Bryta avtal när ena parten är sjuk i Alzheimer?

Hejsan! Min mamma (som ca 1-2 år efter avtalet ingicks fick en alzheimersdiagnos, vi tror dock att hon var sjuk redan tidigare) skrev tillsammans med min kusin ett avtal om att hon skulle skriva över sin stuga samt en himla massa mark på min kusin, att han efter det skulle stycka av en tomt åt henne, stå för alla kostnader kring det och sedan skriva tillbaka stugan samt den mindre tomten på henne så fort det var klart. Detta är skrivet för 5 år sedan, och tyvärr står det inte i avtalet varken inom vilken tid detta ska ske, eller hur stor tomten ska vara, men iallafall, min kusin har fortfarande inte gjort någonting åt detta, och han äger ju nu tyvärr allting fortfarande… Finns det någon rimlig gräns för hur lång tid sådant här får ta? Kan man bryta avtalet på något sätt? Mamma är såklart ledsen för att det har blivit såhär och att hon inte har kvar sitt föräldrahem… Min kusin hoppas förmodligen att mamma ska bli mer sjuk så allting helt enkelt står kvar på honom…

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Jag beklagar den situation din mamma har hamnat i. Jag kommer inleda med att beskriva vilka möjligheter som finns att ogiltigförklara ett avtal som uppstått i en situation som denna, för att sedan gå igenom de handlingsalternativ som du och din mamma har.

Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning
Ovan nämnda lag stadgar följande i sin första (och enda) paragraf):
Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. […]

Av din fråga framgår att din mamma inte fick diagnosen förrän 1-2 år efter att avtalet ingicks, men att det misstänktes att hon haft diagnosen längre än så. Om ni skulle lyckas få till stånd någon typ av utredning som visar på att hon vid avtalets ingång hade Alzheimers, så kommer avtalet med största sannolikhet kunna ogiltigförklaras genom denna lag. Tyvärr tror jag att detta kan bli svårt, och därför är förmodligen inte denna ogiltighetsregel tillämplig i detta fall.

Ogiltighet genom 31 § avtalslagen
I 31 § avtalslagen anges följande:
Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att taga eller betvinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade.

Paragrafen tillämpas inte ofta i det verkliga livet, då kraven är högt ställda; det ska först bevisas att den utsatte lider av ett oförstånd, det ska också visas att de förmåner som tillkommer den som vill ingå avtalet står i uppenbart missförhållande till det (eventuella) vederlag som ges, och det måste också visas att den personen verkligen har utnyttjat oförståndet i fråga. Kraven är i princip identiska med brottet ocker (se 9 kap. 5 § BrB).

I en dom från Svea Hovrätt (Mål nr B 744-12, 6 september 2012) befanns också ha förelegat när en man med begåvningshandikapp av en tidigare arbetskamrat förmåtts att göra olika bankomatuttag och internetlån till ett totalt belopp om 142 000 kr. Domstolen uttalade att den som förmådde mannen måste ha insett att uttagen eller transaktionerna skedde utan nytta för mannen, och att man utnyttjade hans oförstånd i ekonomiska frågor. Detta mål påminner lite om det som du beskriver i din fråga, med det undantaget att det då redan stod klart att mannen i fråga hade ett begåvninshandikapp. Det avgörande i ert fall kommer sannolikt bli att bevisa att din mamma redan vid avtalets ingående hade Alzheimers.

Ogiltighet enligt 36 § avtalslagen
Det finns slutligen en generell paragraf i avtalslagen, som anger under vilka förutsättningar ett avtal kan ogiltigförklaras.

Enligt 36 § första stycket avtalslagen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till…
- avtalets innehåll
- omständigheterna vid avtalets tillkomst
- senare inträffade förhållanden
- omständigheterna i övrigt.

Det krävs alltså dels att villkoret/villkoren i avtalet är oskäliga, med hänsyn till någon av de punkter som anges.

Vad anses vara oskäligt?
Skäligheten ska alltid bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, där inte endast avtalsvillkorens innehåll men också dess verkningar ska beaktas. Även om ett avtalsvillkor i sig kan vara skäligt, så kan effekten av det ändå leda till att det borde ogiltigförklaras. Oskälighetströskeln är typiskt sett hög.

Vilka punkter går att använda sig av i detta fall?
I detta fall finns det ett flertal saker ni kan hänvisa till. Dels själva avtalsinnehållet; utifrån det du beskriver innehåller avtalet villkor som leder till mycket stora fördelar och förmåner för kusinen i fråga, men din mamma däremot verkar inte vinna så mycket överhuvudtaget på denna överenskommelse. Vidare är det anmärkningsvärt att avtalet saknar någon tidsbegränsning för när de beskrivna löftena ska infrias. Omständigheterna vid avtalets tillkomst går in lite i resonemanget längre upp i mitt svar, och avgörande där torde vara om det går att bevisa att din mamma vid avtalsingåendet var sjuk. Om inte annat skulle hennes insjuknande kunna åberopas som ett senare inträffat förhållande som borde utgöra skäl för att ogiltigförklara hela avtalet/de delar som är oskäliga.

Slutsats/handlingsalternativ:
Det är svårt att säga hur goda möjligheterna är för er att lyckas få detta avtal ogiltigförklarat, men det är inte omöjligt. För att starta en process lämnar ni in en stämningsansökan vid närmsta tingsrätt. Eftersom att detta ärende rör inte helt okomplicerad avtalsrätt kan det vara så att ni kommer behöva juridisk hjälp; titta om din mamma har möjlighet till rättshjälp via sin försäkring (brukar ingå till ett visst belopp). Vill ni ha hjälp av våra jurister här på Lawline så kan ni ringa 08-533 300 04 eller mejla info@lawline.se.

Lycka till!

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning