genom att avstå från att vidta åtgärder, handlar hen i strid med bestämmelserna i AML. Du kan därför kontakta arbetsmiljöverket som kan i sin tur pröva om de ska ge din arbetsgivare ett föreläggande eller ett förbud (7 kap. 7 § 1 st. 1 p. AML). Ett beslut om föreläggande eller ett förbud kan även förenas med vite (7 kap. 7 § 2 st. AML).

Diskriminering

Du har angivit att det förekommer kontinuerligt konversation kring islam i negativt syfte känner att du blir utsatt för vuxenmobbning. Med anledning av detta kan du hävda diskriminering i enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567) [DL].

För att det ska vara fråga om en diskriminering krävs det att omständigheterna kan knytas an till en diskrimineringsform, en diskrimineringsgrund och en diskrimineringsförbud.

De omständigheter du anger utgör en form av direkt diskriminering (1 kap. 4 § 1p. DL). Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att de behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. För att diskriminering ska bli aktuellt måste missgynnandet ha ett samband med någon av de olika diskrimineringsgrunderna. Dessa grunder är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 5 § DL). Det som kan aktualiseras i ditt fall är att du blir missgynnat pga din religion. Vidare gäller det även ett repressalieförbud som innebär att din arbetsgivare får inte direkt eller indirekt straffa dig för att du har delat med dig om hur du har känt och mått på jobbet (2 kap. 18 § 1 st. 1 p. DL ).

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att företaget har agerat felaktig och i strid med de nämnda bestämmelserna. Detta innebär att du som arbetstagare kan ha rätt till skadestånd för diskrimineringen. Du kan även ha rätt till ekonomisk skadestånd med anledning av det förlorade uppdraget, däremot är denna slutsats svårt att dra utan mer kontext.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa Salehy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96471)