Bodelning och arvsskifte med anledning av makes död

Jag heter X är sedan 9 år gift med Y. Jag har tre barn i mitt första äktenskap med en annan kvinna, och Y har 2 barn med en annan man i ett tidigare samboförhållande.

Jag hade innan giftemålet ett företag där jag äger 100% av aktierna. Vi har under äktenskapet skaffat en gemensam fastighet där vi båda står som ägare.

1. Om jag dör före Y, hur ser arvet, vi inte har skrivit testamente eller äktenskapsförord , men funderar på det.

2. Om hon dör före mig vad sker.

3. Om jag vill att hon skall kunna bo kvar i fastigheten om jag dör, vad skall jag göra. Hon har 80% sjukpension = ca 16000 per månad + 6000 kr/ mån i bruttolön.

4. Om vi skriver att företaget är min enskilda egendom, vad innebär det och vad händer då med arvet om jag dör före Y ?

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du beskriver att du är gift och att såväl du som din fru har barn sedan tidigare förhållanden. Ni har inte några gemensamma barn (vad framgår av frågan i alla fall). Du undrar lite kring vad som händer om någon av er går bort vad gäller er egendom. Den intressanta egendomen består av aktier i ett bolag samt en fastighet. Fastigheten äger du 50 % av och din fru 50 % av. Aktierna äger du. Regler av intresse för den frågan finns dels i äktenskapsbalken (hädanefter förkortad ÄktB), dels i ärvdabalken (hädanefter förkortad ÄB).

Fråga 1. Hur fördelas arvet om du går bort?

Din första fråga berör hur arvet fördelas om du går bort före din fru. När någon som är gift går bort ska man, innan man fördelar arvet (gör ett arvsskifte), göra en bodelning (se 23 kap. 1 § andra stycket ÄB). En bodelning sker enligt äktenskapsbalkens regler (främst 9, 10 och 11 kapitlen) och innebär i princip att man fördelar de båda makarnas giftorättsgods mellan makarna. Då ena maken har dött sker bodelningen mellan den efterlevande maken och dödsboet. Du beskriver inte att ni har något äktenskapsförord enligt vilket någon egendom är enskild egendom. Då är aktierna och fastigheten giftorättsgods som ska delas lika mellan den efterlevande maken och dödsboet.

Det som sker är således att man tar värdet av aktierna och värdet av fastigheten. Sedan drar man av de skulder som finns. Det "nettovärde" som består, kommer sedan delas lika mellan dödsboet och den efterlevande maken (din fru). Efter en sådan bodelning kommer alltså det finnas 50 % av aktierna och 50 % av fastigheten på dödsboets sida och 50 % av aktierna och 50 % av fastigheten på din frus sida (med avdrag för eventuella skulder).

Nu vet vi vad din kvarlåtenskap kommer vara. Kvarlåtenskapen är alltså 50 % av aktierna och 50 % av fastigheten. Det är denna kvarlåtenskap som utgör arvet efter dig och som alltså ska fördelas mellan dina arvingar och testamentstagare. Eftersom du i nuläget inte har skrivit något testamente ska arvet fördelas enligt den legala arvsordningen i 2 och 3 kapitlen i ärvdabalken.

Eftersom det bara finns "särkullbarn", d.v.s. barn som endera make har sedan tidigare förhållanden, och inga gemensamma barn, kommer dina tre barn ärva kvarlåtenskapen med lika delar (se 2 kap 1 § och 3 kap 1 och 9 §§ ÄB). Svaret på din första fråga är alltså att om ni inte skriver äktenskapsförord eller testamente så kommer dina tre barn ärva 50 % av aktierna och 50 % av fastigheten med lika del (d.v.s. en tredjedel var).

Fråga 2. Vad händer om din fru dör före dig?

Din andra fråga berör vad som händer om din fru dör före dig. Det är samma regler av intresse som jag redogjort för ovan i mitt svar på din första fråga. Först sker en bodelning som kommer få samma resultat som ovan under fråga 1. Dödsboet efter din fru kommer alltså efter bodelningen ha 50 % av aktierna och 50 % av fastigheten. Du kommer ha 50 % av aktierna och 50 % av fastigheten. Din frus kvarlåtenskap kommer att ärvas av hennes barn sedan det tidigare förhållandet. Du kommer inte ärva något av din fru.

Fråga 3. Hur ska ni göra för att din fru ska kunna bo kvar i fastigheten om du går bort före henne?

Din tredje fråga rör hur ni bör gå tillväga för att din fru ska kunna bo kvar i den fastigheten ni äger gemensamt. Som framgått ovan kommer din fru endast att äga 50 % av fastigheten när du gått bort. Dina tre barn kommer tillsammans äga de resterande 50 % (med en tredjedel kvar). Dina barn kan således, om de önskar, tvinga fram en försäljning av fastigheten. Det kan såklart vara så att dina tre barn tycker att det är OK att din fru bor kvar i fastigheten. Om ni kan lita på det finns det inget problem.

Om ni däremot vill vara något mer säkra på att din fru kan bo kvar i fastigheten rekommenderar jag att du upprättar ett testamente i vilket du anger att din fru ska ärva din del av fastigheten när du går bort. Då kommer din fru ärva dina 50 % och således äga hela fastigheten till 100 %.

Det finns ett problem med denna lösning och det är att dina tre barn har rätt att kräva ut sin laglott (se 7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är halva arvslotten. Eftersom du har tre barn är vardera barns arvslott en tredjedel och laglotten alltså en sjättedel. Dina barn har alltså rätt att vardera få ut en sjättedel av din kvarlåtenskap när du går bort. Beroende på vilken annan egendom som ingår i kvarlåtenskapen kan det vara så att testamentet kränker denna barnens rätt till laglott. Så kommer fallet vara om du inte har annan egendom (t.ex. aktierna) som är värda lika mycket eller mer än 50 % av fastigheten. Om du har sådan annan egendom som är värd så mycket kommer testamentet inte kränka laglotten och din fru kommer då kunna äga hela fastigheten. Om inte så kommer inte din fru kunna äga hela fastigheten.

Även om denna lösning således inte är helt oproblematisk vill jag ändå rekommendera er att upprätta ett testamente i vilket du skriver att din fru ska ärva din hälftendel av fastigheten. Då finns det i alla fall en möjlighet att din fru, efter arvsskiftet, äger mer än 50 % av fastigheten. Om ni inte upprättar testamentet, kommer din fru inte i något fall kunna äga mer än 50 % av fastigheten.

4. Vad händer om ni skriver ett äktenskapsförord enligt vilket aktierna är din enskilda egendom?

Om ni skriver ett äktenskapsförord enligt vilket aktierna i företaget är din enskilda egendom kommer inte aktierna ingå i den bodelning som ska göras om du går bort. Det betyder att din kvarlåtenskap då kommer att bestå av 100 % av aktierna och 50 % av fastigheten. Detta kommer dina tre barn då att ärva (en tredjedel var), förutsatt att du inte skriver något testamente.

Tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga. Lawlines juristbyrå hjälper dig mer än gärna med att upprätta eventuella äktenskapsförord eller testementen. Om du är intresserad av sådan hjälp eller har kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”