FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo30/06/2021

Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Hej!

Person A och B bor tillsammans och person B avlider

Dem anses som sambo men att bostadsrätten står på A

Behöver då A dela upp bostaden med B:s arvingar eller har dem ingen rätt förens A ansöker om bodelning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på frågan finns det reglering i sambolagen (SamboL) som måste beaktas.

Begär bodelning

Rätten att begära bodelning tillfaller endast efterlevande sambo (18 § SamboL). Den avlidnes arvingar kan således inte påkalla en bodelning. Om efterlevande sambo begär bodelning ska den gemensamma samboegendomen fördelas mellan samborna (14 § SamboL). Samboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Hälften av samboegendom tillfaller således den avlidne sambons arvingar. Detta för att sambos i regel inte ärver varandra, förutom om det upprättas ett testamente. Inget från omständigheterna tyder på att det har upprättats ett testamente så jag bortser detta. Däremot om bodelning begärs har arvingarna till avlidne sambo rätt till minst två prisbasbelopp (2021=47 600). Alltså totalt upp till minst 95 200 kr. Utgör samboegendomen efter skulder har räknats bort till mindre än det beloppet måste efterlevande sambo tillskjuta den delen som saknas för att uppnå beloppet.

Begär inte bodelning

Om efterlevande sambo väljer att inte begära bodelning så tillfaller allt som har förvärvats eller på annat sätt införskaffats till den som är ägare till det föremålet. Han aktualiseras däremot samäganderättsfrågor. Det är sällan så enkelt som att det finns en enskild ägare, ibland betalas saker av tillsammans och då har man någon form av äganderätt. Samäganderätt regleras i samäganderättslagen. Detta har lett till att det föreligger en presumtion om att hälften av samboegendomen faktiskt ägs hälften var. Presumtionen går däremot att bryta om man kan bevisa att viss egendom faktiskt har varit ägnad för den ena sambon enbart.

Slutsats

Det är svårt att utifrån omständigheterna ange ett konkret svar till frågan. Avgörande blir om bostaden avses utgöra samboegendom, enbart för att A står för bostadsrätten medför inte per automatik att det är han som kommer tilldelas den som egendom. Det finns en tidsfrist på ett år att föra talan om bodelning annars förbrukas den rätten (8 § andra stycket. SamboL).

Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro VargasRådgivare