Bunden till avtal

2017-02-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Grossisten A sänder detaljisten B ett anbud om köp av 500 kg ärtor á 12 kr/kilo. Det är A:s sista parti. Nästa sändning väntas först efter två månader. Av anbudet framgår att A vill ha svar senast den 25 oktober. B:s blanka accept inkommer till A:s kontor under eftermiddagen den 25/10. På grund av intensiva förberedelser för en firmafest samma kväll förblir B:s brev oöppnat. A tar del av accepten först följande dag. Han har då hunnit ångra sig, eftersom en annan detaljist, C, inkommit med ett anbud om köp av 500 kg för 15 kr/kg.a) A undrar nu om han är bunden av sitt anbud till B eller kan han sälja partiettill C i stället? Ange lagrum.b) Antag att avtal träffas mellan A och B. Ett par dagar därefter visar det sig, attB tvingats ingå avtalet med A. En god vän till A, D, har nämligen gett enhjälpande hand genom att hota B med att avslöja hans falskdeklaration för skattemyndigheten, om B inte accepterar A:s anbud. Är B bunden av avtalet?Ange lagrum
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt allmänna avtalsrättsliga principer är avtal bindande utifrån principen om anbud och accept (1§ Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL). Inkommer inte antagande svar i utsatt tid är detta att anse som ett nytt anbud (4 §, 2 st AvtL), men vidare framgår av 2 st samma paragraf att första stycket inte är tillämpligt utifall den som avsänt svaret utgår ifrån att det har framkommit i tid och mottagaren måste inse detta. I ditt fall gäller alltså följande: A är bunden av sitt avtal med B.

Lagrum finner du här: här

Beträffande "hotet" att ingå avtal kan utgöra en ogiltighetsgrund (se 3 kap AvtL). Grövre hot/tvång framgår av 3 kap 28 §, medan övriga former av tvång framgår av 3 kap 29 §. Eftersom hen inte utövat våld faller detta under 29 §. Detta gäller dock inte tredje man (dvs D), varpå paragrafen inte blir tillämplig. Med andra ord: avtalet är bindande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?