Brottsinterna och brottsexterna omständigheter

2015-06-12 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Vad är en brottsintern respektive en brottsextern omständighet?När är en brottsintern omständighet kvalitativ respektive kvantitativ? Hur beaktas dessa omständigheter vid straffmätningen?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Hur straff fastställs regleras i 29 kapitlet i Brottsbalken (BrB). När ett brott begåtts ska ett så kallat straffvärde fastställas. Något förenklat kan man säga att straffvärdet är hur straffet ska utformas för att visa hur allvarligt brottet har varit och ju allvarligare brott, desto strängare straff. När ett brotts straffvärde ska fastställas tas hänsyn till så kallade brottsinterna och brottsexterna omständigheter.

Brottsinterna omständigheter regleras i BrB 29:1 och handlar om vilket brott som är aktuellt och om brottets svårighetsgrad. Exempelvis kräver brottet misshandel att någon har fått en kroppsskada eller sjukdom (se BrB 3:5) och brottet stöld kräver att en ekonomisk skada uppkommit (se BrB 8:1). Om brottet begåtts uppsåtligen (med ”flit”) eller av oaktsamhet har också betydelse. Om någon exempelvis skadar någon annan uppsåtligen kan det bli aktuellt med brottet misshandel (se BrB 1:2 och BrB 3:5), men om någon skadar någon annan av oaktsamhet kan det bli aktuellt med brottet vållande till kroppsskada (se BrB 3:8).

Svårighetsgraden handlar om brottet ska ses som grovt eller lindrigt. Exempelvis kan brottet stöld ses som grov stöld eller som snatteri, beroende på exempelvis det stulnas värde (se BrB 8:1, BrB 8:2 och BrB 8:4).

Brottsexterna omständigheter regleras i BrB 29:2 och BrB 29:3 och kan delas in i brottsexterna försvårande omständigheter och brottsexterna förmildrande omständigheter.

Exempel på brottsexterna försvårande omständigheter är att gärningsmannen menat att brottet skulle få allvarligare följder än vad det faktiskt fick, att gärningsmannen har utnyttjat någons svårighet att försvara sig eller att gärningsmannen missbrukat ett särskilt förtroende.

Exempel på brottsexterna förmildrande omständigheter är gärningsmannen har provocerats av någons kränkande beteende, att gärningsmannen på grund av psykisk störning har haft nedsatt förmåga att kontrollera sig eller att gärningsmannens beteende har samband med hens bristande utveckling eller omdöme.

Domstolen gör en samlad bedömning av alla dessa omständigheter i varje enskilt fall. Brottsinterna omständigheter beaktas i straffmätningen på så sätt att det är dessa som avgör vilket brott som är aktuellt, vilket ger vilken straffskala som domstolen ska gå efter. Exempelvis har brottet snatteri straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader och brottet grov stöld har straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år, se BrB 8:2 och BrB 8:4

Brottsexterna försvårande omständigheter beaktas på så sätt att de gör att brottets straffvärde blir högre och brottsexterna förmildrande omständigheter beaktas på så sätt att de gör att brottets straffvärde blir lägre. Något förenklat går det alltså att säga att kring brottet snatteri talar försvårande omständigheter för att straffet ska bli fängelse och förmildrande omständigheter talar för att straffet ska bli böter. En omständighet kan inte räknas två gånger, både som intern och extern omständlighet, varken till gärningsmannens nackdel eller fördel.

Jag hoppas att du fick tillräckligt svar på dina frågor. Att en brottsintern omständighet ska benämnas som kvalitativ eller kvantitativ kan jag tyvärr inte hitta något kring. Om du vill kan du återkomma och berätta var du hört talas om den indelningen, så kan vi titta på det igen. Har du andra frågor om något särskilt i den här generella beskrivningen så kan du också återkomma till oss.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1269)
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott
2020-06-30 Påföljd för ringa stöld och olovlig körning

Alla besvarade frågor (81689)