Bodelning vid äktenskapsskilnad när en av makarna är utlänning

Bodelning vid skilsmässa. Min gamla far är svensk medborgare och omgift sen 4 år med en från Filippinerna som inte är svensk medborgare och fortfarande bor där, är här på visum några månader om året. De har inte skrivit äktenskapsförord och nu har min far ensam sökt om skilsmässa. Han äger en jordbruksfastighet/skogsfastighet sedan många år tillbaka och han har pengar sparat på konto som hon har tillgång till. Fastigheten har han tänkt att ge till mig, sonen. Kan han ge mig, sonen, fastigheten utan hennes godkännande trots bodelning/äktenskapet? Hur blir det med bodelningen gällande hans tillgångar, besparingar? Gäller svensk lagstiftning hennes äktenskap då hon inte är svensk och bara gift med en svensk? Har hon rätt till hälften av allt? Tacksam för svar. MVH

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Din far har ingått ett äktenskap här i Sverige med en person som inte är svensk medborgare och har nu begärt äktenskapsskillnad, äktenskapsförord saknas. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om svensk lag gäller den utländska frun och om din far kan ge bort en fastighet till dig utan fruns godkännande.

Vad säger lagen?

Jag tolkar informationen i din fråga som att din far och hans utländska fru gift sig här i Sverige. På äktenskap som har utländsk anknytning tillämpas den så kallade internationella äktenskapslagen (IÄL). Enligt denna lag görs en prövning huruvida det finns något hinder för äktenskap enligt svensk lag. Eftersom det av din fråga framgår att de varit gifta i 4 år behöver vi inte behandla dessa bestämmelser närmare. Vad som istället är av intresse är bestämmelserna i lagens tredje kapitel.

Till att börja med kan konstateras att svensk domstol är behörig att ta upp ett mål om äktenskapsskillnad i detta fall, detta eftersom att din far (käranden) är svensk medborgare och har hemvist här i riket. I 3:4 IÄL kan man utläsa att det som huvudregel är svensk lag som ska gälla när någon av makarna begärt äktenskapsskillnad. Det framgår inte i din fråga någon omständighet som pekar mot att något annat än svensk lag ska gälla i detta fall.

Kan din far ge dig fastigheten?

Vi har alltså så långt kommit fram till att det är svensk lag som ska tillämpas, då återstår frågan huruvida din far kan ge dig en fastighet så att denna inte blir del av bodelningen. För denna del är det äktenskapsbalken (ÄB) som är den viktigaste lagen. Av 9:1 ÄB framgår det att makars egendom ska fördelas mellan dem när ett äktenskap upplöses. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som rådde när talan om äktenskapsskillnad väcktes. När en talan väckts (alltså när ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten) ska makarna redovisa för sin egendom, alltså kunna visa hur deras egendom ökat och minskat, till exempel med kvitton över inköp och liknande. (9:2-3 ÄB).

I 10:1 ÄB kan man utläsa att det som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods definieras i 7:1 ÄB som all egendom som inte är makarnas enskilda egendom. Enligt 7:2 ÄB kan egendom vara en makes enskilda om det förordnats om i ett äktenskapsförord eller om den givits till en make i genom gåva eller testamente med förbehåll att det skulle vara makens enskilda egendom.

Eftersom att talan om äktenskapsskillnad redan väckts kan man som huvudregel anta att även fastigheten ska ingå i bodelningen (om den inte på grund testamente eller liknande är att räkna som enskild egendom) och att din far alltså inte hur som helst får ge dig fastigheten i gåva. Det finns dock en möjlighet för din far att begära jämkning av bodelningen enligt 12:1 ÄB om han tycker att den är oskälig. Om han vinner framgång med en sådan talan kan han få behålla mer av sitt giftorättsgods. Oskälighetsbedömningen har sin grund i äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. I praxis har äktenskap som varat under fem år ansetts kortvariga, detta är en omständighet som talar för att man kan vinna framgång med en sådan talan.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svensk lag som ska tillämpas vad gäller äktenskapsskillnaden och att din far inte kan undanta fastigheten från bodelningen (om den inte enligt ovan är att räkna som enskild egendom). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen, detta gäller även tillgångar och besparingar.

Det finns dock som redogjorts för ovan en möjlighet att begära jämkning av bodelningen enligt 12:1 ÄB. Denna regel kan sägas skydda den make som har betydligt större förmögenhet än den andra, om din far till exempel har mycket mer tillgångar än hans fru är det en omständighet som talar för jämkning. Även den omständigheten att deras äktenskap varit kort talar för jämkning, dock är det fler omständigheter i varje enskilt fall som ska övervägas vid en prövning om jämkning av bodelning. Jag kan därför inte med säkerhet uttala mig om utsikterna att vinna framgång med en sådan talan.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000